Akadálymentes verzió

Álláskeresők nyilvántartásból való törlése iránti kérelem (bejelentés)

Kódszám

MUNKP00062

Az ügy rövid leírása

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal a jogszabálynak megfelelően az alábbi esetekben törli a nyilvántartásból az álláskeresőt: - ha az álláskereső azt kéri, vagy

- ha az álláskeresőként történő nyilvántartás feltételeinek a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pont 1-4. alpont bármelyike megszűnt 

- ha meghalt az álláskereső

- ha jelentkezési kötelezettségének személyesen vagy elektronikus levél útján nem tesz eleget

- ha együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget (felajánlott munkerő-piaci képzést, szolgáltatást programot, felajánlott megfelelő munkahelyet nem fogadja el)

- ha a körülményeiben bekövetkezett változások miatt nem tekinthető aktív álláskeresőnek

- ha az szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint az aktív korúak ellátására jogosult, de egészségkárosodottnak minősül, ezért a meghatározott együttműködési kötelezettség nem terheli

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Álláskereső az a személy, aki

1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és

2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és

3.öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és

4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és

5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit

6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

Ha az összes feltétel közül bármelyik nem teljesül, az ügyfél nem minősül álláskeresőnek. 
Pályakezdő álláskereső az, aki a 25. életévét — felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét — be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső, feltéve, ha munkanélküli járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot

Kizáró okok: A törlésre okot adó esemény bejelentése elektronikus úton is elküldhető. Lehetőség van továbbá meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Munkaviszony létesítés ténye, kereső tevékenység létesítése, körülményeiben bekövetkezett változás, bármely törlésre okot adó esemény.

Milyen iratok szükségesek?

A törlésre okot adó eseménytől függően pl.
- Határozatlan idejű munkaszerződés. 
- Kereső tevékenység bejelentése (vállalkozást kezd, gazdasági társaságot alapít). 
- Igazolás, hogy nappali tagozaton folytat tanulmányokat. 
- Öregségi nyugdíj jogosultságot igazoló dokumentum. 
- Halotti anyakönyvi kivonat.
- Megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultságot igazoló dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainak  foglalkoztatási osztályai

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Van lehetőség fellebbezésre, amennyiben határozattal zárult az eljárás. A fellebbezést a Fővárosi és a megyei kormányhivatal bírálja el, de a a Fővárosi és a megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaihoz kell benyújtani.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Van lehetőség fellebbezésre, amennyiben határozattal zárult az eljárás. A fellebbezést a Fővárosi és a megyei kormányhivatal bírálja el, de a a Fővárosi és a megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaihoz kell benyújtani.


Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezés elbírálására jogosult szerv: a Fővárosi és a megyei kormányhivatal  

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Benyújtani: Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainak  Foglalkoztatási Osztálya

A benyújtási határidő: Határidő: 15 napon belül

A fellebbezési illeték mértéke: Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen formában jelenthető be a kereső tevékenység?
Válasz: személyesen, postai úton, elektronikusan és Fax-on való bejelentés is lehetséges.

Fontosabb fogalmak

kereső tevékenység: – az 1–6. pontban foglaltak figyelembevételével – minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.

1. Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja.

2. A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül kereső tevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni.

3. A külön törvény alapján végzett közérdekű önkéntes tevékenység nem minősül kereső tevékenységnek.

4.  Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülő e törvény alkalmazása szempontjából nem tekinthető keresőtevékenységet folytató személynek, ha nevelőszülői jogviszonya mellett más keresőtevékenységet nem végez.

5.  A szociális szövetkezet tagja által a szövetkezetben végzett személyes közreműködés akkor minősül keresőtevékenységnek, ha a személyes közreműködés ellenértékeként megszerzett bevétel meghaladja havonta a minimálbér összegét.

6. Nem kell kereső tevékenységet folytató személynek tekinteni a külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősülő személyt arra az időtartamra, amely alatt az egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti, feltéve, hogy azt a nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartásába – külön törvényben meghatározott módon – bejegyezte.

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54. § (14) bekezdése, 58. § (5) bekezdés d) és k) pont,
az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet,
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 
az állami foglalkoztatás szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 
 Illetékmentesség az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 15. pont

Kulcsszavak

együttműködési kötelezettség, törlés, álláskereső, keresőtevékenység bejelentése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858