Akadálymentes verzió

Állatpanzió létesítésére irányuló bejelentés

Kódszám

JARAS00105

Az ügy rövid leírása

Az állatpanzió olyan intézmény, amely díjazás ellenében vállalja állat meghatározott időre szóló megőrzését, felelősséget vállalva annak jó gazda gondosságával történő tartásáért, egészségéért, valamint az állatok és a környezetükben levő emberek és a lakókörnyezet biztonságáért.

Állatpanziót természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet létesíthet, ha az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény 41. §-ában és az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletben előírt létesítési és működési feltételeket biztosítja.

Állatpanzió létesítésének bejelentésére irányuló eljárásban állatvédelmi hatóságként az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal a nyilvántartás tényét az összes adattartalommal együtt közli az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatallal.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Állatpanziót természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet létesíthet, ha az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. §-ában és az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletben előírt létesítési és működési feltételeket biztosítja.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az állatpanzió engedélyezése iránti kérelem tartalmazza:
a) a tulajdonos nevét, lakcímét, székhelyét, tartózkodási helyét valamint a vezető nevét, címét;
b) a felelős személy nevét, lakcímét, tartózkodási helyét;
c) a telephely adatait;

Milyen iratok szükségesek?

Állatpanzió létesítési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
- végzettségét és képesítését igazoló dokumentumokat;
- az állat-egészségügyi ellátást biztosító állatorvos nyilatkozatát;
- a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban levő állatpanzió esetén igazolást a tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet folyamatos rendelkezésre állásáról és biztosítékáról.
- az engedélykérelemhez mellékelni kell a „Működési szabályzatot” és megszűnés esetére a „Felszámolási tervet”.

A Működési szabályzatnak tartalmaznia kell:
a) az elhelyezhető egyedszámot fajonkénti bontásban, az elhelyezés módját;
b) az érkező állatok beléptetési rendjét (adatfelvétel, 24 órán belüli állatorvosi vizsgálat és esetleges védőoltások adásának rendje, a karantén időtartama, a beteg állatok elkülönítésének ideje és módja);
c) az állatotthonban lévő állatokról naprakész nyilvántartás vezetését;
d) az állatok ellátásának, gondozásának folyamatát, állatmenhely esetében az ivartalanítás, euthanazia lehetőségét, az elhullott állatok tetemének további kezelését (ez itt nem releváns), az etetés, itatás módját, a mozgásigény biztosításának lehetőségét, a naponta legalább egyszeri ellenőrzést, az állatorvosi ellátás biztosítását, a tartási hely tisztításának, fertőtlenítésének módját, anyagait, eszközeit és nyilvántartását;
e) az új gazda keresésének módját (állatmenhely esetében) az örökbeadás és az örökbeadás ellenőrzésének módját; (Állatpanzó szempontjából nem releváns)
f) veszélyes állat elhelyezése esetén az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletben előírt és teljesített feltételeket, a gondozás, ellátás rendjét;
g) a keletkezett állattetemek, állati hulladék, trágya kezelésének és ártalmatlanításának módját.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft, általános tételű eljárási illeték

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel
kell megfizetni az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a házipénztárba fizetett illetéket készpénzátutalási megbízással a járási hivatal naponta fizeti meg az említett számla javára.

Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.
Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.

emellett a szakhatósági eljárás illetéke is költségként merül fel (ha külön illeték vagy díjtétel nincs meghatározva, ez szakhatóságonként további 3000 Ft)

Hol intézhetem el?

Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A Működési szabályzatnak mit kell tartalmazni?
az elhelyezhető egyedszámot fajonkénti bontásban, az elhelyezés módját;
az érkező állatok beléptetési rendjét (adatfelvétel, 24 órán belüli állatorvosi vizsgálat és esetleges védőoltások adásának rendje, a karantén időtartama, a beteg állatok elkülönítésének ideje és módja);
az állatotthonban lévő állatokról naprakész nyilvántartás vezetését;
az állatok ellátásának, gondozásának folyamatát, állatmenhely esetében az ivartalanítás, euthanazia lehetőségét, az elhullott állatok tetemének további kezelését (Nem releváns) az etetés, itatás módját, a mozgásigény biztosításának lehetőségét, a naponta legalább egyszeri ellenőrzést, az állatorvosi ellátás biztosítását, a tartási hely tisztításának, fertőtlenítésének módját, anyagait, eszközeit és nyilvántartását;
az új gazda keresésének módját (állatmenhely esetében) az örökbeadás és az örökbeadás ellenőrzésének módját; (Nem releváns)
veszélyes állat elhelyezése esetén a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletbenelőírt és teljesített feltételeket, a gondozás, ellátás rendjét;
a keletkezett állattetemek, állati hulladék, trágya kezelésének és ártalmatlanításának módját.

Mikor adható állatmenhelyhez létesítési engedély?
Engedély akkor adható meg, ha
a) az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei tartósan és folyamatosan rendelkezésre állnak;
b) a rendszeres állatorvosi ellátás biztosított;
c) az állatotthon működtetése nem sérti a köznyugalmat;
d) az állatotthon vezetője vagy a működési szabályzatban megjelölt felelős személy szakirányú végzettséggel rendelkezik.

Fontosabb fogalmak

Állatotthon: állatmenhelyet és állatpanziót együtt állatotthonnak nevezzük.
Állatpanzió: díjazás ellenében vállalja állat meghatározott időre szóló megőrzését, felelősséget vállalva annak jó gazda gondosságával történő tartásáért, egészségéért, valamint az állatok és a környezetükben lévő emberek biztonságáért;

Állatpanzió működési szabályzata: a létesítési bejelentéshezl csatolandó dokumentum, mely a panzió működésének és fenntartásának jogszabályi feltételeit tartalmazza

Vonatkozó jogszabályok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés,(2) bekezdés, 73. § (2) bekezdés,(4) bekezdés, (6) bekezdés;
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 5. pont, 41. §, 43. § (1)-(3) bekezdés; 46.§
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 29. §;
Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 10. § (2) bekezdés, 11. §, 12. §.,
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 6.§ (7)

Kulcsszavak

állatpanzió, állatotthon, állatvédelmi hatóság, veszélyes állat, működési szabályzatállatorvos, működési szabályzatállatorvos

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858