Akadálymentes verzió

Termőföld belterületbe vonásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00052

Az ügy rövid leírása

A termőföldet más célra hasznosítani csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet. Az engedélyt előzetesen kell beszerezni, a termőföld igénybevételének (más célú hasznosításának) megkezdését megelőzően. Termőföld más célú végleges hasznosításának minősül a termőföld belterületbe vonása.
Külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő.
Belterületi, illetőleg beépítésre szánt területi felhasználásra kerülő területek folyamatosan, a településfejlesztés megvalósításától függően vonhatók a belterületbe.
A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő.

Kizáró okok: Nem szükséges az ügyfélnek személyesen eljárnia, lehetőség van törvényes képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és/vagy a képviselő nevét, lakcímét vagy székhelyét,
az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét,
az érintett földrészletek megjelölését; település, fekvés, helyrajzi szám
a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt,
a más célú hasznosítás pontos célját és a kérelmező indoklását a termőföld igénybevételére vonatkozóan.
Amennyiben a következő feltételek is fennállnak, a kérelemben meg kell jelölni:
a kormányrendeletnek a számát, amely a kérelemben megjelölt termőföld végleges más célú hasznosításával járó tervezett építési beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította, vagy a kormányhatározatnak a számát, amely a kérelemben szereplő termőföldeket beruházási célterületté nyilvánította.
Ha a más célú hasznosításra kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél megvalósítása érdekében kerülne sor, a kisajátítás alapjául szolgáló, törvényben meghatározott közérdekű célt kell megjelölni.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell:
Az ingatlan-nyilvántartási térképnek a más célú hasznosításra tervezett területet feltüntető másolatát és az ehhez tartozó területkimutatást, kivéve, ha a kérelem kizárólag az érintett földrészlet vagy földrészletek teljes területére vonatkozik.

A talajvédelmi tervet, amennyiben a kérelemben a megjelölt cél a humuszos termőréteg mentéséhez az 1000 m²-nél nagyobb területnagyságú termőföld talajszintjének végleges megváltoztatásával járó beruházásnak nem minősülő tevékenységre, vagy humuszos termőréteg mentéséhez termőföldön történő, 400 m²-t meghaladó területigényű beruházás megvalósítására irányul.

Az érintett földrészletek helyrajzi számait és a területfelhasználási célt tartalmazó - képviselő-testületi döntést.

A településszerkezeti terv kivonatát.

Az önkormányzatnak arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát, miszerint a földrészleteket a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért egy földrészlet esetén 30 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Több földrészletre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díja mértékéről a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése rendelkezik. Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben az ingatlanügyi hatóság hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekk) illetve átutalási megbízással.

Érintettség esetén bevonandó szakhatóságok díja/illetéke:
− vízügyi és vízvédelmi hatóság, eljárási díja: 12.000,- Ft [készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy átutalási megbízással].
− Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző, melynek általános tétetű eljárási illetéke: 5.000,- Ft [illetékbélyeg].

Hol intézhetem el?

első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes kerületi, járási hivatal,
másodfokon a fővárosi, megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje


A földvédelmi eljárás ügyintézési határideje 30 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A megyei (fővárosi) kormányhivatalnak.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A megtámadott döntést hozó illetékes járási földhivatalhoz.

A benyújtási határidő: A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 2. § (4) bekezdés

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kinek kell megfizetnie a földvédelmi eljárás díját?
Válasz: A díjat az eljárás lefolytatását kérelmezőnek kell megfizetnie.


Miért nem kérelmezhet magánszemély termőföld belterületbe vonását?
Válasz: A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, belterületbe vonás iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő.

A belterületbe vonást engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően az érintett földrészlet már belterületi fekvésű lesz?
Válasz: Nem, önmagában véve a belterületbe vonás engedélyezéséről szóló határozat alapján nem eredményezi azt, hogy földrészlet belterületi fekvésű legyen. Belterületi kivett megnevezésű ingatlan csak az ingatlan-nyilvántartási átvezetés után lesz. Ehhez szükség van a földvédelmi járulék befizetésére, a földmérési munkarészek elkészítésére és ingatlan-nyilvántartási eljárás kezdeményezésére.

Belterületbe vonás esetén lehet-e mentesülni a földvédelmi járulék megfizetése alól?
Válasz: Nem kell földvédelmi járulékot fizetni, állami, önkormányzati bérlakásépítés megvalósítása illetve új község alakítása, településegyesítés megszüntetése céljából történő belterületbe vonás esetén.

Fontosabb fogalmak

Termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban tartanak nyilván, kivéve, ha a földrészlet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben meghatározott erdőnek minősül
Termőföld más célú hasznosítása:
a) a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik;
b) a termőföld belterületbe vonásának engedélyezése;
Belterületbe vonás: a termőföld végleges más célú hasznosításának speciális esete.
Földvédelmi eljárás: az ingatlanügyi hatóság által, ügydöntő hatóságként vagy szakhatóságként lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására, illetve a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányul.
Átlagos minőségű termőföld: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben meghatározott törzskönyvben szereplő, az adott település azonos művelési ágú termőföldjei 1 hektárra vetített aranykorona értékeinek területtel súlyozott átlagának megfelelő termőföld.
Igénybevevő: termőföldet - engedéllyel vagy engedély nélkül - más célra hasznosító magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, illetve azok jogutódja.
Talajvédelem: a termőföld termékenységének és minőségének megóvása, javítása, fizikai, kémiai és biológiai romlásának megelőzése.
Talajvédelmi terv: a talajvédelmi hatósági eljárásokat megalapozó szakanyag.
Ingatlanügyi hatóság: a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Járási/Kerületi Hivatal Földhivatali Osztálya, illetve a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal Földhivatali ... Főosztálya

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés , 36. § (2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1), 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;
a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § 1; 5; 8; 17; 18; 19. pontjai, 5. § (3) bekezdés, 7. §, 9. §, 10. §, 10/A. § 11. § (1)-(3) bekezdései, 12-13/A. §, 15. §, 15/A. §, 15/C. §, 16. § (1) bekezdés b) pont, 21. § (1) bekezdés és (3) bekezdés c), e), h), i) pontjai, valamint az (5) bekezdése , 22. § (4) bekezdés b) pontja, 23. § (2) bekezdés, 26. §, 50. § (2) bekezdés a), b) pont;
a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 2-3. § és a melléklet;
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, 14. § (4) bek, 27. §, 36-37. §;
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól, 18-19. §, 1. melléklet;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), 31. § (8) bekezdés;
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 12. § és melléklete;
az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. § (2) bekezdés;
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés;
496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 3. §, 1. melléklet
68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról 4. §, 18. §;
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 13. § (1)-(3) bekezdés, 16. §, 2. melléklet;
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 10. § (1)-(3) bekezdés, 2. melléklet;
a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás

Kulcsszavak

Belterületbe vonás, becsatolás, más célú hasznosítás, kivonás, településszerkezeti terv, képviselő-testületi döntés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858