Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00053

Az ügy rövid leírása

A termőföldet más célra hasznosítani csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet. Az engedélyt előzetesen kell beszerezni, a termőföld igénybevételének (más célú hasznosításának) megkezdését megelőzően. Termőföld más célú időleges hasznosításának minősül, ha:
− a lábon álló termény megsemmisül,
− terméskiesés következik be,
− az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor,
− a talajszerkezet károsodik.
A termőföld időleges más célú hasznosítása csak meghatározott időre, legfeljebb 5 évre engedélyezhető.
A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni.
Más hatóságok a termőföldet érintő engedélyezési eljárásuk során kötelesek meggyőződni arról, hogy rendelkezésre áll-e a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló földhivatali határozat.
Termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló határozat hiánya esetén a hatóságnak az eljárását fel kell függesztenie.
Az időlegesen más célra hasznosított termőföldet az engedélyező határozatban megállapított határidő lejártáig az eredeti állapotba helyre kell állítani, kivéve, ha az igénybevevő az engedély időbeli hatálya alatt az érintett termőföld végleges más célú hasznosítását kérelmezi.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelmet a termőföldet igénybevevő személy jogosult benyújtani, aki lehet: természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és/vagy a képviselő nevét, lakcímét vagy székhelyét,
az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét,
az érintett földrészletek megjelölését; település, fekvés, helyrajzi szám,
a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt,
az időleges más célú hasznosítás pontos célját, tervezett időtartamát és a kérelmező indoklását a termőföld igénybevételére vonatkozóan.
Az ügyfél és/vagy a képviselő nevét, lakcímét vagy székhelyét,
az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell: az ingatlan-nyilvántartási térképnek a más célú hasznosításra tervezett területet feltüntető másolatát és az ehhez tartozó területkimutatást, kivéve, ha a kérelem kizárólag az érintett földrészlet vagy földrészletek teljes területére vonatkozik.
A terület eredeti állapotának helyreállítására készített talajvédelmi tervet, amely előirányozza a helyreállításhoz szükséges munkák elvégzését.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért egy földrészlet esetén 30 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Több földrészletre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díja mértékéről a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése rendelkezik. Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben az ingatlanügyi hatóság hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekk) illetve átutalási megbízással.

Érintettség esetén bevonandó szakhatóságok díja/illetéke:
− vízügyi és vízvédelmi hatóság, eljárási díja: 12.000,- Ft [készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy átutalási megbízással].
− Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző, melynek általános tétetű eljárási illetéke: 5.000,- Ft [illetékbélyeg].

Hol intézhetem el?

első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes kerületi, járási hivatal,
másodfokon a fővárosi, megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

A földvédelmi eljárás ügyintézési határideje 30 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A megyei (fővárosi) kormányhivatalnak.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatalnál.

A benyújtási határidő: A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 2. § (4) bekezdés

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kinek kell megfizetnie a földvédelmi eljárás díját?
Válasz: A díjat az eljárás lefolytatását kérelmezőnek kell megfizetnie.

Mitől függ a földvédelmi járulék összege, és ki köteles a földvédelmi járulékot megfizetni?
Válasz: A földvédelmi járulék mértéke a minőségi osztályra tekintet nélkül az első évre vonatkozóan a termőföld AK értéke ezerszeres szorzatának megfelelő forintösszeg, azzal, hogy a járulék összege 20 000 forintnál nem lehet kevesebb. A szorzót évente ezerrel növelni kell mindaddig, amíg a terület eredeti állapotának helyreállítása elfogadásra kerül. A földvédelmi járulékot az igénybevevő köteles megfizetni.

Lehet-e kérni a földhivatali engedély időbeli hatálya alatt a végleges más célú hasznosítás engedélyezését?
Válasz: Igen, lehet.

Maximálisan mennyi időre engedélyezhető a termőföld időleges más célú hasznosítása?
Válasz: Legfeljebb 5 évre.

Fontosabb fogalmak

Termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban tartanak nyilván, kivéve, ha a földrészlet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben meghatározott erdőnek minősül.
Termőföld más célú hasznosítása: a) a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik.
Földvédelmi eljárás: a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatásával, valamint a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárás.
az ingatlanügyi hatóság által, ügydöntő hatóságként vagy szakhatóságként lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására, illetve a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányul.
Igénybevevő: termőföldet - engedéllyel vagy engedély nélkül - más célra hasznosító magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, illetve azok jogutódja.
Termőföld eredeti állapotának helyreállítása: az időlegesen, illetve az engedély nélkül más célra hasznosított termőföldnek a más célú hasznosítását közvetlenül megelőző, az ingatlan-nyilvántartásban rögzített művelési ágnak és minőségi osztálynak megfelelő állapotába történő helyreállítása;
Ingatlanügyi hatóság: a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Járási/Kerületi Hivatal Földhivatali Osztálya, illetve a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés , 36. § (2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1), 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;
a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § 1; 5; 8; 17; 18; 19; 20. pontjai, 5. § (3) bekezdés, 7. §, 9. §, 10. §, 10/A. § 11. § (1)-(3) bekezdései, 12-13/A. §, 14. §, 16. § (1) bekezdés b) pont, 21. § (1) - (2) bekezdés, 22. § (4) bekezdés c) pontja, 23. §, 26. §, 50. § (2) bekezdés a), b) pont;
a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 2-3. § és a melléklet;
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, 14. § (4) bek, 27. §, 36-37. §
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól, 18-19. §, 1. melléklet,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), 31. § (8) bekezdés;
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 12. § és melléklete;
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés;
496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 3. §, 1. melléklet
68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról 4. §, 18. §;
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 13. § (1)-(3) bekezdés, 16. §, 2. melléklet;
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 10. § (1)-(3) bekezdés, 2. melléklet;
a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás

Kulcsszavak

Időleges kivonás, időleges más célú hasznosítás, eredeti állapotba történő helyreállítás, nyomvonalas beruházás, talajvédelmi terv.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858