Akadálymentes verzió

Egyesített telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00063

Az ügy rövid leírása

Az ingatlanok telekcsoport újraosztására, telekfelosztására, telekegyesítésére és telek-határrendezésére irányuló telekalakítási engedélyezési eljárás megindítására vonatkozó kérelem benyújtása és a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően a telek adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásban az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárás.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat: a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa; közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs; aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít; az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező; ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége,az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott. Egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelmet az nyújthat be, aki az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglaltak szerint az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására egyébként jogosult.

Kizáró okok: Van lehetőség képviseletre

Milyen adatokat kell megadni?

A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl a következő adatokat kell tartalmaznia: természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat, gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét, a telekalakítással érintett telkek helyrajzi számát, a telkek fekvése szerinti település megjelölésével, telekalakítási eljárás típusát, a telekalakítás célját (telekcsoport újraosztása, megosztás, egyesítés, határ-rendezés), az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. Az egyesített telekalakítási eljárás megindítására irányuló kérelemnek meg kell felelnie az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti előírásoknak.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell a telekalakítási dokumentációt. és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési kérelmet is. Amennyiben a telekalakítási eljárás megindításakor a kérelmező rendelkezik hatályos, záradékolt változási vázrajzzal, úgy a 3. számú melléklet 1.1. foglalt munkarészek ismételt benyújtása nem szükséges. Tehát a kérelemhez be kell nyújtani: záradékolt változási vázrajzot, helyszínrajzot, digitális adatállományokat (telekalakítási helyszínrajz, vázrajz pdf formátumban) nem újraírható adathordozón. Ha rendelkezésre áll előzetes szakhatósági állásfoglalás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj. A díj mértéke
a) 2–5 érintett ingatlan esetén ingatlanonként: 12 000 Ft,
b) 6–15 érintett ingatlan esetén: 60 000 Ft, valamit a hatodik ingatlantól ingatlanonként további 10 000 Ft,
c) 16–25 érintett ingatlan esetén: 160 000 Ft, valamit a tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 1000 Ft,
d) 26, illetve több érintett ingatlan esetén: 170 000 Ft, valamit a huszonhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft

Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként: a) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát, b) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni. Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a járási hivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással.
Termőföldek 50 hektárig történő birtok összevonási célú telekcsoport újraosztása és telkek egyesítése esetén, amennyiben a kialakítandó földrészletek területe nem lesz kisebb a változás előtti területtől, érintett ingatlanként a kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni.

Hol intézhetem el?

Járási és kerületi hivatalok

Ügyintézés határideje

A telekalakítási engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő 21 nap. A telekalakítási engedély jogerőre emelkedése után a változásátvezetési eljárási szakasz kezdődik, melynek ügyintézési határideje 15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: X

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Megyei Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 30.000.- forint

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1., Az ügyfélnek célszerű tájékozódnia a telekalakítással járó földmérési munka megrendelése előtt, hogy a különböző szakatóságok előírásainak megfelel-e az elképzelt határváltozás (pl: a helyi rendezési tervnek megfelel) és annak megfelelően elkészíteni a dokumentációt.
2., Milyen nagyságrendű egy telekalakítás ára? Függ a munka volumenétől, érintett ingatlanok számától, de a legegyszerűbb esetben (ketté osztáskor) az eljárási-, adatszolgáltatási- és szakhatósági díjak összesen kb: 50000 ft. Ezen felül még felmerülő költség a földmérési és az esetleges ügyvédi munkadíj, melyek szabadárasak.

Fontosabb fogalmak

Telekalakítási dokumentáció: A telekalakítási kérelemhez mellékelt, geodéziai tervezési jogosultsággal és ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő által készített vagy minősített, műszaki munkarészek, amelyek dokumentálják a telekalakítás tárgyát és célját. Főbb részei változási vázrajz, telekalakítási helyszínrajz, cd lemez.

Vonatkozó jogszabályok

A járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet, A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.évi XLVI. Tv.,
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 53. § (1) , Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 21. § (3), (5), (6), (8), 23. §, 2-3. számú mellékletek. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM, 46/2010. (IV.27.) FVM rendelet,  A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII.9.) FVM rendelet, Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 109/1999.(XII.29.) FVM rendelet 1. sz. melléklet , A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 99. § (1), 116. § , Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. §. (10)

Kulcsszavak

megosztás, összevonás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés, telekcsoport újraosztása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858