Akadálymentes verzió

Cirkuszi menazséria létesítésének, fenntartásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

JARAS00009

Az ügy rövid leírása

Az állandó menazséria létesítésének és fenntartásának az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 40. § (1) bekezdése szerinti engedélyezését az állandó menazséria helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala végzi a kérelmező természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet erre irányuló kérelmére, a törvényben és a 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: 3. § (1) Állandó menazsériát természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesíthet, működtethet és tarthat fenn (a továbbiakban: fenntartó). (6) Állandó menazséria működtetésére vonatkozó engedély akkor adható ki, ha a járási hivatal helyszíni szemle keretében megállapítja, hogy az Állatvédelmi törvényben és az e rendeletben, valamint a fenntartó által az engedély iránti kérelemhez csatolt tervekben előírtak gyakorlati feltételei biztosítottak. A (3) bekezdésben megjelölt szakhatóságok a szakhatósági állásfoglalást a helyszíni szemle keretében vagy a helyszíni szemlét követő tizenöt napon belül adják meg.

Kizáró okok: -

Milyen adatokat kell megadni?

3. § (4) Az állandó menazséria működési engedélye iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az állandó menazséria fenntartójának nevét, lakcímét, gazdálkodó szervezet esetén székhelyét, képviselője nevét, lakcímét, – ennek hiányában – tartózkodási helyét;
b) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 2. § 6. pontjában meghatározott hozzájárulással az állatokért felelős személy(ek) nevét, lakcímét, – ennek hiányában – tartózkodási helyét;
c) a telephely adatait, így különösen a terület nagyságát, befogadóképességét, létesítményei leírását, közüzemi ellátottságát;
d) az állat-egészségügyi ellátásról szóló írásos megállapodást vagy szerződést, illetve annak másolatát.

Milyen iratok szükségesek?

(5) Az állandó menazséria működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a tartandó egyedek állatfajok szerinti bontásban megadott listáját, az egyedek egyedi jelölésének módját, az állatok egészségügyi ellátásához szükséges feltételek leírását, valamint az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmények méretének, felszerelésének adatait;
b) a külön jogszabály alapján kiadott, az állatok tartásához szükséges engedélyek, bizonylatok másolatát;
c) az Állatvédelmi törvény rendelkezései, a tartásra vonatkozó külön jogszabályok és a tartásra tervezett fajok egyedei természetes viselkedésének, bioritmusának, biológiai szükségleteinek figyelembevételével elkészített Állattartási tervet, melynek tartalmaznia kell:
ca) a takarmányozási program alapelveit,
cb) a kötelező védőoltásokat, a megelőző és gyógyító állatorvosi ellátás, azaz az állat-egészségügyi követelmények biztosításának folyamatát,
cc) a karantén idejét és módját, a beteg állatok elkülönítésének előírásait,
cd) az állatok szökése megakadályozásának biztosítékait,
ce) a külső és belső parazitákkal történő fertőződés megelőzésének és kezelésének módjait,
cf) a kártevők elleni védekezés módjait,
cg) a szaporulat kezelésére, a védett vagy veszélyes egyedek tartására vonatkozó előírásokat,
ch) az állatok gondozásával és betanításával kapcsolatos részletes előírásokat,
ci) a takarmányok és az alom tárolásának és felhasználásának szabályait,
cj) az elhullott állat, a keletkezett állati hulladék, trágya, alom tárolásának, kezelésének és ártalmatlanításának módját,
ck) az állatok tartási helyére, valamint az előző pontban felsorolt tárolóhelyekre vonatkozó takarítás, tisztítás és fertőtlenítés eszközeit, anyagait és módját;
d) veszélyes állat kiszabadulására, az állatok szükség szerinti mentésére vonatkozó Intézkedési tervet, melynek fajonként ki kell térnie az állatok befogására, fékentartására, illetve rögzítésük lehetséges módjaira;
e) az állandó menazséria megszűnésének esetére szóló Felszámolási tervet, benne az állatok további elhelyezésére vonatkozó elképzeléseket;
f) az állatok szállításának módját, eszközeit, az ideiglenes telephelyeken használt, az állatok biztonságos elhelyezésére szolgáló létesítményeket leíró Utaztatási tervet;
g) a szállító jármű állatszállításra való alkalmasságát igazoló hatósági bizonyítvány másolatát;
h) a szállítói engedély másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

29. § (1) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

Hol intézhetem el?

A Kormány az állandó menazséria működését engedélyező, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Állatvédelmi törvény) 40. § (1) bekezdése szerinti kereskedelmi hatóságként és – a 4. § (8) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a cirkuszi menazséria létesítése és fenntartása szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az állandó menazséria helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban járási hivatal) jelöli ki.
al

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Járási hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor adható ki állandó menazséria működtetésére vonatkozó engedély?Állandó menazséria működtetésére vonatkozó engedély akkor adható ki, ha a járási hivatal helyszíni szemle keretében megállapítja, hogy az Állatvédelmi törvényben és az e rendeletben, valamint a fenntartó által az engedély iránti kérelemhez csatolt tervekben előírtak gyakorlati feltételei biztosítottak. Hogyan és mikor adják meg a szakhatóságok az állásfoglalásaikat? A szakhatóságok a szakhatósági állásfoglalást a helyszíni szemle keretében vagy a helyszíni szemlét követő tizenöt napon belül adják meg. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetőleg nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok esetében miről intézkedhet a hatóság? A működési engedélyt, valamint a működési engedély bevonásáról szóló határozatot a járási hivatal a természetvédelmi oltalom alatt álló, illetőleg nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok esetében a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel, egyéb fajok esetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal is közli, amely a menazséria fenntartója, illetve az állatok tulajdonosának költségére, az állatoknak – azok sorsának végső rendezéséig – állatkertbe vagy más megfelelő helyre történő szállítását és ottani gondozását rendelheti el, vagy más megfelelő intézkedést hozhat.

Fontosabb fogalmak

Ideiglenes menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló, nem állandó jellegű létesítmény – ideértve az állatok szállítására kialakított és engedéllyel rendelkező járművet is –, amelyben az utazások során a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet él;
állandó menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló, állandó jellegű létesítmény, amelyben a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet az utazásokon kívül él;
ideiglenes telephely: olyan megállóhely, ahol az ideiglenes menazséria az utazások során fellépés céljából megáll.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 21. § (1) c), 33. § (1) bekezdés, 98-102. §, 106. § (3) bekezdés, 116. §;
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 40. § (1) bekezdés;
a cirkuszi menazséria létesítése
és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.. tv. 29. § (1)-(2) bekezdések

Kulcsszavak

Menazséria, állattartás, állatkert, cirkusz

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858