Akadálymentes verzió

Ideiglenes menazséria úti napló kiadása iránti kérelem

Kódszám

JARAS00011

Az ügy rövid leírása

A fenntartó kérésére az állandó menazsériából történő indulás előtt, a kérelem megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül a járási hivatal kiadja az ideiglenes menazséria úti naplót, melyet a hatósági állatorvosnak az induláskor érvényesítenie kell. Amennyiben a fenntartó több ideiglenes menazsériát kíván működtetni, valamennyihez igényelni kell az ideiglenes menazséria úti naplót.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Fenntartó

Kizáró okok: Állandó menazsériát működtetőtermészetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok, lakcím; gazdálkodó szervezet neve, székhelye képviselője neve és annak lakcíme.

Az ideiglenes menazséria úti napló tartalmi elemei


1. Az ideiglenes menazséria fenntartójának neve.

2. Az ideiglenes menazséria fenntartójának címe, elérhetősége.

3. Az állandó menazséria helye.

4. Az utazás során az állatokért felelős személy neve.

5. Az utazás során az állatokért felelős személy állandó lakcíme, elérhetősége.

6. Az állatokat szállító gépjármű(vek) rendszáma.

7. A menazsériából történő indulás időpontja.

8. Az állatok fajonként megadott darabszáma.

9. Az állandó menazséria szerint illetékes járási hivatal aláírása, bélyegzője, valamint az aláírás kelte.

10. Az érvényesítést végző hatósági állatorvos aláírása és bélyegzője, valamint az aláírás kelte.

11. Ideiglenes telephelyenként

a) az ideiglenes telephely helyszínének megjelölése,

b) az ideiglenes telephelyen való tartózkodás időtartamának pontos dátummal való megjelölése,

c) az ideiglenes telephely szerint illetékes hatósági állatorvos aláírása és bélyegzője.

Milyen iratok szükségesek?

-

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

29. § (1) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

Hol intézhetem el?

A járási hivatal
A Kormány a külföldről érkező cirkuszi menazséria működtetése tekintetében a Szolgtv. 10. §-a, 37. §-a és 46. §-a szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az ideiglenes telephely szerint illetékes járási hivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Járási hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg 5000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A fellépések helyszínén kell tartani a működési engedély és az ideiglenes menazséria úti naplóból egy példányt? A működési engedély és az ideiglenes menazséria úti napló másolati példányát a fellépések helyszínén kell tartani.

Fontosabb fogalmak

cirkuszi menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló létesítmény, amelyet cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet tartására létesítettek, illetve tartanak fenn, és amely az állatok tartására a jogszabályi és a hatósági előírásoknak megfelelő létesítménnyel, berendezésekkel és eszközökkel, továbbá az állatok ellátására, betanítására, felügyeletére az ilyen előírásoknak megfelelő szakszemélyzettel rendelkezik
Ideiglenes menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló, nem állandó jellegű létesítmény – ideértve az állatok szállítására kialakított és engedéllyel rendelkező járművet is –, amelyben az utazások során a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet él;
állandó menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló, állandó jellegű létesítmény, amelyben a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet az utazásokon kívül él;
ideiglenes telephely: olyan megállóhely, ahol az ideiglenes menazséria az utazások során fellépés céljából megáll.

Vonatkozó jogszabályok

az állatok védelméről és kíméletéről 1998. évi XXVIII. törvény 40. § (1) bekezdés;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 17. § (2)-(3), 99.§ 102. § (1), 106. § (3) 116. §;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.. tv. 29. § (1)- (2)
a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés;
a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § (4) a)-c),4. § (1)-(2) bekezdés

Kulcsszavak

Menazséria, állattartás, állatkert, cirkusz, útinapló

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858