Akadálymentes verzió

Földtani kutatási engedély átruházására irányuló kérelem

Kódszám

MABFH00112

Az ügy rövid leírása

A földtani kutatás engedélyese kezdeményezheti engedélyének átruházását.
Ehhez a bányafelügyelet hozzájárulása szükséges. A kérelmet az átvevőnek kell benyújtania a bányafelügyelethez.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Csak a földtani kutatási engedélyt átvevő indíthatja az ügyet.

Kizáró okok: Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?


Az átadó és átvevő azonosítására szolgáló adatok

Milyen iratok szükségesek?

A földtani kutatási engedély átruházása iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a földtani kutatási engedély átruházására vonatkozó, közokiratba vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett
magánokiratba foglalt megállapodást,
b) az átvevő közokiratba vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba foglalt nyilatkozatát a kutatási
engedélyben foglalt tevékenységgel összefüggésben az átadót terhelő kötelezettségek átvállalásáról,
d) az átvevő ajánlatát a kutatási biztosítékra, amely nem lehet kevesebb az átadó által nyújtott biztosítéknál,
e) a tevékenység gyakorlására előírt jogszabályi feltételek, szakmai és egyéb követelmények teljesítésének
igazolását,
f) az átadó által megépített létesítmények tulajdon-, használati jogának rendezésére vonatkozó megállapodást,
g) az átadó nyilatkozatát a kutatási engedélyt terhelő jogokról,
h) az átvevő – a kérelem benyújtását megelőző három évre vonatkozó, a számvitelről szóló törvénynek megfelelő –
éves beszámolóját, vagy új szervezet esetében a 3 évre szóló auditált üzleti tervét,

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért az ügyet indító átvevőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke 50.000.- Ft. A felügyeleti díjat fizető átvevő esetében az igazgatási szolgáltatási díjat - legfeljebb a tárgyévre megállapított felügyeleti díj fizetési kötelezettség mértékéig - a felügyeleti díj fedezi. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az ügyindítást követően megküldött számla alapján banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Ügyintézés határideje


21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Csak bírósági úton támadható.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Csak bírósági úton támadható, fellebbezésre lehetőség nincs.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs fellebbezés

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs fellebbezés

A benyújtási határidő: Nincs fellebbezés

A fellebbezési illeték mértéke: Nincs fellebbezés

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Egyelőre ilyen eljárás lefolytatására még nem került sor, ezért még kérdések nem merültek fel.

Fontosabb fogalmak

A földtani kutatással foglalkozó szakembereknek a fogalmak ismertek, külön magyarázatot nem igényelnek.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 42/D. § (3), 43. § (9), 43. § (9b),
a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 8. §.
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 7. pont; 12. § (2) bekezdés és 4. melléklet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) c), 33. § (1)-(1a), 36. § (2), 40. § (1), 71. § (1), 98. § (1), 99. § (1), 102. §. (1), 116. §,
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2), 2. § (4)-(5), 1. melléklet 1. táblázat 70. sor

Kulcsszavak

Szén-dioxid, földtani kutatási engedély átruházása, elhelyezés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858