Akadálymentes verzió

Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolási engedély iránti kérelem

Kódszám

MABFH00113

Az ügy rövid leírása

Ha a a földtani kutatás alapján a tárolóhely szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas, akkor kezdeményezhető a tárolási engedély iránti kérelem. Továbbá tárolási engedélyt csak olyan létesítményre lehet kérelmezni, amelyre az üzemeltető jogerős környezetvédelmi engedéllyel vagy jogerős egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bárki jogosult az ügyindításra, de a bányafelügyelet a tárolóhelyre vonatkozó kutatási engedély jogosultját a tárolási engedély megadása során elsőbbségben részesíti, ha a kutatási engedélyben meghatározott feltételek teljesültek, és a tárolási engedély iránti kérelmet a kutatási engedély hatálya alatt nyújtotta be.

Kizáró okok: Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A tárolási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a leendő üzemeltető nevét és címét vagy székhelyét,
b) a kutatási zárójelentést,
c) a tárolóhely és a tárolókomplexum körülhatárolását és adatait, valamint a tárolás várható biztonságosságának
értékelését a 3. melléklet alapján,
d) a szén-dioxid lezárást követően várható tulajdonságára vonatkozó modellt,
e) a besajtolni és tárolni kívánt szén-dioxid összmennyiségét, a várható forrásokat és szállítási módokat,
a szén-dioxid áramok összetételét, a besajtolási sebességet és nyomást, valamint a besajtoló-berendezések
elhelyezkedését,
f) a jelentős rendellenességek megelőzésére irányuló intézkedések leírását,
g) a 4. melléklet szerint elkészített monitoringtervre vonatkozó javaslatot,
h) a korrekciós intézkedési tervre vonatkozó javaslatot,
i) a bezárást követő időszakra a 4. melléklet szerint készített előzetes tervre vonatkozó javaslatot, valamint
j) a tárolási tevékenység leírását az alábbiak szerint:
ja) az üzemeltetés helyére, a tárolóhely és a tároló-komplexum kialakítására és méretére vonatkozó
információkat és
jb) a jelentős kedvezőtlen hatások elkerülésére, csökkentésére és a lehetőség szerinti ellensúlyozására
tervezett intézkedések leírását.


Milyen iratok szükségesek?
a) a pénzügyi biztosíték összegére vonatkozó költségszámítást, a biztosítékadás módjára vonatkozó javaslatot,
b) a tárolási tevékenységre vonatkozó jogerõs környezetvédelmi engedélyt vagy jogerős egységes környezethasználati
engedélyt,
c) a leendő üzemeltető műszaki alkalmasságának igazolását,
d) az üzemeltetésben részt vevő személyek végzettségének és szakmai gyakorlatának igazolását,
e) a leendő üzemeltetőnek a földalatti gáztárolás, a szénhidrogén bányászat, vagy a szén-dioxid besajtolás területén
szerzett gyakorlatának bemutatását, valamint
f) a tárolóhely 10. § szerint elkészített térképét.
(5) A tárolási engedélyben tárolóhelyként csak olyan geológiai formációt lehet kijelölni, ahol az engedélyben elõírt
feltételek betartása mellett a szivárgásnak, az emberi egészség veszélyeztetésének és a környezetkárosodásnak
a jelentős kockázata nem áll fenn.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért az ügyet indító átvevőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke 152.000.- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az ügyindítást követően megküldött számla alapján banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Ügyintézés határideje

70 nap (Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a határozat-tervezet Európai Bizottságnak történő megküldésétől az Európai Bizottság véleményének megérkezéséig terjedő időszak.)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Csak bírósági úton támadható.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fellebbezési lehetőség nincs, csak bírósági úton támadható a döntés.
Az MBFSZ bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekben országos illetékességgel jár el, döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A bírósági felülvizsgálati kérelem címzettje a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A bírósági felülvizsgálati keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) kell benyújtani.

A benyújtási határidő: 30 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Illeték mértéke: 30.000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Egyenlőre ilyen eljárás lefolytatására még nem került sor, ezért még kérdések nem merültek fel.

Fontosabb fogalmak

A földalatti tárolással foglalkozó szakembereknek a fogalmak ismertek, külön magyarázatot nem igényelnek.

Vonatkozó jogszabályok


a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 42/E. § (1)-(3), (8)-(9), 42/C. §, (1), 42/D. § (1), 42/D. § (3), 42/E. § (8), 43 § (9), 43/B. (1) aa)
a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 9. §, 10. §, 11. § (1), (3)-(4), 25. §
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 7. pont, 12. § (2) bekezdés és 4. melléklet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 33. §, 34. § (3), 40. §, 71. §, 98. § (1), 99. § (1), 100. § (1)-(2), 102. § (1),
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2)-(3) bekezdés
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (2), 1. melléklet 1. táblázat 71. pont szerinti eljárás (A1740)

Kulcsszavak

Szén-dioxid, földalatti tárolás, elhelyezés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858