Akadálymentes verzió

Munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok részére

Kódszám

MUNKP00081

Az ügy rövid leírása

Harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatása a jogszabályban meghatározottak kivételével - munkavállalási engedélyhez kötött. A munkavállalási engedélyt a foglalkoztatónak kell megkérnie az illetékes kormányhivataltól . A munkavállalási engedély a kérelmező foglalkoztató részére egy általános engedély arra vonatkozóan, hogy a harmadik országbeli állampolgárt az abban meghatározott munkakörben munkavégzési helyen és időszakban foglalkoztathassa. A munkavállalási engedély kiadásának általános feltétele, hogy a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó munkakörre megfelelő (belföldi,EGT állampolgár) munkaerő ne álljon rendelkezésre, illetve a harmadik országbeli állampolgár a munkakör ellátására alkalmas legyen. 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: az a foglalkoztató  aki részére a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján munkát végez. Foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak kell tekinteni minden olyan jogviszonyt amelyben a jogviszony tárgya a harmadik országbeli állampolgár által a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka. Minden jogképes személy lehet foglalkoztató, így foglalkoztató lehet a jogi személy, vagy a természetes személy is) - az a belföldi foglalkoztató aki külföldi munkáltatóval kötött megállapodást, és a megállapodás teljesítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatja, vagy aki részére a harmadik országbeli állampolgár a megállapodás teljesítése érdekében Magyarország területén munkát végez - az a foglalkoztató aki meghatározott munkaelvégzéséhez szükséges begyakorlottság megszerzését célzó képzést (betanító képzést) folytatja 

Kizáró okok: nem

Milyen adatokat kell megadni?

foglalkoztató adatai, harmadik országbeli állampolgár adatai, ellátandó munkakör adatai, foglalkoztatás jellemzői, foglalkoztató nyilatkozatai (közlendő adatok melléklet feltöltve)

Milyen iratok szükségesek?

A harmadik országbeli által ellátandó munkakörre vonatkozó munkaerőigény bejelentés, (amennyiben a kérelem beadását megelőzően nem nyújtották be) a harmadik országbeli állampolgárnak tevékenység ellátásához szükséges szakképesítését, iskolai végzettségét igazoló okirat hiteles másolatát (idegen nyelvű irat esetén) az arról készített hiteles magyar fordítást, 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj mentes

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

általános: 60 nap, kulcsszemélyzet foglalkoztatásának engedélyezése esetében 5 nap, munkaerő-piaci vizsgálat nélküli, illetve amennyiben a foglalkoztató a kérelmének benyújtását megelőzően legalább 15 nappal korábban munkaerőigény bejelentést tett 10 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés ellen nincs helye fellebbezésnek, az csak bírósági úton támadható meg

Jogorvoslati lehetőség részletei: az elsőfokú döntés fellebbezéssel nem támadható meg, bírósági felülvizsgálatra irányuló kereseti kérelmet lehet előterjeszteni 30 napon belül, az illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nem releváns

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nem releváns

A benyújtási határidő: nem releváns

A fellebbezési illeték mértéke: nem releváns

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Elfogadható-e munkaerőigénynek, ha az állást az újságban hirdettem meg?
A Munkaerőigényt bejelentést a jogszabályban meghatározott adattartalommal 
- a kérelem benyújtásával egyidejűleg a kormányhivatalhoz, vagy 
- a kérelem benyújtását megelőzően az iletékes járási hivatalhoz 
kell benyújtani. A kérelem beadását megelőzően benyújtott munkaerőigények közül csak azok vehetők figyelembe, amelyeket 
- a kérelem beadását megelőzően legalább 60 nappal nem régebben, vagy 
- a 60 napnál régebben benyújtott közül azok, amelyeket a kérelem beadását megelőzően legalább hatvan napon belül meghosszabbítottak. 
2. Harmadik országbeli állampolgár kérhet- e munkavállalási engedélyt?
Munkavállalási engedélyt az a foglalkoztató kérhet, aki harmadik országbeli állampolgárt akar foglalkoztatni. A munkavállalási engedély meghatározott foglalkoztatónál történő foglalkoztatás engedélyezésére szól, így a munkavállalási engedélyt is a foglalkoztató kérheti meg. 
3. Ki tekinthető foglalkoztatónak?
A munkavállalás engedélyezése tekintetében foglalkoztató 
- az a munkáltató aki részére a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján munkát végez. Foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak kell tekinteni minden olyan jogviszonyt amelyben a jogviszony tárgya a harmadik országbeli állampolgár által a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka pl. munkaviszony, megbízási jogviszony , tagsági jogviszony, bedolgozói jogviszony stb. Minden jogképes személy lehet foglalkoztató, így foglalkoztató lehet a jogi személy, vagy a természetes személy is), 
- az a belföldi foglalkoztató aki külföldi munkáltatóval kötött megállapodást, és a megállapodás teljesítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatja, vagy aki részére a harmadik országbeli állampolgár a megállapodás teljesítése érdekében Magyarország területén munkát végez, és - az a foglalkoztató aki meghatározott munka elvégzéséhez szükséges begyakorlottság megszerzését célzó képzést (betanitó képzést) folytatja.
4. Mennyivel hamarabb lehet munkavállalási engedélyt kérni?
A foglalkoztatás tervezett kezdetét megelőző 120 nappal korábban lehet a kérelmet benyújtani. A korábban benyújtott kérelmeket el kell utasítani. 
5. Hogyan tud meggyőződni a foglalkoztató arról, hogy a külföldi állampolgár szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik vagy harmadik országbeli állampolgár?
A beutazáshoz használt illetve a tartózkodási jogosultságot igazoló okiratok alapján lehet a kérdést tisztázni. Az EGT állampolgárok szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkeznek. Az EGT és a magyar állampolgárok harmadik országbeli állampolgárságú családtagjai is rendelkezhetnek szabad mozgás és tartózkodás jogával. A szabad mozgás és tartózkodás jogosultságát igazoló: okmányok útlevél, családtag részére kiadott vízum, regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya, állandó tartózkodási kártya, stb. A szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező külföldi személyt harmadik országbeli állampolgárnak kell tekinteni, beleértve a hontalan személyt is.
A többes állampolgársággal rendelkező azon személy, akinek az egyik állampolgársága magyar, Magyarországon a magyar állampolgárságát kell figyelembe venni. 
6. Kell-e engedélyt kérni annak a harmadik országbeli állampolgárnak, aki magyar állampolgárságot szerzett? 
Nem
7. Hová kell benyújtani a kérelmet?
A kérelmet a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának helye szerinti kormányhivatalnál kell benyújtani.
Kivételek:
- a foglalkoztatás megkezdésének helye szerinti kormányhivatalnál kell benyújtani, ha a munka természetéből adódóan a foglalkoztatás több megye területére terjedhet ki,
- a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatalnál kell benyújtani, ha a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgárt több, különböző megye területén lévő telephelyén kívánja foglalkoztatni.
Az előzetes csoportos keretengedély alapján kiadandó engedély iránti kérelmet annál a kormányhivatalnál, amely az előzetes csoportos keretengedélyt kiadta.
8. A kérelemre van-e előírt formanyomtatvány?
A kérelmet a foglalkoztatónak kell benyújtania, a 445/2013. (XI.28.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon. 
9. Külföldi diák foglalkoztatásához kell-e munkavállalási engedély?
Magyarország területén működő szakiskolával, középiskolával, alapfokú művészetoktatási intézménnyel, felsőoktatási intézménnyel nappali tagozatos tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban álló harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásához a jogviszony fennállása alatt történő munkavégzéséhez nincs szükség engedélyre, viszont a foglalkoztatás megkezdéséről és megszűnéséről bejelentést kell tenni.
A rendelkezés alapján a mentesség csak az adott iskolatípusban tanuló nappali tagozatos hallgatókra és tanulókra vonatkozik.
10. A kérelemhez kell-e csatolni a munkaszerződést?
Amennyiben megkötötték a munkaszerződést, akkor csatolni kell azt a kérelemhez. A tényleges munkavégzés megkezdésére azonban csak a munkavállalási engedély birtokában kerülhet sor.
11. Az eljárás illetékköteles-e?
Nem
12.Iskolai végzettséget, bizonyítványt mikor kell benyújtani? Csak abban az esetben, ha az ellátandó munkakör végzettséghez kötött.
A kérelemhez kell csatolni, amennyiben még  nem nyújtotta be korábbi munkavállalás során.                                                             
 13. Elég a bizonyítvány másolatát becsatolni?                                  
.A szakképzettséget, iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát, valamint annak hiteles magyar fordítását kell becsatolni.    
14. Mikor kell benyújtani a munkavállalási engedély meghosszabbítási iránti kérelmet?                                                                         

Fontosabb fogalmak


1. bejelentett munkaerőigény: a foglalkoztatónál olyan tevékenység jövőbeni ellátására felmerült igény, amelyben a munkavégzés foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történik, és amelyet a foglalkoztató a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatal munkaügyi osztályához vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz  jelentett be;
2. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a jogviszony tárgya a harmadik országbeli állampolgár által a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka, ideértve azt is, ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására
a) meghatározott munka elvégzéséhez szükséges begyakorlottság megszerzését célzó képzés (betanító képzés) során, vagy
b) a belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében a külföldi munkáltatóval fennálló jogviszonya alapján kerül sor;
3.4 foglalkoztató: az, aki részére a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján munkát végez, vagy a külföldi munkáltatóval kötött megállapodást, és a megállapodás teljesítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatja, továbbá akivel kötött megállapodás teljesítése érdekében végez a harmadik országbeli állampolgár a Magyarország területén munkát, a 2. pontban meghatározott betanító képzést folytatja;
4. harmadik országban honos vállalkozás: az EGT-megállapodásban részes államok területén kívüli székhellyel rendelkező, vállalkozási tevékenységet folytató jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalany;
5. harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár. Harmadik országbeli állampolgár a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek kivételével a nem magyar állampolgár és a hontalan;
8 6. kulcsszemélyzet: a Magyarország területén alapított külföldi érdekeltségű vállalkozás által foglalkoztatott olyan természetes személy, aki nem minősül a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott vezető tisztségviselőnek, és
a) irányítja vagy felügyeli a vállalkozás egészét, valamint egy vagy több olyan szervezeti egységét (ideértve a munkáltatói jogkörök gyakorlását is), amely a vállalkozás tulajdonosa, legfőbb szerve vagy vezető tisztségviselője közvetlen irányítása, felügyelete alatt áll, vagy
b) olyan munkára vagy szakmára rendelkezik képesítéssel, amely magas szintű vagy kivételes műszaki ismereteket igényel, vagy egyébként olyan kivételes tudással rendelkezik, amely a szervezet szolgáltató tevékenységéhez, kutatási felszereléséhez, technológiájához vagy igazgatásához szükséges, feltéve, hogy az első munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtásakor legalább egy éve a vállalkozás 4. pontban meghatározott külföldi alapítójával munkaviszonyban, vagy egyéb olyan jogviszonyban áll, amelyre tekintettel az adott ország jogszabályai szerint alkalmazásban állónak minősül;
9 7. külföldi érdekeltségű vállalkozás:
a) Magyarország területén alapított olyan gazdálkodó szervezet, amely többségi külföldi tulajdonban áll, vagy amely felett külföldi állampolgár vagy külföldi vállalkozás többségi vagy közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezik,
b) a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, képviselete,
c) a külföldi állampolgár által, Magyarországon alapított – az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó – egyéni vállalkozás, egyéni cég;
10.6 8.  külföldi munkáltató: a Magyarország területén kívüli székhellyel rendelkező 
olyan foglalkoztató, aki a harmadik országbeli állampolgárt munkaviszonyban vagy olyan jogviszonyban foglalkoztatja, amelyre tekintettel az adott ország jogszabályai szerint a harmadik országbeli állampolgár alkalmazásban állónak minősül,
11.7 9. országos átlagos személyi alapbér: a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységnek a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerében megfelelő foglalkozás gyakorlása során elért személyi alapbér – a Nemzetgazdasági Miniszter által meghatározott – országos átlaga,Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 2. § és 7. §;
 -a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 3-6. §, 10-13. §;
-Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35-39. §, 41-44. §, 46-47. §, 50-52. §, 114. § (1) bekezdés;
-a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdés;
-a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény; 
-az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 14. pont;
-a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 20. §, 29/A § (4) bekezdés;
-a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 15-18. §;
 -az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4.§, 10.§ (4) g) pontja;
-az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet 1. §;
-a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés;

Kulcsszavak

Munkaerőigény-bejelentés, Munkavállalási engedély, Harmadik országbeli állampolgár

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858