Akadálymentes verzió

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

Kódszám

MUNKP00089

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár szezonális munkavállalási engedélyben meghatározott magyarországi foglalkoztatása meghiúsul vagy megszűnik, vagy engedélymentessé válik erről a foglalkoztatónak öt napon belül bejelentést kell tenni az engedélyt kiadó kormányhivatalnak . A kormányhivatal a munkavállalási engedélyt visszavonja. Amennyiben a munkáltató nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének a kormányhivatal rendbírságot szab ki. A szezonális munkavállalási engedély visszavonását hivatalból a jogszabályban meghatározott esetekben a kormányhivatal is kezdeményezheti.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: nem releváns

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Foglalkoztató adatai, munkavállalási engedély száma, a foglalkoztató nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatás meghiúsult, megszűnt, vagy engedélymentessé vált, a megszűnés esetén a megszűnés időpontja, az engedélymentessé válás esetén a az engedélymentességet megalapozó ok megjelölése 

Milyen iratok szükségesek?

nem releváns

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj mentes

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

teljes eljárás 10 nap, sommás eljárás 8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés ellen bírósági felülvizsgálati eljárást lehet kezdeményezni

Jogorvoslati lehetőség részletei: az elsőfokú döntés fellebbezéssel nem támadható meg. A bírósági felülvizsgálati eljárást a döntés közlésétől számított 30 napon belül az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon lehet kezdeményezni

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nem releváns

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nem releváns

A benyújtási határidő: nem releváns

A fellebbezési illeték mértéke: illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)


1.Mikor kell a foglalkoztatónak bejelentést tenni? 

A foglalkoztató öt napon belül köteles bejelenteni az illetékes kormányhivatalnak 
a) a munkavállalási engedélyhez kötött munkavállalás meghiúsulását,
b) az engedélyben meghatározott foglalkoztatás megszűnését, valamint
c) ha az engedélyben meghatározott foglalkoztatás engedélymentessé válik, kivéve, ha az illetékes kormányhivatalnak hivatalból tudomása van a foglalkoztatás engedélymentessé válásáról.

2. Mit kell tartalmaznia a foglalkoztató bejelentésének?

A foglalkoztató bejelentésének tartalmaznia kell 
az munkavállalási engedély számát, 
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatás meghiúsult, megszűnt, vagy engedélymentessé vált, továbbá
a foglalkoztatás megszűnése esetén a megszűnés dátumát, illetve a 
foglalkoztatás engedélymentessé válása esetén az engedélymentességet megalapozó okot

3. Hová kell benyújtani a bejelentést?

A bejelentést annál a kormányhivatalnál kell megtenni, aki az érintett munkavállalási engedélyt kiadta.

Fontosabb fogalmak

1. Szezonális munka: a mezőgazdaság foglalkoztatási ágazataiban végzett tevékenység, amely a naptári év bizonyos szakaszához kötődik, az adott évszak feltételeihez kapcsolódó, ismétlődő esemény, vagy események sorozata miatt, amikor az általában zajló műveletek esetében jóval több munkaerőre van szükség.
2. foglalkoztató: aki a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében közvetlenül alkalmazza ( pl. munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatás, megbízási jogviszony, stb.) keretében, illetve aki a harmadik országbeli állampolgár közvetlenül nem alkalmazza, de a harmadik országbeli állampolgár magyarországi munkavégzésére, a harmadik országbeli állampolgár külföldi munkáltatójával kötött magánjogi szerződés alapján pl. kiküldetés, kirendelés keretében az ő érdekében kerül sor. Erre példa, ha egy belföldi fél külföldi munkáltatóval köt vállalkozói szerződést (pl. termény betakarításra), és a szerződés teljesítéséhez a külföldi munkáltató harmadik országbeli munkavállalói végeznek szezonális munkát, ebben az esetben is a belföldi felet kell foglalkoztatónak tekinteni, függetlenül attól, hogy a belföldi foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár között valójában nem jön létre munkaviszony, vagy más foglalkoztatásra irányuló jogviszony.
3. kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi. Kölcsönbe adó alatt Magyarországon nyilvántartásba vett kölcsönbeadót kell érteni.
4. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a jogviszony tárgya a harmadik országbeli állampolgár által a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka, ideértve azt is, ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására
a) meghatározott munka elvégzéséhez szükséges begyakorlottság megszerzését célzó képzés (betanító képzés) során, vagy
b) a belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében a külföldi munkáltatóval fennálló jogviszonya alapján kerül sor;
5. harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár. Harmadik országbeli állampolgár a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek kivételével a nem magyar állampolgár és a hontalan
6 . külföldi munkáltató: a Magyarország területén kívüli székhellyel rendelkező olyan foglalkoztató, aki a harmadik országbeli állampolgárt munkaviszonyban vagy olyan jogviszonyban foglalkoztatja, amelyre tekintettel az adott ország jogszabályai szerint a harmadik országbeli állampolgár alkalmazásban állónak minősül
7. Munkavállalási engedély visszavonása: A munkavállalási engedélyben megjelölt foglalkoztatási jogosultság visszavonása az abban megjelölt időponttól.
8. Munkavállalási engedélyhez kötött foglalkoztatás meghiúsulása: A munkavállalási engedélyben megjelölt foglalkoztatás a foglalkoztató, illetve a munkavállaló döntése alapján, vagy egy körülmények figyelembe vételével nem jön, illetve nem jöhet létre. A munkavállalás meghiúsulásának az időpontja az időpont, amikor a meghiúsulásra okot adó körülmény bekövetkezik (pl. a munkavállaló tartózkodási engedély iránti kérelmét elutasították, vagy a munkavállaló a foglalkoztató részére bejelenti, hogy a munkavállalási szándékától eláll).

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 2. § és 7. §;
 -a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 3-6. §, 7-8. §;
-Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35-39. §, 41-44. §, 46-47. §, 50-52. §, 114. § (1) bekezdés;
-a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdés;
-a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény; 
-az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 14. pont;
-a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 20. §, 29/A § (4) bekezdés;
-a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 15-18. §;
-a rendbírságról szóló 3/1996. (IV.5.) MÜM rendelet;
 -az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4.§, 10.§ (4) g) pontja;
-az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet 1. §;
-a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés;

Kulcsszavak

szezonális munkavállalási engedély visszavonása Munkavállalási engedély Harmadik országbeli állampolgár

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858