Akadálymentes verzió

15 napon túl történő koporsós temetés engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

NEPEG00044

Az ügy rövid leírása

A halottat koporsós temetés esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül, ha a holttest folyamatos hűtése biztosított, 15 napon belül el kell temetni. Koporsós temetés esetén a halott eltemetésére a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 15 napon túl is van lehetőség, holttestnek az eltemetésig történő hűtése folyamatosan biztosított, és az eltemettető kérelmére a temetés helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal 15 napon túli koporsós temetést engedélyez.
(A járási hivatal engedélye legfeljebb a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 45. napig szólhat.)

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne. A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni: aki a temetést szerződésben vállalta, akit arra az elhunyt végrendelete kötelez, végintézkedés hiányában az elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa, az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) a törvényes öröklés rendje szerint.

Kizáró okok: Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere, illetve ha az elhalálozásra a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen kerül sor, a főpolgármester gondoskodik.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell: kérelmező nevét, (ill. helyette, a törvényes képviselője, vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy ), lakcímét.
Az ügy érdemi elbírálása érdekében:
a kérelmező nyilatkozata arról, hogy Ő az eltemettető (temetésről gondoskodni köteles személy), valamint nyilatkoznia kell a holttest hűtéséről (hol történik a hűtés).
Szükséges megadni az elhunyt nevét, a halál időpontját, a temetés időpontját.

Milyen iratok szükségesek?

Csatolni szükséges: halottvizsgálati bizonyítvány hiteles másolatát

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?


A temetés helye szerinti illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala. 

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést az illetékes  népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatalnak kell címezni

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést a temetés helye szerint területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi, kerületi) hivatalának kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kell-e engedélyt kérni az egészségügyi hatóságtól ha a temetésre az eltemettető kívánsága szerint 15 napon túl kerül sor? , Igen, és feltétel hogy a holttestnek a hűtése az eltemetésig folyamatosan biztosított.

Fontosabb fogalmak

Temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény területén, ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely.

Vonatkozó jogszabályok

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1) Korm. rendelet 24.§ (1) 35-36.§ 37.§ (1) bekezdés
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja, 16. §
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 3.§ d) pont, 19.§ (1), (2), (3) bekezdés 20. § (1), (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 33.§ (1), 34.§ (1),40.§ (1) 71.§ (1) 72.§ (4) a)pontja 98.§ (1)
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 4. pontja)

Kulcsszavak

Temetés, sírnyitás, temetési engedély, halottakkal kapcsolatos ügyintézés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858