Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ01410

Az ügy rövid leírása

Az elsőfokú építésfelügyeleti hatóságtól hatósági bizonyítvány kérhető:
1. Egyszerű bejelentéshez kötött lakóépület felépítésének, bővítésének megtörténtéről:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet a bejelentéstől számított tíz éven belül meg kell valósítani és a felépítés, bővítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni. Az egyszerű bejelentéshez kötött lakóépület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kérelemre az építés helye szerint illetékes építésfelügyeleti hatóság állítja ki és tölti fel az elektronikus építési naplóba.
2. Hatósági ellenőrzés eredményéről:
A hivatalból folytatott hatósági ellenőrzés eredményéről a hatóság az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Építtető (kérelmező), az építtető törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Kizáró okok: Az ügyben az ügyfél törvényes képviselője vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem tartalmazza (elektronikus adathordozón vagy az ÉTDR-en keresztül):
1. az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét,
2. az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát,
3. a kérelem tárgyát, amire a hatósági bizonyítvány kiállítását kéri.

Milyen iratok szükségesek?

Mellékelni kell:
Egyszerű bejelentéshez kötött lakóépület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállításának kérése esetén (elektronikus adathordozón vagy az ÉTDR-en keresztül):
1. ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. § (9) bekezdése alapján a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott díj megfizetésének igazolását,
2. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti statisztikai adatlapot.

Ha hivatalból folytatott hatósági ellenőrzésen tapasztaltak igazolásáról a hatósági bizonyítvány kiállításának kérése nem a hivatalból folytatott ellenőrzés ideje alatt történik, akkor önálló kérelemre induló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárásnak minősül, mely illetékköteles, ez esetben:
1. az eljárási illeték befizetésének igazolását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az egyszerű bejelentéshez kötött lakóépület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványra irányuló elsőfokú építésfelügyeleti hatósági bizonyítványért miniszteri rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Jelenleg nincs hatályban ilyen rendelet.

A hivatalból folytatott hatósági ellenőrzés lefolytatása alatt az ügyfél által kért hatósági bizonyítványért nem kell illetéket fizetni. Ha a hivatalból folytatott hatósági ellenőrzés lezárta után kéri az ügyfél a hatósági ellenőrzés eredményéről a hatósági bizonyítvány kiállítását, akkor önálló kérelemre induló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárásnak minősül, melynek eljárási illetéke 3 000 Ft.

Hol intézhetem el?

Elsőfokú építésfelügyeleti hatóság, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet -1. melléklet I. és II. részében meghatározott járási hivatal, az ott felsorolt járásokra, fővárosi kerületekre kiterjedő illetékességgel.
A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket, műemlék telkét, továbbá műemléki környezetet vagy műemléki jelentőségű területet érintően az 1. melléklet II. részében felsorolt járási hivatalt az 1. § (3) bekezdése szerinti illetékességi területen.

Ügyintézés határideje

Egyszerű bejelentéshez kötött lakóépület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása esetén:
A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 25 napon belül kell kiadni.Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik. Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell.

Hatósági ellenőrzésen tapasztaltak igazolásának kérése esetén:

Nem értelmezhető, mert a hivatalból folytatott hatósági ellenőrzés lefolytatása alatt az ügyfél által kért hatósági bizonyítvány a hatósági ellenőrzés lezártával állítható ki a hatósági ellenőrzés eredményéről. Az építésfelügyeleti hatóság a hatósági ellenőrzést a megindításától számított 60 napon belül folytatja le. Ha nem a hatósági ellenőrzés lefolytatása alatt kéri az ügyfél a hatósági bizonyítvány kiállítását, hanem az ellenőrzés lezárta után, az önálló kérelemre induló eljárás ügyintézési határideje 25 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a másodfokú építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell címezni.
A fellebbezését az elsőfokú építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához, az integrált ügyfélszolgálaton (kormányablakban), vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál nyújthatja be.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.
Az építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehető fellebbezés illetéke 30 000 forint.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az ügyfél a fellebbezését a másodfokon (építésfelügyeleti feladatkörében) eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezését az elsőfokú építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához, az integrált ügyfélszolgálaton (kormányablakban), vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál nyújthatja be.

A benyújtási határidő: A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: Az építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehető fellebbezés illetéke 30 000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Fontosabb fogalmak

ÉTDR: Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer

elektronikus építési napló:az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-építési naplóként meghatározott elektronikus alkalmazás,

építtető: az építésügyi hatósági engedély kérelmezője, az építési beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek jogosultja, illetve az építési-bontási tevékenység megrendelője vagy folytatója. Több építtető esetén az építtetők meghatalmazottja az építtetőtársak nevében járhat el, és tehet nyilatkozatokat az ÉTDR-ben.

 egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység:
a) a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése,
b) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, valamint
c) a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, amennyiben az építtető természetes személy, az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz,
d) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenység, amennyiben az építtető természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi,
e) az a)-d) pont építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg.

Vonatkozó jogszabályok

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 10-11.§, 13.§, 14. §, 16.§, 35-38. §, 43. § (3) bekezdés a) pont, 62. §, 68-70. §, 78. §, 94-95. §, 100-101. §, 111-113. §, 116.§, 118.§, 119. §, 121. §;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdés, 29. § (1) bekezdés, 73. § (1) bekezdés, Melléklet XV. fejezet III. pont;
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény16/A. § (1) bekezdés;
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény;
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016 (VI.13.) Korm. rendelet 6. §;
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 4. pont, 33/A. § (6) és (9) bekezdés, 46. § (4) bekezdés, 53/A. §, 53/C. § (1) bekezdés; 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. §;
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §, 1. melléklet I. és II. rész;
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. §, 6. §, 8. § (1), (3) és (5) bekezdés, 11. §, 14/A. §, 15. § (2) bekezdés, 70-71. §;
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséról szóló 155/2016 (VI.13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 6. §;
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § o) pont;
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet;
az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § 3. pont g) pontja , 3. § (1) bekezdés, 5. § (7) bekezdés, 6. § (1) bekezdés;
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 66/2015 (III. 30) Korm. rendelet 1. melléklet;
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §, 7. melléklet 1.98. pont; 
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. PM rendelet 4. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

elsőfokú építésfelügyeleti hatóság, hatósági bizonyítvány, egyszerű bejelentés, hatósági ellenőrzés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858