Akadálymentes verzió

Védelemben részesülő állatfajok egyedének bemutatása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00119

Az ügy rövid leírása

Amennyiben az ügyfél olyan, védett, fokozottan védett, illetve az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajt, az előzőekben nem felsorolt nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfajt, vagy az előzőekben felsorolt állatfajok és a természetvédelmi oltalom alatt nem álló állatfajok közötti kereszteződésekből és keresztezésekből létrejött hibridet kíván bemutatni - a természetvédelemért felelős miniszternek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 44. § (4) bekezdése alapján kiadott rendeletében foglalt tevékenység kivételével, vagy ha az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajokra vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik - a természetvédelmi hatósághoz kérelmet szükséges benyújtania.
A kérelmet formanyomtatványon szükséges benyújtani, amely a vonatkozó jogszabály mellékletét képezi.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: természetes személy, költségvetési szerv, valamint közhasznú szervezet

Kizáró okok: Képviseletre van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmezőre vonatkozó adatok:
Kérelmező neve, címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely, költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetében székhely), költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetén a felelős személy neve, költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetén a felelős személy címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely), természetes személy, illetve költségvetési szerv, közhasznú szervezet esetén a felelős személy vizsgabizonyítványának típusa és száma, természetes személy esetén a nagykorúságot igazoló dokumentum típusa és száma.
A kérelem tárgyát képező állatra vonatkozó adatok:
Tudományos fajnév, magyar fajnév, egyedi azonosító száma (amennyiben már van), ivar (amennyiben megállapítható), az egyedek száma.
Tevékenységre vonatkozó adatok:
Tevékenység helye, ideje, célja, módszere, természetvédelmi, illetve a közérdek kifejtése, tartási körülmények leírása.
A külön jogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkező állatkerteknek kizárólag a következő adatokat kell megadni:
Kérelmező neve, címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely, költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetében székhely), tudományos fajnév, magyar fajnév, egyedi azonosító száma (amennyiben már van), ivar (amennyiben megállapítható), az egyedek száma, a tevékenység célja, módszere.

Milyen iratok szükségesek?

– egyed származását igazoló dokumentumok (CITES származási bizonyítvány, a szülőpár tenyésztési engedélye, vagy befogási engedély stb.),
– a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata,
– szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,
– szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata,
– a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata.
A külön jogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkező állatkerteknek kizárólag az első francia bekezdése szerinti dokumentumokat kell becsatolni.
A jogosultság megszerzéséhez a kérelmező
a) a természetvédelmi hatóság részére nyilatkozattal igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 78/B. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási illeték mértéke: 5000 Ft.
Megfizetésének módja: illetékbélyeg megvásárlásával.
Tipikusan előforduló egyéb eljárási költség nem merül fel.

Hol intézhetem el?

A területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (Pest Megyei Kormányhivatal esetében: Érdi Járási Hivatal). Amennyiben a tevékenység több kormányhivatal területét is érinti, akkor a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya.

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Általános esetben van lehetség fellebbezésre. Amennyiben az eljáró hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, a határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei: Amennyiben van helye fellebbezésnek, azt a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az első fokon eljáró területileg illetékes természetvédelmi hatóság

A benyújtási határidő: Fellebbezés esetén: a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

lásd még: V. Kapcsolódó fájlok (5. munkalap) : gyik_OKTVF00119.doc

• Mennyi illetéket kell fizetnem?

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének XIII. fejezet 1. pontja szerint 5 000 Ft illetéket kell fizetni.

• Amennyiben nem fizettem meg az illetéket a kérelem benyújtásával egyidejűleg, megtehetem az eljárás során?
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 73. § (1) bekezdése értelmében a közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.
Az Itv. 73/A. §-a rendelkezik a hiánypótlásról, amely szerint, ha az ügyfél a kérelmet az illeték megfizetése nélkül nyújtja be, az eljáró hatóság az eljárás megindításakor, postai úton előterjesztett beadvány esetén postai úton, az ügyfelet figyelmezteti az illeték megfizetésére azzal, hogy illetékbélyegben, postai úton történő felhívás esetén válaszlevelezőlapon 8 napon belül nem fizeti meg és a hatóság az eljárást az illetékfizetési kötelezettség elmulasztására tekintettel végzéssel nem szüntette meg, az Itv. 82. §-ban említett mulasztási bírságot is meg kell fizetnie. A fizetési határidőt a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől kell számítani.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 37. § (3) bekezdése értelmében a hatóság a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül hívja fel hiánypótlásra az ügyfelet.
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy, ha a felhívásra postai úton kerül sor, akkor az illetéken felül a felhívás postaköltségét – e címen 200 forintot – a válaszlevelezőlapon illetékbélyegben kell megfizetni.
• Mindenkinek kell illetéket fizetnie az eljárásért?
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerint teljes személyes illetékmentességben részesül
a) a Magyar Állam,
b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai,
c) a költségvetési szerv, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság,
d) az egyesület, a köztestület,
e) az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény,
f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is,
g) a vízgazdálkodási társulat,
h) az egészségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv,
i) a Magyar Nemzeti Bank,
j) a Magyar Rádió Nonprofit Zrt., a Magyar Televízió Nonprofit Zrt., a Duna Televízió Nonprofit Zrt., a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt., és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap,
k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, valamint az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek, kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő illetékügyek tekintetében,
l) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó fejlesztési tanács,
m) a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a közhasznú szociális szövetkezet,
n) az Európai Közösségek, valamint azok intézményei és szervei, hivatalai, elkülönült alapjai,
o) Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
A (2) bekezdés értelmében az (1) bekezdés c)–g) és m) pontokban említett szervezetet az illetékmentesség csak abban az esetben illeti meg, ha az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A (3) bekezdés előírja, hogy a szervezet (alapítvány) közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése esetén nyilatkozik az illetékmentesség (2) bekezdésben meghatározott feltételének fennállásáról.
A (4) bekezdés szerint, ha a (3) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére a (2) bekezdés szerinti adóév utolsó napját követő 150. nap előtt kerül sor, a szervezetnek (alapítványnak) arról kell nyilatkoznia, hogy adófizetési kötelezettsége előreláthatóan nem keletkezik. Amennyiben a nyilatkozatában vállaltak nem teljesültek, úgy a (2) bekezdés szerinti adóév utolsó napját követő 180. napig van lehetősége arra, hogy ezt a körülményt adóbírság terhe nélkül az eljáró hatóság felé jelezze és az illetéket pótlólag megfizesse.
Az Itv. 6. § (1) bekezdése értelmében nemzetközi szervezet, ennek tisztségviselői és családtagjaik, idegen állam, idegen állam magyarországi diplomáciai, konzuli és egyéb képviselete, ezek tagjai és családtagjaik illetékmentességére nézve nemzetközi szerződés, ennek hiányában a viszonosság az irányadó.
Fentieken túlmenően a költségmentességről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 159. §-a és a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet rendelkezik
• Hol tudok utánanézni, hogy pontosan mik az eljárásra vonatkozó szabályok?
• Az eljárásra vonatkozó szabályokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza. Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük, forduljon a természetvédelmi hatósághoz ahol a munkatársak készségesen segítenek Önnek.
• Mennyi idő alatt kapom meg az engedélyt?
Az ügyintézési idő legfeljebb70 nap
• Hány példányban kell benyújtani a kérelmet?
A kérelmet egy példányban kell benyújtani.


Fontosabb fogalmak

védelem: a védelemben részesülő állatfaj egyedének vagy állományának megőrzését, fennmaradását és fenntartását szolgáló tevékenység vagy intézkedés;
természetvédelmi érdek: valamely állatfaj természetes állományának fennmaradása, szaporodása, illetőleg az adott állatfaj egyedének vagy állományának védelme, továbbá valamely védett vagy fokozottan védett faj egyedét, állományát veszélyeztető helyzet elhárítása, ideértve a védett vagy fokozottan védett fajok egyedei és élőhelyeik védelme érdekében szükséges intézkedéseket
közérdek: a természetvédelmi érdek, valamint a természetvédelmi érdekekkel és célokkal összeegyeztethető oktatási, ismeretterjesztési, tudományos célú, illetőleg kultúrtörténeti hagyományápolásnak minősülő tevékenység, továbbá a közegészségügyi, környezetvédelmi vagy állategészségügyi veszélyhelyzet elhárítása;
bemutatás: a védelemben részesülő állatfaj egyedének közszemlére tétele

Vonatkozó jogszabályok

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 3. § (2) bekezdése, 76. §(1) bekezdése, 78/B.§ (2)-(4) bekezdései, 80. § (1) bekezdés e) pontja; a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ff) pont, 4. § (6) bekezdése, 6.§ (1) bekezdés, 17.§ (1) és (3) bekezdés, 21. § (1)-(2) bekezdése, 4. sz. melléklete; a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú melléklete; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 15. §, 21. § (1) bekezdés c) pont, 34-36.§-ok, 37. 21 (3) bekezdése, 40. §, 40/A. §, 50. §, 76.§ (1) bekezdése, 71.§ (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdése, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdés, XIII. számú melléklet 1. és 2. a) pontja, a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdés; , 1995. évi LIII. törvény 64/A. §-a, 66. § (3) bekezdés; a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5. § (1)-(3) bekezdés; a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdés, 330. § (2) bekezdése; a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet; a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet
Eljárást megjelölő jogszabályhely: a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
Hatáskör: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 19. § (1) bekezdése, 20. § (1) bekezdése, Korm. rendelet) 18. §, 21. § (4) bek., 43. §, a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2)-(3) bekezdése

Kulcsszavak

védett állat, természetvédelmi oltalom, hibrid, bemutatás, sólyom, solymászat, közszemle, közérdek, állatkert

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858