Akadálymentes verzió

Védelemben részesülő állatfajok egyede tartójának, hasznosítójának személyében bekövetkező változás átvezetése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00120

Az ügy rövid leírása

A védelemben részesülő állatfajok egyedének tartásához, hasznosításához, valamint az egyed tartójának, hasznosítójának személyében bekövetkező változáshoz engedélyt kell kérni a természetvédelmi hatóságtól. A tevékenység
akkor engedélyezhető, ha az 1.) közérdekből szükséges, 2.) nincs más kielégítő megoldás, 3.) nem jár az adott állatfaj természetes állományának tartós sérelmével.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelem benyújtására az eredeti tartó jogosult, a kérelmezett tartó cserére, adásvételre vonatkozó kérelmével együtt. A kérelmezett tartó lehet: 1.) Költségvetési szerv, közhasznú szervezet esetén: ha tevékenysége közérdeket szolgál, a védelemben részesülő állatfaj egyedének gondozását, ellátását felügyelő személyt (felelős személy) foglalkoztat, valamint az adott faj egyedére vonatkozó feltételeket tartósan biztosítja. 2.) Természetes személy esetén: ha tevékenysége közérdeket szolgál, nagykorú, valamint az adott faj egyedére meghatározott feltételeket tartósan biztosítja. 3.) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére kizárólag védelemben részesülő állatfaj egyede származékának, valamint a külön jogszabály szerinti rendszeresen hasznosított védett állatfaj bemutatása, tartása és hasznosítása engedélyezhető.

Kizáró okok: Nem csak személyesen járhat el. Lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy az általa, illetve törvényes képviselője által arra meghatalmazott személy járjon el. A meghatalmazást az iratokhoz csatolni kell.

Milyen adatokat kell megadni?

A tartási engedély száma, a kiállító hatóság megnevezése (illetve az engedély másolata), az új kérelmező személyére vonatkozó adatok, a cserére, adásvételre vonatkozó dokumentum.

Milyen iratok szükségesek?

A tartási engedély száma, illetve másolata. Az új tartó nagykorúságot igazoló dokumentum másolata, a szakképzettséget igazoló dokumentum másolata, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata, illetve a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez illetve a jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás során a kérelmezőnek igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek összege 1-10 db egyed esetén 10.600 Ft, 10 db egyed felett 40.000 Ft. A díjat az első fokon eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, előirányzat- felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

Hol intézhetem el?

A területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (Pest Megyei Kormányhivatal esetében: Érdi Járási Hivatal). Amennyiben a tevékenység több kormányhivatal területét is érinti, akkor a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Általános esetben van lehetség fellebbezésre. Amennyiben az eljáró hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, a határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei: Amennyiben van helye fellebbezésnek, azt a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az első fokon eljáró, területileg illetékes természetvédelmi hatósághoz.

A benyújtási határidő: Fellebbezés esetén: a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: A tartás, hasznosítás engedélyezése során mi minősül közérdeknek? Válasz: természetvédelmi érdek, illetve az ezzel összeegyeztethető oktatási, ismeretterjesztési, tudományos célú, illetve kultúrtörténeti hagyományápolásnak minősülő tevékenység, továbbá a közegészségügyi, környezetvédelmi, vagy állategészségügyi veszélyhelyzet elhárítása. Kérdés: Mi határozza meg az adott faj egyedeire vonatkozó tartási feltételeket? Válasz: az állatkert és állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2011. (II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet melléklete

Fontosabb fogalmak

Tartás: a védelemben részesülő állatfaj egyedének birtokban vagy élőállat gyűjteményben tartása (ideértve az eladásra történő tartást, az egyed gondozását, a országhatáron belüli, nem eladásra történő szállítását, idomítását, preparátumának birtokban tartását). Hasznosítás: a védelemben részesülő állatfaj egyedének (a bemutatás kivételével történő) bármilyen igénybevétele, amely az egyed élettevékenységét, túlélési vagy szaporodási esélyeit, vagy fennmaradását befolyásolja. Felelős személy: az lehet, aki nagykorú, szakirányú végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik, valamint megfelel a védelemben részesülő állatfaj egyede tartására vonatkozó engedély megszerzéséhez a természetes személyekre meghatározott jogosultsági feltételeknek.

Vonatkozó jogszabályok

A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § e) és f) pontjai, 3. § (1) és (2) bekezdései, 4. § (1) -(6) bekezdés, 17. § (1)-(3) bekezdés, 19. § (1) és (2) bekezdés, 20. §-a, 21. § (1)-(2) bekezdés illetve 4. és 5. számú mellékletei; a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 3. § (2) bekezdés, 43. § (2) bekezdése, 76. § (1) bekezdés; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. § (2) bekezdés, 15. § (5) és (7) bekezdései, 28/C. §-a, 30. §-a, 31. § (1)-(2) bekezdései, 37.§ (3) bekezdése, 50. § (1) bekezdése, 51. §-a, 68-69. §-ai, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdése, 116. §-a.; az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet melléklete, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdés, 330. § (2) bekezdés, környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 64/A. §;
a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet; a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet; statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény; a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet; a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet
2. § (1) bekezdése, 1. melléklet 29. pont, 7., 7.1., 7.2. alpont.

Kulcsszavak

védett, fokozottan védett, illetve az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajok, tartás, hasznosítás, felelős személy

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858