Akadálymentes verzió

Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek kialakítása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00124

Az ügy rövid leírása

Az eljárás célja olyan engedély kiadása, mely állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek kialakítására jogosítja fel az ügyfelet. Az eljárásért 106 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A kérelmet a területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához kell benyújtani. A létesítmény kialakítása az engedély jogerőre emelkedése után kezdhető meg.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Állatkertet természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet akkor létesíthet, ha az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 39. § (2)–(3) bekezdéseiben, az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendeletben, valamint a külön jogszabályokban és a hatósági engedélyekben előírt feltételeket biztosítja.

Kizáró okok: Az ügy képviselő, meghatalmazott útján is intézhető.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a tulajdonos nevét, lakcímét, gazdálkodó szervezet esetében a székhelyét,
b) a vezető nevét, lakcímét, tartózkodási helyét,
c) a felelős személy nevét, lakcímét, tartózkodási helyét,
d) a telephely adatait, valamint a jogszabályban előírt mellékleteket.

Milyen iratok szükségesek?


Az állatkert fenntartási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a létesítmény betelepítési tervét az állatok egészségügyi ellátásához szükséges feltételek teljesítésére vonatkozó tervvel, a tartásra tervezett fajok listájával és a tartásra tervezett fajok ,,Tenyésztési Terv''-ével, amely utóbbi tartalmazza a létrejövő szaporulat elhelyezésének tervét, valamint a fokozottan védett fajok egyedeinek mesterséges szaporításához külön jogszabály alapján a minisztérium által kiadott engedélyt;
b) az állatkert ,,Működési terv''-ét a ,,Látogatási szabályzat''-tal, melyben a nagyközönség számára biztosított látogatási időt is rögzíteni kell, napszak, évszak és év viszonylatokban;
c) a tartásra tervezett fajok jegyzékét, az Átv. rendelkezései, a tartásra vonatkozó külön jogszabályok és a tartásra tervezett fajok egyedei természetes viselkedésének, bioritmusának, biológiai szükségleteinek figyelembevételével elkészített ,,Állattartási szabályzat''-ot. A szabályzatnak tartalmaznia kell:
ca) a takarmányozási program alapelveit,
cb) a kötelező védőoltásokat, a megelőző és gyógyító állatorvosi ellátás, azaz az állategészségügyi követelmények biztosításának folyamatát,
cc) a karantén idejét és módját, a beteg állatok elkülönítésének előírásait,
cd) az állatok szökése megakadályozásának, az őshonos állatokat és növényeket fenyegető lehetséges ökológiai veszélyek kiküszöbölésének biztosítékait,
ce) a külső kártevőkkel és élősködőkkel történő fertőzés megelőzésének és kezelésének módjait,
cf) a szaporulat kezelésére, a természetvédelmi oltalom alatt álló vagy veszélyes egyedek tartására vonatkozó előírásokat,
cg) az állatkertben tartott fajok egyedeiről a lényeges, illetve külön jogszabályban vagy a hatóság által előírt adatok nyilvántartásának naprakész vezetését,
ch) az állatok tartásával, gondozásával kapcsolatos előírásokat,
ci) a takarmányok és az alom tárolásának és felhasználásának szabályait,
cj) a keletkezett állattetemek, állati hulladék, trágya kezelésének és ártalmatlanításának módját,
ck) az állatok tartási helyére, valamint a tárolóhelyekre vonatkozó takarítás, tisztítás és fertőtlenítés eszközeit, anyagait és módját;
d) a veszélyes állat kiszabadulásának, illetve katasztrófaveszély esetére ,,Intézkedési terv''-et;
e) az állatkert megszűnésének esetére ,,Felszámolási terv''-et a betelepítési tervben meghatározott teljes egyedszámra;
f) a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban levő állatkertek esetében igazolást a tartós működéshez szükséges vagyoni fedezet folyamatos meglétéről és annak biztosítékáról;
g)a felelős személy és az állatgondozók képzettségét, illetve a 4. § (3) bekezdés szerinti esetleges felmentését igazoló okmányok másolatát;
h) az állategészségügyi ellátást biztosító állatorvos nyilatkozatát.

Veszélyes állat tartása esetén szükséges a tartási hely közvetlen szomszédainak beleegyező nyilatkozata.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez illetve a jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Eljárási díjként igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege 106 000 Ft. A díj megfizetésének módja: az első fokon eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott előirányzat- felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. Egyéb, tipikusan előforduló eljárási költségként az eljáró szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjaival kell számolni.

Hol intézhetem el?

területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési idő 70 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezésre van lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az első fokon eljárt területileg illetékes kormányhiavatal.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított tizenöt napon belül.

A benyújtási határidő: A díjtétel 50%-a, azaz 53 000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)1. Mennyit kell fizetni az eljárásért?
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 106 000 Ft.
2. Van-e lehetőség költségmentességre?
Az eljárásért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 159. §-a alapján engedélyezett költségmentesség esetén nem kell díjat fizetni.
3. Hol kell befizetni a díjat?
A díj megfizethető a Kormányhivatal számlaszámára való banki utalással vagy postai úton, a Kormányhivataltól igényelt sárga csekken.
4. Visszakapom a díjat, ha visszavonom a kérelmemet?
A díj megfizetése a kérelem visszavonása esetén is kötelező, függetlenül a visszavonás időpontjától.
5. Mennyi idő alatt kapom meg az engedélyt?
Az ügyintézési idő legfeljebb 70 nap (mely azonban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben felsorolt okokból (pl. a hiánypótlás időtartamával), meghosszabbodhat. Az ügyintézési határidő indokolt esetben – egy alkalommal – a hatóság által harminc nappal meghosszabbítható.
6. Hány példányban kell benyújtani a kérelmet?
A kérelmet és mellékleteit – a gyorsabb ügyintézés érdekében, tekintettel arra, hogy a szakhatóságoknak is szükséges azokat megküldeni – kérjük négy példányban szíveskedjen benyújtani.

Fontosabb fogalmak

védett állatfaj: A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló jogszabály szerint védelemben részesülő állatfaj egyede;
veszélyes állat: a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet mellékleteiben foglalt fajok egyedei;
állatkert: az állatkert olyan állandó intézmény, ahol az állatokat évente 7, vagy annál több napon keresztül a nagyközönség részére történő bemutatás céljából tartják. (Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. § (1) bekezdésének 2013. június 17-től hatályos szövege)
állatkert: a természet- és állatvédelmet szolgáló állandó létesítmény, ahol az állatokat évente folyamatosan hét napnál hosszabb időn keresztül a nagyközönség részére való bemutatás céljából tartják, és amely az ismeretterjesztést, oktatást és nevelést az ott élő állatok folyamatos és szakszerű bemutatásával, valamint tájékoztatással biztosítja; nem minősül állatkertnek a cirkuszi menazséria és az állatkereskedés; (Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvénytörvény 3. § 3. pontja);
Az állatkertben az állatok tartásáért felelős személy az lehet, aki 3 év igazolt állatkerti gyakorlattal és az alábbi – Magyarországon vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított vagy elismert – egyetemi vagy főiskolai végzettségek valamelyikével rendelkezik:
a) mezőgazdasági, állattenyésztési, erdészeti, vadgazdálkodási felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség,
b) tudományegyetem, tanárképző főiskola biológiai vagy ökológiai szakterületén szerzett végzettség vagy szakirányú felsőfokú szakképesítés,
c) állatorvostudományi egyetemen, állategészségügyi főiskolán szerzett végzettség.

Vonatkozó jogszabályok
Eljárást megjelölő jogszabályhely: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 44. § (1) bekezdés,
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv.) 39. § (1) bekezdés

Hatáskör: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) bekezdése, 20. § (1) bekezdése,
a környezetvédelmi, természetvédelmii feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm.rendelet

Nyilvántartás: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 64/A. §;
a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet, a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet,
Ávtv. 39. § (1), (4) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. §, 86. §

Illetékesség: Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja, Korm. rendelet 8/A. §, Ügyintézési idő: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. §, 33/A. §, 38/A. § (2) bekezdése, Tvt. 76. § (1) bekezdése

Igazgatási szolgáltatási díj: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 67. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjr.) Díjr. 1. melléklet I. rész 30. pontja
Díjfizetési mentesség: Díjr. 3. § (1) (2) bek. Itv. 6. §, Ket. 159. §, a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet
Jogorvoslati eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: Díjr. 2. § (6), (7) bekezdései
Igazgatási szolgáltatási díj visszatérítése: Díjr. 7. § (1) (3) bek

Jogorvoslat: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 96. §, 98-102. §
Fellebbezési eljárás: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 104-105. §, Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése, 38. § (4) bekezdése
Kapcsolattartás: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/A. §
Értesítés az eljárás megindításáról: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (3) bekezdés b) pontja, 5. §, a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése
Kérelem tartalmi követelményei: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34. § (1) bekezdése, 35. §, 36. § (1) bekezdése
Ügyfelek köre: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §
Hiánypótlás: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 37. § (3), (5) bekezdései, Itv. 73/A. §, Díjr. 6. § d) pontja
Képviselet: Ket. 40. §, 40/A. §, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195. §, 196. §
Szakhatóságok: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44.-45/A. §, Korm. rendelet 9. melléklet II/2. pontja
Helyszíni ellenőrzés: az állatkert és az állatotthon létesítésének, működtetésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 6. § (1) bekezdés
Határidő számítása: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 65. §
Tényállás tisztázás: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 50. § (1) bekezdése, 51. § (1)-(2) bekezdése
Belföldi jogsegély: Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §
Döntéshozatal: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény30. §, 31. §, 33/B. § (1) bekezdése, 51. § (2) bekezdése, 71. § (1) bekezdése, 72. § (1)-(2) bekezdése, 73. § (2)-(3) bekezdése
Döntés közlése: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. §, 78/A. §, 79. §, 80. §
Jogerő: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény73/A. §

Egyéb, az eljárás során figyelembe veendő jogszabályok: Tvt., Ávtv 39. §, az állatkert és az állatotthon létesítésének, működtetésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet; a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet ; a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII.23.) Korm.r.

Kulcsszavak

Állatkert, fenntartás működési engedély, veszélyes állat.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858