Akadálymentes verzió

A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv elfogadása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00152

Az ügy rövid leírása

A kármentesítési eljárás során - ha a természetben okozott károsodás megállapításának bonyolultsága azt szükségessé teszi - tényfeltárási tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a tényfeltárással kapcsolatos mindazon munkát, amely a tényfeltárási záródokumentáció megalapozott összeállításához szükséges. A tervet a tényfeltárásra kötelező határozatban foglalt határidőre be kell nyújtani a területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A tényfeltárási terv benyújtására – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 101–102/A. §-a szerinti környezethasználó köteles. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 56. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti esetekben a kármentesítés elvégzése a nemzeti park igazgatóság, valamint érintettség esetén a vízügyi igazgatóság és a Hermann Ottó Intézet feladata.

Kizáró okok: Nem csak személyesen járhat el. Lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy az általa, illetve törvényes képviselője által arra meghatalmazott személy járjon el. A meghatalmazást az iratokhoz csatolni kell.

Milyen adatokat kell megadni?

A tényfeltárási tervnek tartalmaznia kell a tényfeltárással kapcsolatos mindazon munkát, amely a tényfeltárási záródokumentáció megalapozott összeállításához szükséges, beleértve a tényfeltáráshoz szükség szerint kapcsolódó monitoring tervét. A tényfeltárási tervet kizárólag az arra jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el. A tervet a tényfeltárási terv elkészítésére kötelező határozatban megjelölt határidőig kell elkészíteni.

Milyen iratok szükségesek?

Tényfeltárási terv, szakértői jogosultság igazolása. A kérelmező, illetve meghatalmazottja személyes adatait igazoló dokumentumok, meghatalmazás, az eljárás illetéke illetékbélyegben.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

5000 Ft illeték -illetékbélyeg megvásárlásával

Hol intézhetem el?

területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van fellebbezési lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A területileg illetékes megyei kormányhivatal.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 10.000 Ft értékű illeték

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Kérdés: Amennyiben a feltárás során tapasztaltak azt indokolják, lehet-e a már elfogadott tényfeltárási terv módosítását kérni? Válasz: A feltárás során észleltek alapján, a tényfeltárásra kötelezett kezdeményezésére, indokolt esetben, a Kormányhivatal nyolc napon belül dönt a tényfeltárási terv módosításának elfogadásáról vagy elutasításáról. 2. Kérdés: Mi alapján lehet megállapítani, hogy mi minősül az eredeti állapotban bekövetkezett jelentős mértékű kedvezőtlen változásnak? Válasz: A Korm. rend.1. számú mellékletben foglaltak alapján kell megállapítani. 3. Mik a természetben okozott károsodás felszámolásának szempontjai? Válasz: Erre a Korm. rend. 2. számú melléklete ad választ.

Fontosabb fogalmak

A természetben okozott károsodás: olyan környezetkárosodás, amely a fajban, élőhelyben, területben az eredeti állapothoz képest jelentős mértékű kedvezőtlen változást eredményez; kármentesítés: olyan helyreállítási tevékenység, intézkedés, amely a természetben okozott kár enyhítésére, az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására, valamint a faj, élőhely, terület által nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul.

Vonatkozó jogszabályok

a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2.§ c), d) pont, 4. § (1)-(7) bekezdés, 6. § (1), (2) bekezdés, 7. § (1)-(4) bekezdés, 8. § (1), (2), (3) bekezdés, 1. és 2. melléklet, a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII.1.és 2., a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 56. § (1) bekezdés c) pont, 101. §, 102/A §, 2004. évi CXL. törvény 15. § (5) bekezdés, 33. § (3) és (8) bekezdése, 35. § (1), (2) bekezdés és 36. § (1) bekezdés, 37.§ (3) bekezdés, 40-40/A. §, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés.

Kulcsszavak

természetben okozott károsodás, tényfeltárás, kármentesítés, monitoring

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858