Akadálymentes verzió

Gyep feltörése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00159

Az ügy rövid leírása

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet állapítja meg a Natura 2000 területekkel kapcsolatos főbb szabályokat, a miniszteri rendelet állapítja meg a Natura 2000 területekkel A jogszabályban kihirdetett Natura 2000 földrészleteken található gyepterület feltörésének hatósági engedélyezésére irányul ez a hatósági eljárás

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelem előterjesztésére jogosultak körét jogszabály nem határozza meg, így arra jogosult lehet minden eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti. De elsősorban a földterület tulajdonosa, vagyonkezelője, használója.

Kizáró okok: Nincs ilyen korlátozó szabályozás

Milyen adatokat kell megadni?

jogszabály kötelezően megadandó adattartalmat nem állapít meg, irányadó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34. §-36.§ rendelkezései

Milyen iratok szükségesek?

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. r. kötelezően csatolandó mellékleteket, dokumentumokat nem állapít meg, egyéb jogszabályok alapján csatolandó: amennyiben a kérelmező helyett meghatalmazottja, illetve képviselője jár el, csatolandó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. és 40/A. §-ában meghatározottak szerinti meghatalmazás.Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás során a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek mértéke 10.000 Ft/megkezdett hektár. A díjat az első fokon eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, előirányzat- felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A hiteles, elektronikus dokumentumként kiállításra került tulajdoni lap másolat elektronikus adatszolgáltatási díja 3600 Ft.

Hol intézhetem el?

területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: az ügyfélnek van fellebbezési joga

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az eljáró és döntést hozó elsőfokú hatósághoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: 5.000 Ft/megkezdett hektár mértékü jogorvoslati díjat kell az első fokú hatóság részére megfizetni

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: A védett természeti terület azonos a Natura 2000 területtel? Válasz: Nem azonos Kérdés: Mennyi az ügyintézési idő: Válasz: 70 nap Kérdés: Mekkora összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni: Válasz: 10.000 Ft-ot megkezdett hektáronként Kérdés: Függ az igazgatási-szolgáltatási díj mértéke a feltörni kívánt terület nagyságától? Válasz: igen, függ, megkezdett hektáronként fizetendő Kérdés: Mennyi időre adható ki az engedély: Válasz:Maximálisan 10 év időtartamra. Kérdés: Van lehetőség az érvényességi idő meghosszabbítására? Válasz: Igen

Fontosabb fogalmak

Natura 2000 terület: a 275/2004. (X. 8.) Korm rendelet szerinti jelölt, vagy jóváhagyott Natura 2000 terület, különleges madárvédelmi terület, különleges természetmegőrzési terület, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület védett természeti terület: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emék részét képező földrészlet, vagy ex-lege terület (pl.: láp) Gyep: gyepgazdálkodásra szolgáló földterület, gyűjtőfogalom (rét és legelő) Gyepfeltörés: a gyep fizikai feltörése, a legtöbbször felszántása. Hatásbecslési eljárás: valamely tervnek vagy beruházásnak a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt várható hatásának vizsgálata, annak megállapítása, hogy a terv, ill. beruházás a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással jár-e. A hatásbecslést a kormányhivatal folytatja le, a kérelmező által benyújtott hatásbecslési dokumentáció alapján.

Vonatkozó jogszabályok

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 41/A.§ (2) bekezdése, 76.§, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9.§ (2) bekezdés a) pont, Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 34-36. §, 40-40/A. §, 50. § (1) bekezdése, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet I. rész 34.1. pontja, 5. § (1) bekezdése, 3. § (1) bekezdés d) pontja, 7. melléklet; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 28.§ (2) bekezdés; a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 8/A. §

Kulcsszavak

Natura 2000 terület, védett természeti terület, rét, legelő, gyep, gyepfeltörés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858