Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00163

Az ügy rövid leírása

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet állapítja meg a Natura 2000 területekkel kapcsolatos főbb szabályokat, miniszteri rendelet állapítja meg a Natura 2000 területtelrintett földrészletek jegyzékét, a jogszabályban kihirdetett, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Etv) és a a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet tárgyi hatálya alatt nem álló ingatlanokon található fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa telepítésének engedélyzése. Csak az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Etv) 4.§ (2) bekezdésében meghatározott felsorolás fennállása esetében nem tartozik a fával borított terület az Etv hatálya alá.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelem előterjesztésére jogosultak körét jogszabály nem határozza meg, így arra jogosult lehet minden eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti. De elsősorban a földterület tulajdonosa, vagyonkezelője, használója.

Kizáró okok: Nincs ilyen korlátozó szabályozás

Milyen adatokat kell megadni?

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet kötelezően megadandó adattartalmat nem állapít meg, irányadó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló (Ket) 34. §-36. § rendelkezései

Milyen iratok szükségesek?

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet kötelezően csatolandó mellékleteket, dokumentumokat nem állapít meg, egyéb jogszabályok alapján csatolandó: amennyiben a kérelmező helyett meghatalmazottja, illetve képviselője jár el, csatolandó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. és 40/A. §-ában meghatározottak szerinti meghatalmazás.Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás során a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek mértéke 25.000 Ft. A díjat az első fokon eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, előirányzat- felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A hiteles, elektronikus dokumentumként kiállításra került tulajdoni lap másolat elektronikus adatszolgáltatási díja 3600 Ft.

Hol intézhetem el?

A területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (Pest Megyei Kormányhivatal esetében: Érdi Járási Hivatal). Amennyiben a tevékenység több kormányhivatal területét is érinti, akkor a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: az ügyfélnek van fellebbezési joga

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az eljáró és döntést hozó elsőfokú hatósághoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: 12.500 Ft mértékű jogorvoslati díjat kell az első fokú hatóság részére megfizetni

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: A védett természeti terület azonos a Natura 2000 területtel? Válasz: Nem azonos Kérdés: Mennyi az ügyintézési idő: Válasz: 70 napKérdés: Mekkora összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni: Válasz: 25.000 Ft-ot Kérdés: Függ az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a fatelepítés által érintett terület nagyságától, a telepítendő fák számától ? Válasz: nem függ Kérdés: Mennyi időre adható ki az engedély: Válasz:Maximálisan 10 év időtartamra. Kérdés: Van lehetőség az érvényességi idő meghosszabbítására? Válasz: Igen

Fontosabb fogalmak

Natura 2000 terület: a Korm rendelet szerinti jelölt, vagy jóváhagyott Natura 2000 terület, különleges madárvédelmi terület, különleges természetmegőrzési terület, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület védett természeti terület: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék részét képező földrészlet, vagy ex-lege terület (pl.: láp) A 2009. évi XXXVII. tv. (Erdőtörvény) hatálya nem terjed ki: az arborétumra; a közparkra;
az üzemmel, majorral, elkerített honvédségi objektummal, valamint közüzemi létesítményekkel azonos földrészleten lévő, 1 hektárnál kisebb, vagy a fák tőnél mért távolsága szerint átlagosan húsz méternél keskenyebb, fával borított területre;
a tanya területére; a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területre; az út, a vasút, töltés, árok, csatorna, valamint az egyéb vonalas műszaki létesítménnyel azonos földrészleten lévő, 1 hektárnál kisebb, vagy a fák tőnél mért távolsága szerint átlagosan húsz méternél keskenyebb, fával borított területre; folyó, patak, csatorna medrére vagy a mederben keletkezett zátonyra; az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényre;
földalatti gomba termesztését szolgáló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényre.
Fásítás: fásítás az erdei fafajból vagy fafajokból álló egyes fa; jellemzően vonalas kiterjedésű fával borított terület, ahol az állományon belüli egyes fák, és a terület kisebb kiterjedése szerinti szélső fák egymástól mért tőtávolsága átlagosan nem nagyobb húsz méternél (fasor); ötezer négyzetméternél kisebb, jellemzően nem vonalas kiterjedéssel rendelkező, legalább ötven százalékban fával borított területen lévő fák összessége (facsoport); olyan legelő művelési ágban lévő földrészlet, amelyet a fák koronavetülete egyenletes elosztásban legfeljebb harminc százalékban fed (fás legelő). Fás szárú energetikai ültetvény: a külön jogszabályban meghatározott fajú, illetve fajtájú fás szárú növényekkel létesített, biológiai energiahordozó termesztését szolgáló növényi kultúra, amelynek területe az 1500 m2-t meghaladja. Hatásbecslési eljárás: valamely tervnek vagy beruházásnak a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt várható hatásának vizsgálata, annak megállapítása, hogy a terv, ill. beruházás a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással jár-e. A hatásbecslést a természetvédelmi hatóság folytatja le, a kérelmező által benyújtott hatásbecslési dokumentáció alapján.

Vonatkozó jogszabályok

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt) 41/A.§ (2) bekezdés, 76.§, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9.§ (2) bekezdés c.) pont, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Etv) 4.§ (2) bekezdés, a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 34-36. §, 40-40/A. §, 50. § (1) bekezdése, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) b) pont, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet
2. § (5) bekezdés

Kulcsszavak

Natura 2000 terület, védett természeti terület, erdőtörvény hatálya, fás legelő, fásítás, fás szárú energetikai ültetvény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858