Akadálymentes verzió

A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet szerinti közösség területére történő behozatalhoz szükséges engedély kiállítása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00170

Az ügy rövid leírása

A TANÁCS 1996. december 9-i 338/97/EK RENDELETE alapján a fenti rendelet A, B, C, D mellékleteiben érintett fajokkal kapcsolatban az országba történő behozalat esetén a kérelmezőnek behozatali engedéllyelkell rendelkeznie. Az A. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek a Közösségbe történő behozatala során el kell végezni a szükséges ellenőrzéseket, és azon tagállam igazgatási hatósága által megadott behozatali engedélyt be kell mutatni a vámkezelést végző vámhivatalban, amelyben a példányok találhatók. A B. és a C. és a D. mellékletekben felsorolt fajok példányainak a Közösségbe történő behozatala során el kell végezni a szükséges ellenőrzéseket, és azon tagállam igazgatási hatósága által megadott behozatali engedélyt be kell mutatni a vámkezelést végző vámhivatalban, amelyben a példányok találhatók.Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a Tanács 338/97/EK rendelete szerinti engedélyhez kötött vadon élő állat- és növényfajok behozatalát kérelmező személy

Kizáró okok: Nem csak személyesen járhat el. Lehetőség van arra is , hogy a kérelmező törvényes képviselője, illetve az általa vagy a törvényes képviselője által arra meghatalmazott személy járjon el helyette

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező, illetve képviselőjének nevét, lakóhelyét/székhelyét, a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelmét, az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy atermészet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 78/B. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok fenn nem állásáról az adatokat a hatóság a bűnügyi nyilvántartótól igényelje meg, a behozott egyed azonosító adatait a csatolt formanyomtatvány szerint

Milyen iratok szükségesek?

Tudományos és magyar fajnév, Élő/nem élő állat, Ivar, Egyedi azonosító, Ismertetőjegy, Megjegyzés, Nyilatkozni kell arról arról, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 78/B. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok nem állnak fenn, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló bizonylatot vagy annak másolatát, amennyiben képviselő jár el, annak meghatalmazását, valamint a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében megjelölendő adatok - tudományos és magyar fajnév, egyedre vonatkozó azonosítók - igazolására szolgáló dokumentumokat
A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK rendelet A. mellékletben felsorolt fajok példányainak a Közösség területére történő behozatalához a rendeltetési hely szerinti tagállam igazgatási hatósága által kiállított behozatali engedély előzetes bemutatása szükséges a behozatali vámhivatalban.
A kérelmező írásos bizonyítékkal kell, hogy tanúsítsa, hogy a példányokat az érintett fajokra vonatkozó védelmi jogszabályokkal összhangban szerezte be, amely az egyezmény függelékeiben felsorolt fajok egyedeinek harmadik országból történő behozatala esetében egy olyan kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány vagy ezek másolata, amelyet a kiviteli vagy újrakiviteli ország illetékes hatósága adott ki az egyezményben foglaltakkal összhangban.
A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK rendelet B. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek a Közösség területére történő behozatalának feltétele a rendeltetési hely szerinti tagállam igazgatási hatósága által kiállított behozatali engedély előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban.
A kérelmezőnek írásos bizonyítékokkal kell, hogy tanúsítsa, hogy a tervezett rendeltetési helyen az élő példányt annak megőrzésére és gondozására megfelelően előkészített telephely várja.
A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK rendelet C. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek a Közösség területére történő behozatalának feltétele a behozatali engedély előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban, és
a C. mellékletben érintett fajokkal kapcsolatban említett valamely országból történő kivitel esetén az egyezménynek megfelelően a kérelmezőnek az ország illetékes hatósága által kiállított kiviteli engedélyt kell bemutatnia arról, hogy a példányok beszerzése az érintett fajok megőrzésére vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban történt.
A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK rendelet D. mellékletben felsorolt fajok egyedei Közösség területére történő behozatalának feltétele a behozatali engedély előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban
(5) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett behozatali engedély megadásának feltételei nem vonatkoznak olyan példányokra, amelyek esetében a kérelmező írásos bizonyítékot nyújt be arról, hogy
a) azokat előzően jogszerűen hozták be a Közösségbe vagy ott szerezték azokat be, és hogy azt - módosított vagy változatlan formában - ismételten hozták be a Közösségbe; vagy
b) azok több mint ötven évvel korábban beszerzett, megmunkált példányok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A Közösség területére történő behozatalhoz szükséges engedély kiállítása szállítmányonként egy taxonra 10 600 Ft, további taxonok esetén taxononként 1 000 Ft

Hol intézhetem el?

Földművelésügyi Miniszter (igazgatási hatóság)

Ügyintézés határideje

30 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Bíróság

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Földművelésügyi Minisztériumhoz kell benyújtani a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 30 nap. A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A benyújtási határidő: A bírósági eljárás illetéke 30000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Eljárás díja? -10 600 Ft/szállítmányonként Mikor kell a kérelmet benyújtani? - Legalább 90 nappal korábban. Milyen formanyomtatványon kell benyújtani a kérelmet? Cites formanyomtatvány

Fontosabb fogalmak

bejelentésköteles példány, származási igazolás, eredetigazolás, tenyésztői bizonylat, tenyésztési napló, solymászmadár, szárazfölditeknős.

Vonatkozó jogszabályok

a Tanács 1996. december 9-i 338/97/EK rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről 4. és 5. cikk, A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 4.§, 11. § (1),(2) bekezdései, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 8. §, 11. §, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Ttörvény 33. § (1) ,(3) bekezdései, 40. §, 40/A. §, 71. §, A környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31) FM rendelet 2. § 1. melléklet 33. 1., a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (1) bekezdése, 78/B. § (2)-(4) bekezedése, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 22. § (2) bekezdése, 326. § (7) bekezdése, 330. § (2) bekezdése

Kulcsszavak

behozatal, re-export, export, import, bejelentésköteles példány, származási igazolás, eredetigazolás, tenyésztői bizonylat, tenyésztési napló, solymászmadár, szárazfölditeknős.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858