Akadálymentes verzió

A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet szerinti közösség területére történő kivitelhez szükséges engedély kiállítása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00171

Az ügy rövid leírása

A TANÁCS 1996. december 9-i 338/97/EK RENDELETE alapján a fenti rendelet A, B, C mellékleteiben érintett fajokkal kapcsolatban az országból történő kivitel/újrakivitel esetén a kérelmezőnek kiviteli engedéllyel, újrakiviteli bizonyítvánnyal vagy eredetigazolással kell rendelkeznie. Az A. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek a Közösségből történő kivitele vagy újrakivitele során el kell végezni a szükséges ellenőrzéseket, és azon tagállam igazgatási hatósága által megadott kiviteli engedélyt vagy újrakiviteli bizonyítványt be kell mutatni a vámkezelést végző vámhivatalban, amelyben a példányok találhatók. A B. és a C. mellékletekben felsorolt fajok példányainak a Közösségből történő kivitele vagy újrakivitele során el kell végezni a szükséges ellenőrzéseket, és azon tagállam igazgatási hatósága által megadott kiviteli engedélyt vagy újrakiviteli bizonyítványt be kell mutatni a vámkezelést végző vámhivatalban, amelyben a példányok találhatók.Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelem előterjesztésére jogosultak körét jogszabály nem határozza meg, így arra jogosult lehet minden eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél és képvielője nevét, lakcímét/székhelyét, valamint a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét.
Nyilatkozat, amelyben kéri, hogy a hatóság igényelje meg a bűnügyi nyilvántartótól az 1996. évi LIII. törvény 78/B. § (2) bekezdésében lévő kizáró okok fenn nem állására vonatkozó adatokat.
A kivitelhez szükséges azonosító adatok a csatolt formanyomtatvány szerint.

Milyen iratok szükségesek?


Nyilatkozat, amelyben a kérelmező bizonyítja, hogy vele szemben az 1996. évi LIII. törvény 78/B. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn.
Írásbeli meghatalmazás, amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el.
A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében megjelölendő adatok igazolására szolgáló dokumentumok.
A származási igazolással, tenyésztői bizonylattal, eredetigazolással vagy EU bizonylattal rendelkező példány esetében a kérelemhez mellékelni kell az eredeti származási igazolást, a tenyésztői bizonylatot, az eredetigazolást vagy az EU bizonylatot, amelyet az igazgatási hatóság bevon.
Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat vagy annak másolata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj:
a Közösségből történő újrakivitelhez szükséges engedély kiállítása szállítmányonként egy taxonra 10 600 Ft.további taxonok esetén taxononként 1 000 Ft
A díjat átutalási megbízással kell teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton kell befizetni.

Hol intézhetem el?

Földművelésügyi Miniszter (igazgatási hatóság)

Ügyintézés határideje

30 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Bíróság

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Földművelésügyi Minisztérium

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A felülvizsgálni kért határozat közléséttől számított 30 napon belül.

A benyújtási határidő: A bírósági eljárás illetéke 30000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Eljárás díja? -10 600 Ft/szállítmányonként Mikor kell a kérelmet benyújtani? - Legalább 90 nappal korábban. Milyen formanyomtatványon kell benyújtani a kérelmet? Cites formanyomtatvány

Fontosabb fogalmak

bejelentésköteles példány: a Tanács 338/97/EK rendeletének a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről A. mellékletében meghatározott gerinces állatfaj példány, valamint a B. mellékletben szereplő emlős- madár és szárazfölditeknős-faj élő példánya
származási igazolás, eredetigazolás, tenyésztői bizonylat, tenyésztési napló, solymászmadár: héja (Accipiter gentilis), karvaly (Accipiter nisus), szirti sas (Aquila chrysaetos), északi sólyom (Falco rusticolus), Feldegg-sólyom (Falco biarmicus), valamint vándorsólyom (Falco peregrinus), amelyeket kultúrtörténeti hagyományápolási célra tartanak.
szárazfölditeknős
CITES: A Washingtoni Egyezmény vagy más néven CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről), melyhez Magyarország 1985-ben csatlakozott. Célja, hogy ellenőrzése alá vonja a veszélyeztetett fajok kereskedelmét, és ezáltal megakadályozza, hogy állat- és növényfajok ezrei a kipusztulás szélére jussanak. A világméretű megállapodásnak ma már 175 ország tagja, és közel 35 ezer faj kereskedelmét szabályozza, illetve esetenként tiltja.
Egyedi azonosító, egyedi jelölés: A példány egyedi azonosítására alkalmas, külön jogszabályokban meghatározott mikrocsip, zárt gyűrű, tetoválás stb. száma.

Vonatkozó jogszabályok

a Tanács 1996. december 9-i 338/97/EK rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről 5. cikk, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § (1), 4.§, 11. § (1)-(2), 3. melléklet,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) (3), a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 13/2015. (III.31.) FM rendelet 1. melléklet 33. 1., a természet védelméről szóló1996. évi LIII. törvény 76. § (1) és 78/B. § (2)-(4), a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 22. § (2) 326. § (7) 330. § (2), az illetékről szóló1990. évi XCIII. törvény 48. §

Kulcsszavak

re-export, export, import, bejelentésköteles példány, származási igazolás, eredetigazolás, tenyésztői bizonylat, tenyésztési napló, solymászmadár, szárazfölditeknős.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858