Akadálymentes verzió

Nádas égetésének engedélyezése iránti kérelem nem védett természeti területen vagy nem természeti területen

Kódszám

OKTVF00188

Az ügy rövid leírása

A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó területen a nádas és más vízinövényzet égetése csak kivételesen, így különösen növény-egészségügyi és természetvédelmi okból - a biztonsági, környezet- és természetvédelmi rendszabályok betartásával - engedélyezhető.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelem előterjesztésére jogosultak körét jogszabály nem határozza meg, így arra jogosult lehet minden eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti.

Kizáró okok: Nincs ilyen korlátozó szabályozás

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme.

Milyen iratok szükségesek?

A jogszabályok nem határozzák meg a benyújtandó dokumentumok körét , azonban szükséges csatolni tevékenység végzésével kapcsolatos minden releváns információt, különösen kell a tervezett tevékenység részletes leírását, valamint beazonosítható térkép, vagy EOV koordináták formájában a tevékenység által érintett területet, a tevékenység időtartamát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj 5000 Ft illeték, mely illetékbélyeggel teljesíthető.

Hol intézhetem el?

Helyi jelentőségű védett természeti területen a települési önkormányzat jegyzője, egyéb esetben az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóség a területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala

Ügyintézés határideje

Az eljárási határidő 70 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezésre van lehetősége az ügyfélnek.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: 10 000 Ft illeték.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi számit nádasnak? Válasz: Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő művelési ágra tekintet nélkül minden földterület, amelyen nád-, sás-, káka-, valamint kísérőfajokból álló olyan növényzet található, amelynek meghatározó fajai időszakosan vagy állandó jelleggel a vízzel borított területen találhatóak, beleértve az e területekhez szervesen kapcsolódó száraz területek fenti fajokkal borított részét is.
Ki az illetékes engedélyező hatóság? Válasz: A Kormányhivatal illetékességét a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete határozza meg. Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén az érintett települési önkormányzat jegyzője.
Nád aratás kinek a feladata? Válasz: Nádgazdálkodásról az ingatlan tulajdonosa, kincstári tulajdon esetében a vagyonkezelő köteles gondoskodni.
Országos jelentőségű védett természeti területen lévő nádas esetében, is ezen Korm. rendelet alapján kell kérelmezni/lefolytatni a nádaratás engedélyezését? Válasz: Nem, országos jelentőségű védett természeti területen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdésének f) pontja alapján engedélyezi a nádaratást az illetékes kormányhivatal.
Honnan lehet megtudni, hogy a tevékenységgel érintett ingatlan országos/helyi jelentőségű védett természeti terület érint? Válasz: A NPI, mint természetvédelmi kezelő napra kész adatokkal rendelkezik és információt tud adni (mind a helyi, mind az országos jelentőségű védett területek tekintetében, továbbá a védetté nyilvánító jogszabályokban vannak pontos adatok. Tájékozódásként jó iránymutató lehet az érintett ingatlan tulajdoni lapja, továbbá a Természetvédelmi Információs Rendszerben elérhető térképek (http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm), de ezek frissítése eltérő lehet.

Fontosabb fogalmak

Jogi partvonal: a siófoki vízmérce 0 pontjához képest plusz 1 m azaz, 104,41 mBf vízszint által kimetszett szintvonal.
Nádas: az ingatlan-nyilvántartásban szereplő művelési ágra tekintet nélkül minden földterület, amelyen nád-, sás-, káka-, valamint kísérőfajokból álló olyan növényzet található, amelynek meghatározó fajai időszakosan vagy állandó jelleggel a vízzel borított területen találhatóak, beleértve az e területekhez szervesen kapcsolódó száraz területek fenti fajokkal borított részét is.
Védett természeti terület: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény. vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület.
Natura 2000 terület (európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület): külön jogszabályban meghatározott különleges madárvédelmi terület, különleges természetmegőrzési, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek kijelölt terület, illetve az Európai Unió által jóváhagyott különleges természetmegőrzési, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.
Természetvédelmi kezelő: a területileg illetékes NPI, aki ellátja a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni.
Helyi jelentőségű védett természeti terület: Helyi jelentőségű védett természeti terület eknek nevezzük a települési – Budapesten a fővárosi – önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Védelmi kategóriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti emlékek (TE) is.

Vonatkozó jogszabályok

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény. 38. § (1) bekezdésének f) pontja, 76. § (1) bekezdése. A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet Melléklete, 2. § -a, 3. §-a, 4. §-a, 5. §-a, 6. §-a, 7. § (4) bekezdése, 8. § (1) bekezdése, 10. § (3) bekezdése. A környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet Az Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. 1. pontja, továbbá mellékletének XIII. 2/a. pontja, 73. § (1) bekezdése. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény. Az eljárás során a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet [a továbbiakban: 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet], a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásról szóló 6/2002. (K.Ért.4.) KöM utasítás [a továbbiakban: KÖM utasítás]. Az eljárásra A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Többek között: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (3) bekezdés b) pont, 30. §-a, 31. §-a, 34. §-a, 35. §-a, 36. §-a, 50. §-a, 51. § (1) és (2) bekezdés, 52. § (1) bekezdés, 33. §-a, 68. §-a. 71.§ (1) bekezdés, 72.§ (1) bekezdés, 72.§ (2) bekezdés, 73/A.§-a, 74/A. §-a 78. §-a, 98. §-a, 99. § (1) bekezdése

Kulcsszavak

nád, Balaton,nádas égetés,nem védett, természetvédelmi kezelő,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858