Akadálymentes verzió

Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének hasznosítása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00190

Az ügy rövid leírása

Magyarországon a természetvédelmi oltalom alatt álló (védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) állatfajok egyedének, hibridjének hasznosításához természetvédelmi hatósági engedély szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Minden eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező személyére vonatkozó adatok
1. Kérelmező neve;
2. Címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely, költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetében székhely);
3. Költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetén a felelős személy neve;
4. Költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetén a felelős személy címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely);
5. Természetes személy, illetve költségvetési szerv, közhasznú szervezet esetén a felelős személy vizsgabizonyítványának típusa és száma;
6. Természetes személy esetén a nagykorúságot igazoló dokumentum típusa és száma;

A kérelem tárgyát képező állatra vonatkozó adatok
7. Tudományos fajnév;
8. Magyar fajnév;
9. Egyedi azonosító száma (amennyiben már van);
10. Ivar (amennyiben megállapítható);
11. Az egyedek száma;

Emlős-, madár-, illetve hüllőfajoknál tenyésztési kérelem esetén
12. Nőstény szülőállat egyedi azonosítója;
13. Hím szülőállat egyedi azonosítója;

A kérelmezett tevékenység leírása
14.1. A tevékenység helye;
14.2. A tevékenység ideje;
14.3. A tevékenység célja;
14.4. A tevékenység módszere;
14.5. A természetvédelmi, illetve közérdek rövid kifejtése;
14.6. A tartási körülmények leírása;
14.7. Tenyésztési kérelem esetén a várható szaporulat elhelyezése;

Milyen iratok szükségesek?

Az igaztási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát. Meghatalmazást, amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el.
Hatósági bizonyítványt annak bizonyítására, hogy vele szemben kizáró okok nem állnak fenn (ehelyett kérheti, hogy a bűnügyi nyilvántartó szerv az ennek igazolására vonatkozó adatokat továbbítsa a hatóság részére).

A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete kitöltve, továbbá a 4. számú mellékletben feltüntetett csatolandó dokumentumok közül az alábbiak:

- egyed származását igazoló dokumentumok (CITES származási bizonyítvány, a szülőpár tenyésztési engedélye,
vagy befogási engedély stb.),
- a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata,
- szakképzettséget igazoló dokumentum másolata (ha a kérelmező közhasznú szervezet vagy költségvetési szerv),
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata (ha a kérelmező közhasznú szervezet vagy költségvetési szerv),
- az illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás engedélye (védelemben részesülő gerinces állatfajra vonatkozó, az állatkísérletekről szóló külön jogszabály szerinti kísérlet, kutatás esetén),
- solymászmadár tenyésztési kérelem esetén a tartási gyakorlatot igazoló dokumentum (a tartási engedély másolata),
- a szaporulat elhelyezését biztosító szándéknyilatkozat,
- kutatási kérelem esetén a kutatási terv és az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás során a kérelmezőnek igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell fizetnie, csak a természetvédelmi hatósági eljárási illetéket, melynek mértéke 5000 Ft.Az eljárási illeték megfizetésének módja (illetékbélyeg megvásárlásával; csekken, postai úton; egyéb módon).

Hol intézhetem el?

Solymászmadarak esetén - beleértve a fokozottan védett fajokat is - országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala. A többi fokozottan védett állatfaj esetén a Pest Megyei Kormányhivatal. Egyéb, védelemben részesülő állatfaj esetében a területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala.

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Általános esetben van lehetség fellebbezésre. Amennyiben az eljáró hatóság az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, a határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az első fokon eljáró, területileg illetékes kormányhivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: A jogorvoslati díj mértéke 10.000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi számít védett állatfajnak? Válasz: A védelemben részesülő állatfajokat a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. és 8. számú melléklete tartalmazza.
Mit szükséges benyújtani az engedélykérelemhez? Válasz: A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú mellékletét kitöltve, továbbá a 4. számú mellékletben feltüntetett csatolandó dokumentumok közül az alábbiakat:
- egyed származását igazoló dokumentumok (CITES származási bizonyítvány, a szülőpár tenyésztési engedélye, vagy befogási engedély stb.),
- a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata,
- szakképzettséget igazoló dokumentum másolata (ha a kérelmező közhasznú szervezet vagy költségvetési szerv),
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata (ha a kérelmező közhasznú szervezet vagy költségvetési szerv),
- az illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás engedélye (védelemben részesülő gerinces állatfajra vonatkozó, az állatkísérletekről szóló külön jogszabály szerinti kísérlet, kutatás esetén),
- solymászmadár tenyésztési kérelem esetén a tartási gyakorlatot igazoló dokumentum (a tartási engedély másolata),
- a szaporulat elhelyezését biztosító szándéknyilatkozat,
- kutatási kérelem esetén a kutatási terv és az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatok.
Mi számít hasznosításnak? Válasz: a védelemben részesülő állatfaj egyedének - a bemutatás kivételével történő - bármilyen igénybevétele, amely az egyed élettevékenységét, túlélési vagy szaporodási esélyeit, fennmaradását befolyásolja, így különösen
fa) elpusztítás, gyűjtés, befogás, csere, adásvétel, eladásra történő szállítás, eladásra történő felkínálás, külföldre vitel, onnan történő behozatal, az országon való átszállítás,
fb) tenyésztés,
fc) élettelen egyed kikészítése, preparálása,
fd) visszatelepítés, betelepítés, állomány-szabályozás, hazai állatfaj állományának külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítése,
fe) háziasítás,
ff) állományok közötti mesterséges géncsere,
fg) kutatás.
Mennyi az ügyintézési idő? Válasz: 70 nap
Mely esetekben nem szükséges engedélyt kérni bütykös hattyú (Cygnus olor), a házi veréb (Passer domesticus), a kárókatona (Phalacrocorax carbo), a sárgalábú sirály (Larus michahellis), a sztyeppi sirály (Larus cachinnans), a seregély (Sturnus vulgaris) és a hörcsög (Cricetus cricetus) riasztásához, elejtéséhez, gyérítéséhez, állományának szabályozásához? Válasz: Fenti fajok egyedei tekintetében a riasztás a védett természeti területeken kívül július 1. és február 28. között, a repülőtereken és biztonsági övezetükben pedig egész évben engedély nélkül végezhető.
A kárókatona (Phalacrocorax carbo) gyérítését engedély nélkül végezheti a külön jogszabályok alapján kijelölt vadászatra jogosult, valamint a halászati őr a halállományokban keletkezett károk mérséklése érdekében, amennyiben tevékenységét:
a) az ingatlan tulajdonosával, illetve jogszerű használójával megállapodást kötve,
b) védett természeti területen, illetve különleges madárvédelmi területen kívül,
c) szeptember 1. és január 31. között,
d) a vadászat rendje megsértésének nem minősülő, valamint nem tiltott vadászati eszközökkel és módszerrel, valamint
e) az okszerű vadgazdálkodás akadályozása nélkül
végzi.
A seregély (Sturnus vulgaris) gyérítését engedély nélkül végezheti a külön jogszabályok alapján kijelölt vadászatra jogosult, a hegyközség területén működő hegyőr, valamint az ott mezőőri szolgálatot ellátó személy, kizárólag a szőlő- és gyümölcsültetvényekben, valamint csemegekukorica-táblákon, azok termésének megóvása, illetve az azokban keletkező károk mérséklése érdekében, amennyiben tevékenységét
a) az ingatlan tulajdonosával, illetve jogszerű használójával megállapodást kötve,
b) védett természeti területeken, illetve különleges madárvédelmi területeken kívül,
c) augusztus 1. és október 31. között,
d) a vadászat rendje megsértésének nem minősülő, valamint nem tiltott vadászati eszközökkel és módszerrel, valamint
e) az okszerű vadgazdálkodás akadályozása nélkül
végzi.
A hörcsög (Cricetus cricetus) gyérítését – a növénytermesztésben keletkezett károk mérséklése érdekében – védett természeti területen kívül, az ingatlan tulajdonosa, illetve jogszerű használója által megbízott személy engedély nélkül végezheti március 1-től május 31-ig Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén, amennyiben a lakott hörcsögkotorékok száma hektáronként meghaladja a kettőt.
Mely védett állatfajok trófeájának hasznosításához nem szükséges külön engedély, amennyiben a tulajdonos a jogszerű megszerzést igazolja? Válasz: A siketfajd (Tetrao urogallus), a nyírfajd (Tetrao tetrix), a császármadár (Tetrastes bonasia), a havasi hófajd (Lagopus muta), a csukár (Alectoris chukar), a szirti fogoly (Alectoris graeca), az örvös frankolin (Francolinus francolinus), a bezoárkecske (Capra aegargus), az európai bölény (Bison bonasus), a sarki hófajd (Lagopus lagopus), a barnanyakú szirtifogoly (Alectoris barbara), a vörös fogoly (Alectoris rufa), a havasi nyúl (Lepus timidus), a kőszáli kecske (Capra ibex),a spanyol kecske (Capra pyrenaica), a barna medve (Ursus arctos), a farkas (Canis lupus), a hiúz (Lynx lynx) és a vadmacska (Felis silvestris) külföldről megszerzett trófeájának hasznosításához.
A kérelmet hova kell benyújtani? Válasz: Solymászmadarak esetén - beleértve a fokozottan védett fajokat is - országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz. A többi fokozottan védett állatfaj esetén az OKTF-hez. Egyéb, védelemben részesülő állatfaj esetében a kormányhivatalhoz.

Fontosabb fogalmak

közérdek: a természetvédelmi érdek, valamint a természetvédelmi érdekekkel és célokkal összeegyeztethető oktatási, ismeretterjesztési, tudományos célú, illetőleg kultúrtörténeti hagyományápolásnak minősülő tevékenység, továbbá a közegészségügyi, környezetvédelmi vagy állategészségügyi veszélyhelyzet elhárítása;
természetvédelmi érdek: valamely állatfaj természetes állományának fennmaradása, szaporodása, illetőleg az adott állatfaj egyedének vagy állományának védelme, továbbá valamely védett vagy fokozottan védett faj egyedét, állományát veszélyeztető helyzet elhárítása, ideértve a védett vagy fokozottan védett fajok egyedei és élőhelyeik védelme érdekében szükséges intézkedéseket;
felelős személy: a védelemben részesülő állatfaj egyedének gondozását, ellátását felügyelő személy. Felelős személy lehet, aki az alábbi egyetemi vagy főiskolai végzettségek valamelyikével és a végzettségének megfelelő szakterületen eltöltött legalább 3 éves gyakorlattal rendelkezik:
– tudományegyetemen vagy főiskolán biológiai vagy ökológiai szakterületen, állatorvosi egyetemi (MSc) vagy állat-egészségügyi főiskolai szintű végzettség, felsőoktatási intézményben szerzett természetvédelmi, mezőgazdasági, állattenyésztési, kertészeti, erdészeti, vadgazdálkodási egyetemi, főiskolai, illetve alap (BSc) vagy mester (MSc) végzettség,
– vagy a felsorolt szakterületeken szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés.
hasznosítás: a védelemben részesülő állatfaj egyedének - a bemutatás kivételével történő - bármilyen igénybevétele, amely az egyed élettevékenységét, túlélési vagy szaporodási esélyeit, fennmaradását befolyásolja, így különösen
fa) elpusztítás, gyűjtés, befogás, csere, adásvétel, eladásra történő szállítás, eladásra történő felkínálás, külföldre vitel, onnan történő behozatal, az országon való átszállítás,
fb) tenyésztés,
fc) élettelen egyed kikészítése, preparálása,
fd) visszatelepítés, betelepítés, állomány-szabályozás, hazai állatfaj állományának külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítése,
fe) háziasítás,
ff) állományok közötti mesterséges géncsere,
fg) kutatás;
egyed: élő szervezet, annak valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota és származéka, valamint az elpusztult élőlény, illetve az a termék vagy készítmény, amelyről csomagolása vagy egyéb irat, adat, illetve körülmény alapján megállapítható, hogy a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz.

Vonatkozó jogszabályok

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 4. § p) pontja, 76. § (1) bekezdése, 78/B.§ (1) bekezdés a) pontja, 78/B. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése;
a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) és c) pontja, 3. § (1) bekezdése, 4. §-a, 6 § (1) bekezdése, 8. §-a, 17. § (1) és (2) bekezdése, 1. és 4. számú melléklete;
a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 4/A. § (10) - (12) bekezdései, 2. és 8. számú melléklete;
elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény;
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásról szóló 6/2002. (K.Ért.4.) KöM utasítás
Az eljárásra továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók. Többek között: 26. § c) pontja, 28/B. §-a, 29. § (3) bekezdés b) pontja, 30. §-a, 31. §-a, 33. §-a, 34. §-a, 35. §-a, 36. §-a, 40. § (1) bekezdése, 50. §-a, 51. § (1) és (2) bekezdése, 52. § (1) bekezdése, 68. §-a, 71.§ (1) bekezdése, 72.§ (1) bekezdése, 72.§ (2) bekezdése, 73/A.§-a, 78. §-a, 86. §-a, 98. §-a, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdése, 109. §-a és 160. §-a; környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 8/A. §; Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, XIII. számú melléklet 2. a) pont

Kulcsszavak

védett állat, hasznosítás, tenyésztés, kutatás, állományszabályozás, trófea

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858