Akadálymentes verzió

Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének tartása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00191

Az ügy rövid leírása

Magyarországon a természetvédelmi oltalom alatt álló (védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) állatfajok egyedének, hibridjének bemutatásához természetvédelmi hatósági engedély szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A cselekvőképes természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv, valamint közhasznú szervezet.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete kitöltve, illetve a 4. számú mellékletben meghatározott szükséges dokumentumok.

Milyen iratok szükségesek?

A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete kitöltve, továbbá a 4. számú mellékletben feltüntetett csatolandó dokumentumok közül az alábbiak:

- egyed származását igazoló dokumentumok (CITES származási bizonyítvány, a szülőpár tenyésztési engedélye,
vagy befogási engedély stb.),
- a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata,
- szakképzettséget igazoló dokumentum másolata (ha a kérelmező közhasznú szervezet vagy költségvetési szerv),
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata (ha a kérelmező közhasznú szervezet vagy költségvetési szerv).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás során a kérelmezőnek igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell fizetnie, csak a természetvédelmi hatósági eljárási illetéket, melynek mértéke 5000 Ft.Az eljárási illeték megfizetésének módja (illetékbélyeg megvásárlásával; csekken, postai úton; egyéb módon).

Hol intézhetem el?

Solymászmadarak esetén - beleértve a fokozottan védett fajokat is - országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala. A többi fokozottan védett állatfaj esetén a Pest Megyei Kormányhivatal. Egyéb, védelemben részesülő állatfaj esetében a területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala.

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Általános esetben van lehetség fellebbezésre. Amennyiben az eljáró hatóság az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, a határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az első fokon eljáró, területileg illetékes kormányhivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Amennyiben a kormányhivatal az első fokon eljáró hatóság, a döntés közlésétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: A jogorvoslati díj mértéke 10.000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi számít védett állatfajnak? Válasz: A védelemben részesülő állatfajokat a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. és 8. számú melléklete tartalmazza.
Mit szükséges benyújtani az engedélykérelemhez? Válasz: A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú mellékletét kitöltve, továbbá a 4. számú mellékletben feltüntetett csatolandó dokumentumok közül az alábbiakat:
- egyed származását igazoló dokumentumok (CITES származási bizonyítvány, a szülőpár tenyésztési engedélye, vagy befogási engedély stb.),
- a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata,
- szakképzettséget igazoló dokumentum másolata (ha a kérelmező közhasznú szervezet vagy költségvetési szerv),
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata (ha a kérelmező közhasznú szervezet vagy költségvetési szerv).
Milyen esetekben engedélyezhető védett állatfaj egyedének bemutatása? Válasz: Védelemben részesülő állatfaj egyedének bemutatása költségvetési szerv, valamint közhasznú szervezet részére engedélyezhető, ha
a) tevékenysége közérdeket szolgál;
b) felelős személyt foglalkoztat; valamint
c) az adott faj egyedére vonatkozó, az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban az adott faj egyedére meghatározott feltételeket tartósan biztosítja.
Védelemben részesülő állatfaj egyedének a bemutatása természetes személy részére akkor engedélyezhető, ha
a) tevékenysége közérdeket szolgál;
b) nagykorú;
c) az adott faj egyedére vonatkozó, az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban az adott faj egyedére meghatározott feltételeket tartósan biztosítja.
Természetes személy fokozottan védett állatfajok egyedének bemutatására - a természetvédelmi érdekből végzett kutatás, valamint a solymászati tevékenység, sérült egyed tartása kivételével - engedélyt nem kaphat.
Mely védett állatfajok trófeájának bemutatásához nem szükséges külön engedély, amennyiben a tulajdonos a jogszerű megszerzést igazolja? Válasz: A siketfajd (Tetrao urogallus), a nyírfajd (Tetrao tetrix), a császármadár (Tetrastes bonasia), a havasi hófajd (Lagopus muta), a csukár (Alectoris chukar), a szirti fogoly (Alectoris graeca), az örvös frankolin (Francolinus francolinus), a bezoárkecske (Capra aegargus), az európai bölény (Bison bonasus), a barna medve (Ursus arctos), a farkas (Canis lupus), a hiúz (Lynx lynx) és a vadmacska (Felis silvestris) külföldről megszerzett trófeájának tartásához.
Mennyi az ügyintézési idő? Válasz: 70 nap.
A kérelmet hova kell benyújtani? Válasz: Solymászmadarak esetén - beleértve a fokozottan védett fajokat is - országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz. A többi fokozottan védett állatfaj esetén az OKTF-hez. Egyéb, védelemben részesülő állatfaj esetében a kormányhivatalhoz.
A kérelmet hova kell benyújtani? Válasz: Lásd: I. 3. pont.

Fontosabb fogalmak

Közérdek: a természetvédelmi érdek, valamint a természetvédelmi érdekekkel és célokkal összeegyeztethető oktatási, ismeretterjesztési, tudományos célú, illetőleg kultúrtörténeti hagyományápolásnak minősülő tevékenység, továbbá a közegészségügyi, környezetvédelmi vagy állategészségügyi veszélyhelyzet elhárítása;
Természetvédelmi érdek: valamely állatfaj természetes állományának fennmaradása, szaporodása, illetőleg az adott állatfaj egyedének vagy állományának védelme, továbbá valamely védett vagy fokozottan védett faj egyedét, állományát veszélyeztető helyzet elhárítása, ideértve a védett vagy fokozottan védett fajok egyedei és élőhelyeik védelme érdekében szükséges intézkedéseket;
Felelős személy: a védelemben részesülő állatfaj egyedének gondozását, ellátását felügyelő személy. Felelős személy lehet, aki az alábbi egyetemi vagy főiskolai végzettségek valamelyikével és a végzettségének megfelelő szakterületen eltöltött legalább 3 éves gyakorlattal rendelkezik:
– tudományegyetemen vagy főiskolán biológiai vagy ökológiai szakterületen, állatorvosi egyetemi (MSc) vagy állat-egészségügyi főiskolai szintű végzettség, felsőoktatási intézményben szerzett természetvédelmi, mezőgazdasági, állattenyésztési, kertészeti, erdészeti, vadgazdálkodási egyetemi, főiskolai, illetve alap (BSc) vagy mester (MSc) végzettség,
– vagy a felsorolt szakterületeken szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés.
Egyed: élő szervezet, annak valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota és származéka, valamint az elpusztult élőlény, illetve az a termék vagy készítmény, amelyről csomagolása vagy egyéb irat, adat, illetve körülmény alapján megállapítható, hogy a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz.

Vonatkozó jogszabályok

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 4. § p) pontja, 76. § (1) bekezdése, 78/B.§ (1) bekezdés a) pontja, 78/B. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése;
a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) és c) pontja, 3. § (1) bekezdése, 4. §-a, 6 § (1) bekezdése, 8. §-a, 17. § (1) és (2) bekezdése, 1. és 4. számú melléklete;
a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 4/A. § (10) - (12) bekezdései, 2. és 8. számú melléklete;
elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény;
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásról szóló 6/2002. (K.Ért.4.) KöM utasítás
Az eljárásra továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók. Többek között: 26. § c) pontja, 28/B. §-a, 29. § (3) bekezdés b) pontja, 30. §-a, 31. §-a, 33. §-a, 34. §-a, 35. §-a, 36. §-a, 40. § (1) bekezdése, 50. §-a, 51. § (1) és (2) bekezdése, 52. § (1) bekezdése, 68. §-a, 71.§ (1) bekezdése, 72.§ (1) bekezdése, 72.§ (2) bekezdése, 73/A.§-a, 78. §-a, 86. §-a, 98. §-a, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdése, 109. §-a és 160. §-a; környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 8/A. §; Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, XIII. számú melléklet 2. a) pont

Kulcsszavak

védett állat, bemutatás, trófea, engedély, közérdek

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858