Akadálymentes verzió

Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00257

Az ügy rövid leírása

A környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő, a benyújtásra kerülő engedély kérelem alapján. Helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. A létesítési engedélykérelem dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.
A környezetvédelmi hatóság az üzemeltetés során a légszennyező forrás üzemeltetőjét mérésre kötelezheti.
Az engedély legfeljebb 5 évre adható ki.
Az engedély legalább a 6. mellékletben felsorolt levegővédelmi követelményeket tartalmazza.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügyfél, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is jogosult az ügy indítására.

Kizáró okok: Az adott ügyben az ügyfél személyesen, illetve képviselője, meghatalmazottja járhat el. Amennyiben a kérelmet meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor mellékelni kell a meghatalmazásra vonatkozó irat eredeti, vagy hitelesített másolatát.

Milyen adatokat kell megadni?

Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ), Környezetvédelmi területi jel (KTJ), levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL) adattartalma valamint a légszennyező pontforrás engedélyezéséhez szükséges kérelem tartalmi követelményei a 306/2010. (XII. 23.) Korm.rend. 5. melléklet alapján.

Milyen iratok szükségesek?

Meghatalmazás, amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el. Engedélyezési dokumentáció a 306/2010. (XII. 23.) Korm.rend. 5. melléklete alapján,eljárási díj befizetését igazoló bizonylat másolata, levegőtisztaság-védelmi alapbejelentő lap.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A hatósági eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni: jelenleg 32.000,-Ft/pontforrás. Az eljárási díj megfizetésének módja csekken postai úton vagy banki átutalással.

Hol intézhetem el?

A területileg illetékes környezetvédelmi hatóság

Ügyintézés határideje

21 nap. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező környezetvédelmi hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.
Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezésre van lehetőség

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Amely a megtámadott döntést hozta (elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság)

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A kézhezvételtől számított 15 nap.

A benyújtási határidő: A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 16.000 Ft/pontforrás.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Kinek / minek kell rendelkeznie KÜJ / KTJ számmal?
Válasz: A a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet 2.§ (3) és (4) bekezdései szerint a közigazgatási eljárás során - amennyiben ezek az azonosítók még nem állnak rendelkezésre - az eljárás alanyait KÜJ, az érintett környezetvédelmi objektumokat KTJ azonosítóval kell ellátni. Környezetvédelmi adatszolgáltatást kizárólag KÜJ, KTJ azonosító birtokában lehet teljesíteni. A környezetvédelmi azonosítókat a hatóság az ügyfél kérelmére adja ki.

Fontosabb fogalmak


alap levegőterheltség: a vizsgált légszennyező forrás működése nélkül a környezetében kialakult, jogszabályban meghatározott időtartamra vonatkoztatott átlagos levegőterheltségi szint, amelyhez a vizsgált légszennyező forrás kibocsátásának hatása hozzáadódik;
helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, vagy
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb;
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb.

Vonatkozó jogszabályok

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm rendelet 9. § (2)-(3) bekezdése, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés, 1. melléklet 14. pont, 7. melléklet ;a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII:23.) Korm rend. 36.§ (1) bekezdése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 33. § (1) bekezdése, (3) bekezdés c) pontja , (5) bekezdése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bek., 99.§ (1) bekezdés

Kulcsszavak

légszennyező forrás, légszennyező pontforrás, pontforrás,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858