Akadálymentes verzió

Nem veszélyes hulladék szállításának nyilvántartásba vétele iránti kérelem (egyszerűsített bejelentés)

Kódszám

OKTVF00272

Az ügy rövid leírása

Olyan a 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdésének 35. és 38. pontjában meghatározott tevékenységek, melyeket a 2012. évi CLXXXV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt jellemzők egyikével sem rendelkező hulladékkal végeznek.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmi jellegű saját hulladék szállítást meghaladó saját hulladék szállítást nyilvántartásba vétel (egyszerűsített bejelentés) alapján végezheti a Magyar Honvédség honvédelmi miniszteri utasításban kijelölt szerve, a víz- és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője, a közút kezelője, az országos jelentőségű védett természeti területekért felelős szerv, az erdőgazdálkodó, a vízügyi kezelő, valamint a köztisztasági tevékenységet végző szervezet.

Kizáró okok:

Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatal nyújt tájékoztatást.

Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Érdi Járási Hivatal nyújt tájékoztatást.

Milyen adatokat kell megadni?

A hulladékszállítás nyilvántartásba vételére a jogszabályban felsorolt előírásokat kell alkalmazni.

Milyen iratok szükségesek?

a rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolást; a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra vonatkozó meghatalmazást (ha a formanyomtatvány aláírója nem a kérelmező törvényes képviselője); a kérelmező megbízójával kötött megbízási szerződés másolatát, akinek vagy amelynek nevében eljárva kíván közvetítői vagy kereskedelmi tevékenységet végezni, ha a kérelem benyújtásakor ilyen megbízási szerződés a kérelmező és a megbízó között létrejött; a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, valamint az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel; a saját nevében eljáró kereskedő esetén a magyarországi telephelyre kiadott KTJ-azonosítóját; a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot, ha a kérelmező a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 71. § hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

50 000 Ft a kérelmezett tevékenység(ek)hez kapcsolódva Befizetés csekken, postai úton; banki átutalással.

Hol intézhetem el?

Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el.

Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Érdi Járási Hivatala jár el.

Ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos bejelentés több kormányhivatal illetékességi területére terjed ki: a hulladékkezelő létesítmény telephelye szerinti kormányhivatal jár el környezetvédelmi hatóságként.

Ha a kérelmezőnek több kormányhivatal illetékességi területére kiterjedően van bejelentési kötelezettsége, a megelőzés szabályai irányadók.

Országos illetékességű környezetvédelmi hatóságként (a továbbiakban: országos környezetvédelmi hatóság), kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben - a Pest Megyei Kormányhivatalnak kell címezni


Ügyintézés határideje

a nyilvántartásba vételi eljárásban nincs határidő meghatározva

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs fellebbezési lehetőség, mivel a hatóság nem ad ki határozatot, végzést.

Jogorvoslati lehetőség részletei: a nyilvántartásba vételi eljárás során határozat, végzés nem kerül kiadásra.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs fellebbezés

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs

A benyújtási határidő: Nincs fellebbezés

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Alkalmi jellegű saját hulladék szállítást meghaladó saját hulladék szállítást nyilvántartásba vételére vonatkozik a bejelentési (egyszerűsített bejelentés) kötelezettség? Egyszerűsített bejelentés alapján csak a Magyar Honvédség honvédelmi miniszteri utasításban kijelölt szerve, a víz- és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője, a közút kezelője, az országos jelentőségű védett természeti területekért felelős szerv, az erdőgazdálkodó, a vízügyi kezelő, valamint a köztisztasági tevékenységet végző szervezet végezheti a tevékenységet?

Fontosabb fogalmak

Ha a hulladék szállításáról a kereskedő és a közvetítő saját maga gondoskodik, akkor a kereskedőre és a közvetítőre a szállítóra vonatkozó szabályokat is megfelelően alkalmazni kell.

Vonatkozó jogszabályok

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (2) bekezdés, 1. melléklet 3. sorszám; a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdésének 35. és 38. pontja, 13. § (1) bekezdése és 1. melléklete; valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2-5. §, 7. § (1) bekezdés a)-d), g), i)-k) és p) pontjai és 7/A. §

Kulcsszavak

nyilvántartásba vétel, bejelentés alapján, saját hulladék, alkalmi, szállítás,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858