Akadálymentes verzió

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése

Kódszám

JEGYZ00603

Az ügy rövid leírása

Aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát bejelenteni. [Fontos kiemelni, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott termékek (üzletköteles termékek) forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetéséhez nem elegendő bejelentést tenni, hanem működési engedélyt kell kérni. Lásd: "Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem" JEGYZ00605.]

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, illetve kistermelő.

Kizáró okok: Nem releváns.

Milyen adatokat kell megadni?

I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai

1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

3. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:

3.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),

3.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,

3.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,

3.4. a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni;

4. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése;

5. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint;

6. ha a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet

6.1. napi, heti nyitva tartási ideje,

6.2. tulajdonosa,

6.3. címe, helyrajzi száma,

6.4. használatának jogcíme,

6.5. elnevezése,

6.6. alapterülete (m2),

6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,

6.8. a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja,

6.9. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete;

7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

7.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből

7.2. a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek;

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

8.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont),

8.2. kiskereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), ha ilyen tevékenységet folytat,

8.3. nagykereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 18. pont);

9. a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy

9.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve

9.2. kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.Milyen iratok szükségesek?

Nem releváns.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft illeték (általános tételű eljárási illeték). Üzlet működési engedély iránti eljárás illetékmentes. Az eljárási illetéket vagy a) az eljárás megindításakor -a technikai feltételek megléte esetén - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel, vagy b) az eljárás kezdeményezését megelőzően vagy az eljáró hatóság felhívására átutalással kell megfizetni (átutalás esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevével, lakcímével és székhelyével, valamint a hatóság felhívása esetén az ügyszám feltüntetésével).

Hol intézhetem el?

A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

15 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nem releváns.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetőség nem értelmezhető. (A bejelentés alapján a jegyző a nyilvántartásban átvezeti az adatváltozást, ez a nyilvántartásba történő bejegyzés határozatnak minősül, ez ellen van fellebbezés. )

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nem releváns.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nem releváns.

A benyújtási határidő: Nem releváns.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Kérdés: Boltot kívánok nyitni, ahol kizárólag élelmiszer termékeket kívánok forgalmazni. Kell-e működési engedélyt kérnem a jegyzőtől?
Válasz: Nem. Ha a boltban nem kívánok ún. üzletköteles terméket [pl. növényvédő szert stb. (lásd: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott termékek körét)] forgalmazni, akkor elegendő bejelentést tenni.
2.) Kérdés: Jeleznem kell-e, ha változás következik be a bejelentésben közölt adatokban?
Válasz: Igen. A bejelentésben szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek.

Fontosabb fogalmak

a.) kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység;
b.) kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is; c.) vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is;
d.) nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is;
e.) kereskedelmi ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő más javára termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján szerződést köt;
f.) kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat;
g.) termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőt;
h.) üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak;
i.) mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz; j.) közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység;
k.) közvetlen értékesítés: kiskereskedelmi tevékenység keretében termék forgalmazása közvetlenül az előállítás helyén; l.) üzleten kívüli kereskedés: a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által a termék forgalmazása céljából a vásárlónak - annak kifejezett kérése nélkül - a lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e célból szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység;
m.) csomagküldő kereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedő a termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre,
n.) közlekedési eszközön folytatott értékesítés: vasúti étkezőkocsiban és büfében, autóbuszjáraton, személyhajó éttermében és büféjében, valamint polgári repülőgépjáraton végzett kiskereskedelmi tevékenység.

Vonatkozó jogszabályok

a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény  2. § 4., 9-11., 13-15., 17-18., 21., 27-28., 30. pont, 3. § (1) bekezdés, 3. § (3)-(4) bekezdés, 3. § (6) bekezdés, 5. § (4)-(5) bekezdés, 6/G. § a)-b)pont;                                                                                                                            
b.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. §, 6. § (2)-(2a) bekezdés, 7/A. § (1) bekezdés, 1. melléklet A) pont, 2. melléklet A) pont, 3. melléklet, 6. melléklet;                                                                                                                                       

c.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  23. § (1) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;           
d.) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  36. § (2) bekezdés, 94. § (2) bekezdés,            
e.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  29. § (1) bekezdés, 73. § (1)-(2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 50. pont
f.) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdés;
g.) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. §

Kulcsszavak

kereskedő, kereskedelem, kereskedelmi tevékenység, üzlet, bejelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858