Akadálymentes verzió

Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00605

Az ügy rövid leírása

Ha a kereskedő olyan üzletet kíván nyitni, amelyben a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt valamely terméket (kizárólag üzletben forgalmazható terméket) kíván forgalmazni, akkor nem elegendő bejelentést tennie, hanem működési engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
Az üzletköteles termékek a következők:

1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;

2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
6. nem veszélyes hulladék;
7. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

 

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, illetve kistermelő, őstermelő

Milyen adatokat kell megadni?

I. A kereskedő és az üzlet adatai

1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

3. az üzlet

3.1. a napi, heti nyitva tartási ideje,

3.2. tulajdonosa,

3.3. címe, helyrajzi száma,

3.4. használatának jogcíme,

3.5. elnevezése,

3.6. alapterülete (m2);

4. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

4.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,

4.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből

4.3. a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek megnevezése;

5. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

5.1. kiskereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 13. pont),

5.2. nagykereskedelmi tevékenység (Kertv. 2. § 18. pont).

Milyen iratok szükségesek?

Nem releváns.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő
a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,
b) sommás eljárásban nyolc nap,
c) teljes eljárásban hatvan nap.
A c) pontban meghatározott ügyintézési határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg.
Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.
Ha törvény vagy kormányrendelet valamely eljárási cselekmény teljesítésének határidejéről nem rendelkezik, a hatóság, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse vagy a végzést meghozza.
Ha a határidőből kevesebb mint tizenöt nap van hátra, a további eljárási cselekményeket soron kívül kell elvégezni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést a fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést a jegyzőnél kell előterjeszteni.
   

A benyújtási határidő: A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Kérdés: Boltot kívánok nyitni, ahol kizárólag élelmiszer termékeket kívánok forgalmazni. Kell-e működési engedélyt kérnem a jegyzőtől? Válasz: Nem. Ha a boltban nem szeretnék ún. üzletköteles terméket [pl. növényvédő szert stb. (lásd: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott termékek körét)] forgalmazni, akkor elegendő bejelentést tennem. (Lásd: "Kereskedelmi tevékenység bejelentése".)
2.) Kérdés: Ha a boltban üzletköteles terméket (pl. növényvédő szert stb.) és egyéb (bejelentés alapján forgalmazható) terméket is forgalmazni szeretnék, akkor két külön nyomtatványt (működési engedély iránti kérelem, kereskedelmi tevékenység bejelentése) kell kitöltenem?
Válasz: Nem. Amennyiben a kereskedő az üzletköteles termékek mellett az üzletben bejelentés alapján forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazására vonatkozó bejelentését a működési engedély iránti kérelemben is megteheti.
3.) Kérdés: Jeleznem kell-e a jegyzőnek, ha változás következik be a működési engedély iránti kérelemben közölt adatokban?
Válasz: Igen. A működési engedély megadását követően a kérelemben szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változása esetén az azt megelőző nyolc napon belül be kell jelentenem a jegyzőnek. Az üzlet megszűnését pedig a megszűnést követő nyolc napon belül kell bejelentenem a jegyzőnek.
4.) Kérdés: Kell-e fizetnem érte, ha megrongálódik az üzletem működési engedélye, s szeretnék egy másolatot kérni? Válasz: Igen. A megrongálódott, megsemmisült, elveszett működési engedélyről kiállított - az eredetivel pontosan egyenlő és egyenlő értékű - másodlat illetéke 3000 forint.Fontosabb fogalmak

árusítótér: az üzleten belül a termék vásárlóknak történő bemutatására és értékesítésére szolgáló terület;

kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység;
kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is; napi fogyasztási cikk: a vendéglátó tevékenység keretében értékesített termékek kivételével olyan, a lakosság napi szükségleteinek, igényeinek kielégítésére szolgáló élelmiszer, illatszer, drogériai termék, háztartási tisztítószer és vegyi áru, higiéniai papírtermék, amelyet a fogyasztó jellemzően legfeljebb egy éven belül elfogyaszt, elhasznál vagy lecserél;
napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: olyan üzlet, amely forgalmának döntő hányadát napi fogyasztási cikknek minősülő termékek árusítása teszi ki; nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is;
kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat;
termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőt;
forgalmazás: kereskedelmi tevékenység keretében valamely termék értékesítése, fogyasztás vagy használat, illetve igénybevétel céljára ellenérték fejében történő rendelkezésre bocsátása;
üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak.Vonatkozó jogszabályok

a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5., 9., 11., 13., 18., 21., 27. pont, 3. §, 5. § (4)-(5) bekezdés, 6/G. § a)-b)pont;
b.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § b) pont, 7-9. §, 10. § (1) bekezdés, 10. § (5) bekezdés, 1. melléklet B) pont, 2. melléklet B) pont, 3., 4. és 6. melléklet;
c.) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2-4) bekezdés, (6) bekezdés, (9) bekezdés 36. § (2) bekezdés, 116. § (1-2) bekezdés, 118. § (3) bekezdés
d.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés, 50. pont
e.) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. §

Kulcsszavak

kereskedő, kereskedelem, kereskedelmi tevékenység, üzlet, működési engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858