Akadálymentes verzió

Kereskedő bejelentése a működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalmában bekövetkezett változásról

Kódszám

JEGYZ00606

Az ügy rövid leírása

A kereskedő a kereskedelmi tevékenység bejelentésében, illetve a működési engedély iránti kérelemben közölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kereskedő (Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, illetve kistermelő).

Kizáró okok: Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást az új jogosult köteles bejelenteni.

Milyen adatokat kell megadni?

a.) a kereskedő neve, címe, illetve székhelye,
b.) azon adatok megjelölése, melyeket meg kellett adni a kereskedelmi tevékenység bejelentésében, illetve a működési engedély iránti kérelemben (lásd: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet A), illetve B) pont ), és időközben megváltoztak.

Milyen iratok szükségesek?

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást az új jogosult köteles bejelenteni. Ebben az esetben a változást okirattal igazolni kell (a tulajdoni lap kivételével).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,

b) sommás eljárásban nyolc nap,

c) teljes eljárásban hatvan nap.

A c) pontban meghatározott ügyintézési határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg.

Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell.

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

Ha törvény vagy kormányrendelet valamely eljárási cselekmény teljesítésének határidejéről nem rendelkezik, a hatóság, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse vagy a végzést meghozza.

Ha a határidőből kevesebb mint tizenöt nap van hátra, a további eljárási cselekményeket soron kívül kell elvégezni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetõség nem értelmezhetõ.
(A bejelentés alapján a jegyző a nyilvántartásban átvezeti az adatváltozást, ez a nyilvántartásba történő bejegyzés határozatnak minősül, ez ellen van fellebbezés.)

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetõség nem értelmezhetõ. (A bejelentés alapján a jegyző a nyilvántartásban átvezeti az adatváltozást, ez a nyilvántartásba történő bejegyzés határozatnak minősül, ez ellen van fellebbezés.)

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nem releváns.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nem releváns.

A benyújtási határidő: Nem releváns.

A fellebbezési illeték mértéke: Nem releváns.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Kérdés: Jeleznem kell-e, ha változás következik be a kereskedelmi tevékenység bejelentésében, illetve a működési engedély iránti kérelemben közölt adatokban?
Válasz: Igen. Az adatváltozást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül be kell jelentenem a jegyzőnek. 2.) Kérdés: Kinek kell jeleznie, ha az üzlet használatára jogosult személyében következik be változás?
Válasz: A változást - annak megfelelő igazolása mellett - az új jogosult köteles bejelenteni. (Tulajdonosváltozás esetén azonban tulajdoni lapot nem kell csatolni, azt a jegyző hivatalból szerzi be.)

Fontosabb fogalmak

a.) kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység; b.) kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is; c.) nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is;
d.) kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat;
e.) termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőt;
f.) forgalmazás: kereskedelmi tevékenység keretében valamely termék értékesítése, fogyasztás vagy használat, illetve igénybevétel céljára ellenérték fejében történő rendelkezésre bocsátása;
g.) üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak.Vonatkozó jogszabályok

a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5., 9., 11., 13., 18., 21., 27. pont, 6/G. § a)-b)pont;
b.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. §, 6. § (1) bekezdés, 6. § (5) bekezdés, 7/A. § (1) bekezdés, 8. § (3) bekezdés,9. § (1) bekezdés, 10. § (1)-(4) bekezdés, 1. melléklet, 2. melléklet.
c.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  22. § (1) bekezdés, 24. § (2) és (5) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;
d.) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2-4) bekezdés, (6) bekezdés, (9) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 94. § (1)-(2) bekezdés,
e.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pont, 73. § (1)-(2) bekezdés,
f.) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. §

Kulcsszavak

kereskedő, kereskedelem, kereskedelmi tevékenység, üzlet, nyilvántartás, adatváltozás, bejelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858