Akadálymentes verzió

Nem magyar állampolgár házasságkötéséhez szükséges igazolás alóli felmentés iránti kérelem

Kódszám

ANYKV00012

Az ügy rövid leírása

Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek személyes joga szerint nincs akadálya. Az igazolás alól a fővárosi és megyei kormányhivatal indokolt esetben felmentést adhat.
Nem kell a házasságkötési képességet igazolni, és az igazolás alól felmentést kérni, ha a házasuló személyes joga szerint az igazolás kiállításának nincs helye. A központi anyakönyvi szerv a külpolitikáért felelős miniszter vagy az adott ország külképviseleti hatóságának értesítése alapján honlapján közzéteszi azon államok körét, amelyek joga szerint az igazolás kiállításának nincs helye.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ügyfél lehet, az a nem magyar állampolgár, aki Magyarországon kíván házasságot kötni.

Kizáró okok: A házasságkötést megelőzően a házasulóknak az anyakönyvvezető előtt ki kell jelenteniük, hogy a házasságuknak legjobb tudomásuk szerint nincs törvényes akadálya, egyszersmind igazolniuk kell, hogy házasságkötésük törvényes feltételei fennállnak. Jogszabály a házasságkötés előtti tanácsadáson való részvételt kötelezővé teheti.

Milyen adatokat kell megadni?

a külföldi házasulandó születési családi és utónevét, házassági nevét, születésének helyét és idejét, nemét, családi állapotát, a szülők születési családi és utónevét, lakóhelyét és állampolgárságát,
a kérelmező arra irányuló nyilatkozatát, hogy a tervezett házasságának legjobb tudomása szerint nincs törvényes akadálya, valamint
azt az indokot, amelyre kérelmező az igazolás alóli mentességét alapozza.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező honossága szerinti külföldi hatóság arra irányuló nyilatkozatát, hogy az adott ország nem ismeri a tanúsítvány intézményét, illetőleg ilyen okirat kiállítását számára jogszabály nem teszi lehetővé (amennyiben a külföldi házasuló felmentési kérelmét erre alapozza).
Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell benyújtani . A magyar hatóságok előtt folyó eljárásban kizárólag az a fordítás tekinthető hitelesnek, amelyet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készített.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

5000 forint

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal (anyakönyvvezetőnél kell benyújtani)

Ügyintézés határideje


Ha a nem magyar állampolgár házasuló a tanúsítványt nem tudja beszerezni és annak bemutatása alól felmentést kér, az anyakönyvvezető a házasságkötést megelőző eljárás jegyzőkönyvét elkészíti és azt az iratokkal, valamint a házassági szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyvvel együtt a felettes szervhez felterjeszti. A fővárosi és megyei kormányhivatalnak a Ket.-ben meghatározott általános ügyintézési idő (21 nap) áll rendelkezésére.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: VAN

Jogorvoslati lehetőség részletei: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen költsége van eljárásnak?
5000 forint
A házasság megköthető külső helyszínen?
Igen, erre engedélyt kell kérni a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg. Külön díja van, mely településenként eltérő, helyi rendelet állapítja meg az összegét.
A házassági szándék bejelentésétől számítva mennyi időt kell várni a házasságkötésig?
Az anyakönyvvezető a házassági szándék bejelentésétől számított 31. napra tűzheti ki legkorábban az esküvő napját. a 30 napos várakozási idő alól felmentés kérhető, melyet a jegyző bírál el.
Van lehetőség elektronikus ügyintézésre?
Nincs.

Fontosabb fogalmak

házasság: egy felnőtt férfinak és egy nőnek jogilag elismert és szabályozott életközössége.
várakozási idő: A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki.
Érvénytelenség: A házasságot csak akkor lehet érvénytelennek tekinteni, ha azt érvénytelenítési perben hozott bírósági ítélet érvénytelennek nyilvánította
tanúsítvány: az igazolás tanúsítja, hogy a házasságnak a házasuló fél személyes joga szerint nincs akadálya.

Vonatkozó jogszabályok

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:7. § (1) bekezdés, 9-13. §
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 97-98. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, Melléklet X. fejezet 5. pont

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet

a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet
a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.38. § (1)-(2) bekezdés, 41/A. §
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 4. §, 9. §
32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 13. § (4)

Kulcsszavak

házasság családi állapot igazolása házasságkötés házassági szándék anyakönyvvezető gyermek nevének megválasztása tanúsítvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858