Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés előzetes időpontfoglalással történik

időpontfoglalás nélkül is lehetséges a védettségi igazolvánnyal és az azzal összefüggő személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott járművekre előzetes összeépítési engedély iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00150

Az ügy rövid leírása

Az egyedi és kis sorozatú gyártás (a továbbiakban együtt: kis sorozatú gyártás) útján létrehozott járművekre az előzetes összeépítési engedélyt – igazgatási szolgáltatási díj ellenében, kérelemre – a közlekedési hatóság adja ki, a jogszabályban meghatározott feltételek megvalósulása esetén.
Kis sorozatú gyártással a járműtípus sorozatgyártásának előkészítéseként (prototípus, „null-széria”), a többlépcsős gyártás befejezéseként teljes jármű, illetőleg a gyártó által előkészített és az összeépítő részére átadott dokumentáció és technológia alkalmazásával – e célra készült egyedi karosszéria (alváz) felhasználásával – kialakított egyedi jármű (ún. „kit-car”) hozható létre.
Az egyedi összeépítési engedély egyedi forgalomba helyezési engedélynek, a sorozat összeépítési engedély sorozat forgalomba helyezési engedélynek minősül, amelyek időbeli hatálya a kiadásuktól számított egy év.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Közúti járműgyártó tevékenységet folytató egyéni vállalkozó és gazdálkodó szervezet.

Kizáró okok: Általános szabályok szerint képviseletre, meghatalmazásra is van lehetőség, a képviseleti jogosultság igazolásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen iratok szükségesek?

A kis sorozatú gyártás iránti kérelemhez csatolni kell a közúti közlekedésről szóló törvény szerint szakértői tevékenység folytatására járműtervezés műszaki szakterületen jogosult szakértő által ellenjegyzett műszaki dokumentációt az alábbi tartalommal:

1. A fődarabok (motor, váltómű, kormányberendezés, futóművek, alváz vagy önhordó kocsiszekrény, felépítmény) típusának és főbb műszaki adatainak leírása.
2. A fődarabok beépítésének műszaki leírása, a csatlakozási pontok részletrajzai, illetve típusbizonyítvány nélküli járműtípushoz tartozó fődarabok felhasználása esetén számításokkal kiegészített részletrajzai.
3. A fődarabok beépítésének összeállítási rajzai.
4. A jármű fő méreteit tartalmazó rajz.
5. A tervezett méret, tömeg és tengelyterhelés adatok üres és terhelt állapotra.
6. A jármű kormányozhatóságára vonatkozó adatok.
7. A jármű rugózására, felfüggesztésére, gumiabroncsaira vonatkozó adatok.
8. A fékberendezés elvi felépítésének sémája, az alkalmazott szerkezetek típusának leírása.
9. Az egyes fékrendszerek (üzemi, biztonsági, rögzítő) hatásosságára vonatkozó számítások.
10. Az elektromos berendezések kapcsolási vázlata, az alkalmazott szerkezetek típusának leírása.
11. A világító és fényjelző berendezések elhelyezését tartalmazó rajz.

A gyártandó konstrukciótól függően a dokumentáción túl vizsgálat is szükséges lehet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A járműtípus sorozatgyártásának előkészítéseként (prototípus, „null-széria”) vagy a gyártó által előkészített és az összeépítő részére átadott dokumentáció és technológia alkalmazásával – e célra készült egyedi karosszéria (alváz) felhasználásával – kialakított egyedi jármű (ún. „kit-car”) engedélyezésének költsége: 175.900 Ft
A
többlépcsős gyártás befejezéseként létrehozott teljes jármű engedélyezésének eljárási költsége: 25.600 Ft

Megfizetés módja: átutalással  a kérelem benyújtásával egyidejűleg az 10032000-00290713-38100004 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára (számlatulajdonos: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), vagy készpénzben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pénztárába.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály
cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.
postafiók: 1441 Budapest Pf.: 88.

Ügyintézés határideje

21 nap, sommás eljárás esetén 8 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs fellebbezés, csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Bírósági felülvizsgálat.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet közigazgatási bíróságnak kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet - a közigazgatási bírósághoz címzetten - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztályához kell benyújtani.

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 30 nap belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A fellebbezési illeték mértéke: Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági eljárás illetékköteles, amelyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Hova, és hogyan kell benyújtanom a kérelmet? A kérelmet írásban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztályra kell benyújtani személyesen vagy postai úton (cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.; postafiók: 1441 Budapest Pf.: 88.)
2. Hova, és hogyan kell befizetnem az eljárás díját? Az eljárás díját a kérelem benyújtásával egyidejűleg az 10032000-00290713-38100004 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára (számlatulajdonos: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50.) kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben befizetni.
3. Mennyi időn belül hoznak döntést a kérelem kapcsán? A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 21 nap, 33. § (1a) bekezdés alapján sommás eljárás esetén 8 nap.
4. Meddig érvényes a kiadott engedély? Az egyedi összeépítési engedély egyedi forgalomba helyezési engedélynek, a sorozat összeépítési engedély sorozat forgalomba helyezési engedélynek minősül, amelyek időbeli hatálya a kiadásuktól számított egy év.

Fontosabb fogalmak

Egyedi vagy kis sorozatú gyártás: a járműnek vagy a járművek kis sorozatának a 9/A. §-ban meghatározott feltételek megtartásával végzett összeépítése, amennyiben az alkalmazott technológia és a gyártó által készített összeépítési dokumentáció teljeskörűen biztosítja a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben (a továbbiakban: MR.) foglalt feltételeknek megfelelő, azonos minőségű járművek gyártását. Kis sorozatú gyártással a járműtípus sorozatgyártásának előkészítéseként (prototípus, „null-széria”), a többlépcsős gyártás befejezéseként teljes jármű, illetőleg a gyártó által előkészített és az összeépítő részére átadott dokumentáció és technológia alkalmazásával – e célra készült egyedi karosszéria (alváz) felhasználásával – kialakított egyedi jármű (ún. „kit-car”) hozható létre.

Járműsorozat: járműsorozatnak kell tekinteni az – alvázszámaival egyedileg azonosított – azonos járműtípushoz tartozó kis sorozatú gyártással létrehozott, kifutó sorozatba tartozó, vagy külföldről újként, meghatározott számban együttesen behozott járműveket azzal a feltétellel, hogy összeépítésük, illetőleg forgalomba helyezésük engedélyezését egy kérelmező közös eljárásban kezdeményezi.

Jármű összeépítés: a jármű egyedi vagy kis sorozatban történő előállítása, illetőleg fődarabokból, alkatrészekből történő összeszerelése, ha a hazai forgalomba helyezés céljából létrehozott járművek száma nem haladja meg a jogszabályban meghatározott darabszámot, illetőleg az ott meghatározott jogszabályok hatálya alá nem tartozó járműkategóriák esetében járműtípusonként évente legfeljebb 50 db.

Vonatkozó jogszabályok

-a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), (1a), (4) és (5) bekezdés, 34. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (1) és (2) bekezdés, 40. § (1), (2) bekezdés, 40/A §, 71. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés, 109. §;
-a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 9/A. §, 9.§ (1) bekezdés, 1. számú melléklet I. Jármű összeépítéshez szükséges műszaki dokumentációk rész
-a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés;
-a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdés, 1. sz. melléklet 3.2.2. és 3.2.3. pont

Kulcsszavak

egyedi vagy kis sorozatú gyártás; egyedi gyártás; kis sorozatú gyártás; járműsorozat; jármű összeépítés; előzetes összeépítési engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858