Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Termékbiztonság vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

Kódszám

FOGYV00017

Az ügy rövid leírása

Csak biztonságos és az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő termék hozható forgalomba, forgalmazható, üzemeltethető, vagy bocsátható a fogyasztók és felhasználók rendelkezésére. A forgalomba hozott és forgalmazott termékeknek tehát egyrészt biztonságosaknak kell lenniük, másrészt meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályi követelményeknek (vagyis megfelelőnek kell lenniük).
A megyeszékhely szerinti járási hivatal a fogyasztói forgalomba szánt és már forgalmazott termékekkel (kivéve élelmiszerek) kapcsolatos közérdekű bejelentések alapján hivatalból indít eljárást (piacfelügyeleti területen a kérelem és a panasz nem értelmezhető). Indokolt esetben a termék biztonsságosságának és megfelelőségének ellenőrzése céljából mintát vesz.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Közérdekű bejelentést bárki tehet.

Kizáró okok: Nem kötelező a személyes eljárás.

Milyen adatokat kell megadni?

Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat. Azonban az azonosíthatatlan személy által tett közérdekű bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály a közérdekű bejelentő részére kötelezően csatolandó dokumentumokat nem határoz meg, de csatolni szükséges minden rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A közérdekű bejelentő terhére eljárási költség nem merül fel. (Az eljárási költséget kizárólag a gyártó, az importőr vagy az a forgalmazó, amelynél a terméket vizsgálat alá vonták, köteles megfizetni, abban az esetben, ha a mintavételezett termék nem felel meg a követelményeknek. Mértéke változó, az elvégzett vizsgálatoktól függ.)

Hol intézhetem el?

Elsőfokon a megyeszékhely szerinti járási hivatalok a hatáskörrel rendelkező hatóságok. "Kormányhivatalok elérhetősége" lsd. Kapcsolódó linkek. A piacfelügyeleti jogszabályban felsorolt piacfelügyeleti hatóságok és hatáskörükbe tartozó termékkörök lsd. Kapcsolódó fájlok: "Piacfelügyeleti hatóságok FOGYV00017"

Ügyintézés határideje

A piacfelügyeleti hatóság piacfelügyeleti eljárásában az ügyintézési határidő 70 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a laboratóriumi és kockázatértékelési vizsgálatok elvégzésének, illetve a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 18. § szerinti tárgyalás időtartama.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A hivatalból indított eljárást lezáró döntés ellen csak az eljárás alá vont ügyfél fellebbezhet, a közérdekű bejelentő nem.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A hivatalból indított eljárást lezáró döntés ellen csak az eljárás alá vont ügyfél fellebbezhet, a közérdekű bejelentő nem.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mit tehet a fogyasztó, ha a megvásárolt termék használata során úgy ítéli meg, hogy az balesetveszélyes?
Haladéktalanul jelezze a vásárlás helyén. Amennyiben reklamációját elutasítják, illetve elutasítástól függetlenül is, bejelentést tehet a területileg illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál.

2. Hol tájékozódhat a fogyasztó arról, hogy az általa kinézett, vagy már megvásárolt terméket valamely hatóság bevizsgálta és veszélyesnek minősítette-e ?
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium www.fogyasztovedelem.kormany.hu weboldalán.
Az Európai Unióban letiltott, veszélyes termékeket az Európai Bizottság RAPEX honlapján (https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm) lehet megtekintetni (heti listák, illetve teljes kereshető adatbázis formájában).

3. Ha egy terméket a hatósági vizsgálat veszélyesnek minősített, köteles-e azt a kereskedő visszavásárolni?
Igen.

4. Mikor tekinthető biztonságosnak egy termék?
Biztonságos minden olyan termék, amely a szokásos vagy ésszerűen előrelátható használati feltételek mellett nem jelent veszélyt, vagy kizárólag a termék használatával összeegyeztethető, elfogadhatónak tekinthető, és a személyek biztonsága és egészsége magas szintű védelmének megfelelő legkisebb veszélyt jelenti.

5. A CE jelölésnek minden terméken rajta kell lennie?
Nem. Egy termék csak akkor látható el CE megfelelőségi jelöléssel, ha az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy jogszabály előírja (pl.: villamossági termékek, gyermekjátékok), és a termék megfelel az ezekben foglalt követelményeknek. Tilos a CE megfelelőségi jelölés feltüntetése azon termékek esetében, ahol a jogszabály a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését nem követeli meg (pl.: kozmetikumok, ruházati termékek).

6. A CE jelölés önmagában garanciát jelent-e arra, hogy a termék biztonságos?
Kétséget kizáróan nem. A CE megfelelőségi jelölés feltüntetését megelőzően a gyártó köteles megfelelőségértékelési eljárást lefolytatni. Amennyiben ez nem történik meg, vagy ennek eredménye alapján a termék nem felel meg a rá vonatkozó előrásoknak, akkor a CE megfelelőségi jelölés feltüntetése megalapozatlan.

7. Termékbiztonsággal kapcsolatos panasz esetén a kereskedő jogosan küldi-e el a fogyasztót a gyártóhoz, vagy az importőrhöz?
Nem, kötelessége foglalkozni a reklamációval.

8. Ha a fogyasztó úgy ítéli meg, hogy az általa megvásárolt termék nem biztonságos, és bejelentést tesz a hatóságnál, akkor a hatóság a fogyasztónál levő terméket, vagy a kereskedelemből vett mintát vizsgája-e be?
A piacfelügyeleti hatóság eljárása során az általa, a kereskedelemben vett mintát vizsgálja.
lsd. Kapcsolódó fájlok "Termékbiztonsággal kapcsolatos kérdések FOGYV00017"

Fontosabb fogalmak

Biztonságos termék: minden olyan termék, amely a szokásos vagy ésszerűen előrelátható használati feltételek mellett nem jelent veszélyt, vagy kizárólag a termék használatával összeegyeztethető, elfogadhatónak tekinthető, és a személyek biztonsága és egészsége magas szintű védelmének megfelelő legkisebb veszélyt jelenti.
CE megfelelőségi jelölés: olyan jelölés, amellyel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel azon közösségi harmonizációs jogszabályokban rögzített követelményeknek, amelyek a jelölés alkalmazását előírják.
Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer (RAPEX): az Európai Bizottság veszélyes termékek bejelentésére létrehozott információs rendszere.
Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer (KPIR): a piacfelügyeleti hatóságok által végzett piacfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos adatok és beszerzett dokumentumok feldolgozására és nyilvántartására szolgáló adatbázis.
Megfelelőséget igazoló dokumentum: a megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását igazoló dokumentumok.

Vonatkozó jogszabályok

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény, a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) bekezdés, 21. §, 29. §, 31. §

Kulcsszavak

veszélyes, nem biztonságos, balesetet okozhat, letiltott, KPIR, RAPEX, közérdekű bejelentés, fogyasztóvédelem, piacfelügyelet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858