Akadálymentes verzió

Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00014

Az ügy rövid leírása

Az engedélykérelmet az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 6. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az engedélyt az 1. § 11. pontjában meghatározott vállalkozás kérhet, kereskedelmi célú szállításokra, az EU-n, az EGT-n kívüli viszonylatokba. A kérelemhez nyilatkozatokat kell csatolni a kapcsolódó tevékenységhez (pl. forgalmazás, felhasználás, gyártás, szállítás) előírt hatósági engedély/ek meglétéről. A 7. melléklet szerinti adattartalmú engedély az ügyfél részére 2 példányban (kérelmezői és vámpld.) kerül kiadásra.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Vállalkozás: olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó és egyéni cég, ideértve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatás nyújtás jogával rendelkező szolgáltatót, amely gazdálkodó szervezet és elsődleges feladatainak ellátása céljából áruk kivitelét, reexportját, vagy behozatalát is végzi.

Kizáró okok: Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem űrlap szerinti adattartalom (52/2012. (III.28.) Korm.rendelet 6. melléklet):
A szállítás iránya, a kérelmező neve, címe, székhelye, adószáma, VPID/EORI száma, az ügyintéző neve, elérhetőségei (telefon- és telefaxszáma, e-mailcíme), a belföldi átadó/átvevő neve, címe, adószáma, a szerződő ország neve, kódja, a rendeltetési/származási ország neve, kódja, árumegnevezés érvényes Kombinált Nomenklatúra szerint, KN kód (nyolcjegyű), az áru mennyiségi egysége és kódja, kérelmezett mennyiség, devizanem és kódja, kérelmezett érték devizában és ezer Ft-ban, különleges ügylet esetén annak megnevezése és kódja, kérelmezett érvényesség, (a kérelemhez csatolt) mellékletek száma, indokolás, továbbá a szállításhoz kapcsolódó tevékenységre (pl. forgalmazás, felhasználás, gyártás, szállítás) szóló más hatósági engedélyek adatai, információk az áru rendeltetéséről.

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozatok a kapcsolódó magyarországii tevékenységről (pl. forgalmazás, feldolgozás, felhasználás, tárolás, gyártás), más jogszabály által előírt hatósági szállítási engedély (ORFK szállítási engedély) meglétéről (engedély, hatósági igazolás másolata) és arról, hogy az áru kivitelét, behozatalát a R.-ben és a hivatkozott más hatósági engedélyek feltételei szerint fogják végezni.
A kérelmező jegyzésére jogosult személy nyilatkozatát
arról, hogy a kérelem nem vonatkozik a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékekre. (Utóbbi nyilatkozat akkor, amennyiben a kérelmező ezt korábban, pld. a tev. engedélyezésnél még nem tette meg.)
A nem gazdasági társaságként működő gazdálkodó szervezet esetében a kérelmező jogerős bírósági bejegyzésének megtörténtét igazoló közhiteles okmány.
Behozatal esetén az eljárási illeték megfizetésének igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás az illetéktörvény hatálya alá tartozik.
Behozatal: 15.000 Ft.
A kivitel (ideértve a reexportot is) illetékmentes. A kiadott behozatali engedély módosítása iránti eljárás illetéke 10.000 Ft. Az engedélyező hatóság előtt indított, a behozatali engedélyhez kapcsolóló minden további eljárás (fellebbezést kivéve) 7.000 Ft.
Az illeték megfizetése illetékbélyeggel, vagy banki átutalással, vagy internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel történik. A kormányablaknál nem elektronikus úton kezdeményezett eljárásnál készpénz-átutalási megbízás (csekkes fizetés) útján.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: igen

Jogorvoslati lehetőség részletei: Van lehetőség fellebbezésre.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az MKEH Központi Szerve

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): MKEH Kereskedelmi Hatóság

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Mennyi az engedélyezési eljárás illetéke? Válasz: a behozatal 15.000,- Ft, a kivitel illetékmentes eljárás. Kérdés: a polgári felhasználású robbanóanyagok behozatalára, kivitelére az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet alapján kiadott engedély felhasználható-e többszöri szállításra.? Válasz: az engedély – eltérő rendelkezés hiányában – többszöri szállításra is felhasználható az engedélyezett érvényességen belül.

Fontosabb fogalmak

Az áruk nyolcjegyű KN kódja és mennyiségi egysége a Közös Vámtarifáról szóló hatályos EU bizottsági rendelet szerint. Egy kérelmen csak egy KN kódba (azonos KN kódba) tartozó áruk szállítása kérelmezhető. Egy kérelmen csak egy szerződő és egy származó/rendeltetési ország jelölhető meg. Az MKEH behozatali, kiviteli (reexport) szállítási engedélyek érvényessége az ORFK által – külön jogszabály alapján – a nemzetközi szállításra kiadott robbanóanyag szállítási engedély érvényességével megegyezően, és a kapcsolódó MKEH behozatali, reexport tevékenységi engedélyek érvényességére figyelemmel kerül megállapításra. A polgári felhasználású robbanóanyagok Európai Unión belüli szállításaihoz és az EGT-megállapodásban részes EU-n kívüli államból származó, illetve ott szabad forgalomba helyezett áruk esetén nem szükséges az MKEH behozatali, kiviteli engedélye.

Vonatkozó jogszabályokaz egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja, 3. § (2) bekezdés a) és b) pont, 6. és 7. melléklete, 2. § (2) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 10. § (2) bekezdés, 2. § (3) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a), b) pont, 4. §, 10. §, 11. § (1), (2) bekezdés
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés, 6. § (2) bekezdés a) pont és (5) bekezdés, 
a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016.(VI. 7.)  Korm. rendelet 4. §, 5. §  (1) bekezdés,
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 10. § (2) bekezdés, 11. §, 15. § (3a) bekezdés,
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. §, 11. §, 12. §.
Az illetékekről szóló 1990 évi XCIII. törvény melléklet XVIII. címe 2. pont, 33. § (2) bekezdés 27. pont, 73. § (1) bekezdés, (2)-(2a) bekezdés.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 40. § és 40/A. §, 71. §, 98. §, 99. § (1) bekezdés, 116. §
a Bizottság 1754/2015/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

Kulcsszavak

Behozatali tevékenységi engedély; a robbanóanyagok forgalmazására, gyártására, felhasználására kiadott bányafelügyeleti engedély; az ORFK robbanóanyag-szállítási engedélye; vámtarifaszám /KN kód.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858