Akadálymentes verzió

Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme

Kódszám

MKEHK00015

Az ügy rövid leírása

Az engedélykérelmet az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 6. mell. szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.. Engedélyt a Korm.rendelet 1. § 11. pontjában meghatározott vállalkozás kérhet, kereskedelmi célú szállításokra, engedély bármely ország viszonylatában szükséges. A kérelemhez nyilatkozatokat kell csatolni a kapcsolódó tevékenységről (pl. felhasználás, feldolgozás, gyártás), az áru rendeltetéséről, adatokat a tervezett szállításról. A kérelem elbírálásához a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakhatósági állásfoglalása szükséges. AKorm.rendelet 7. mell. szerinti adattartalmú - egyszeri szállításra érvényes - engedély az ügyfél részére 2 példányban (kérelmezői és vámpld.) kerül kiadásra.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Vállalkozás: olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó és egyéni cég, ideértve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatás nyújtás jogával rendelkező szolgáltatót, amely gazdálkodó szervezet és elsődleges feladatainak ellátása céljából áruk kivitelét, reexportját, vagy behozatalát is végzi.

Kizáró okok: Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem űrlap szerint:
A szállítás iránya; a kérelmező neve, címe/székhelye, adószáma, VPID/EORI száma; az ügyintéző neve, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe; a belföldi átadó/átvevő neve, címe, adószáma; a szerződő ország neve, kódja; a rendeltetési/származási ország neve, kódja; árumegnevezés érvényes Kombinált Nomenklatúra szerint, nyolcjegyű KN kód; mennyiségi egység és kódja; kérelmezett mennyiség; devizanem és kódja, kérelmezett érték devizában és ezer Ft-ban; különleges ügylet esetén annak megnevezése és kódja; a kérelmezett érvényesség; a benyújtott mellékletek száma; indokolás.

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozatok a kapcsolódó mo-i tevékenységről (pl. feldolgozás, felhasználás, gyártás, szállítás), és arról, hogy az áru kivitelét, behozatalát az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III.28.) Korm.rendeletben és a hivatkozott más hatósági engedélyek feltételei szerint fogják végezni.
Behozatal esetén az eljárási illeték megfizetésének igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Azt eljárás az illetéktörvény hatálya alá tartozik. Behozatal: 15.000 Ft. A kivitel (ideértve a reexportot is) illetékmentes.
A kiadott behozatali engedély módosítása iránti eljárás illetéke 10.000 Ft. Az engedélyező hatóság előtt indított, a behozatali engedélyhez kapcsolóló minden további eljárás (fellebbezést kivéve) 7.000 Ft. A fizetés módja: illetékbélyeg formájában. A kormányablaknál nem elektronikus úton kezdeményezett eljárásnál készpénz-átutalási megbízás (csekkes fizetés) útján.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az MKEH Központi Szerve.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): MKEH Kereskedelmi Hatóság.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Behozatali engedély: 30.000,- Ft. Kivitel (és reexport): 5.000,- Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Kell-e engedély az EU-n belüli szállításokhoz? Válasz: Az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján biztonsági papírnak minősülő áruk kiviteli, behozatali szállításaihoz bármely ország viszonylatában kell szállítási engedély. Kérdés: Mennyi a szakhatósági eljárás ügyintézési ideje? Válasz: A szakhatóság 15 nap alatt adja meg az állásfoglalását a 2004. évi CXL. tv. törvény szerint.

Fontosabb fogalmak

A biztonsági papír definíciója az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rend. 1. § 5. pontja szerint. Az áruk nyolcjegyű KN kódja és mennyiségi egysége a Közös Vámtarifáról szóló hatályos EU bizottsági rendelet szerint. Egy kérelmen csak egy KN kódba (azonos KN kódba) tartozó áruk szállítása kérelmezhető. Egy kérelmen csak egy szerződő és egy származó/rendeltetési ország jelölhető meg. A biztonsági papírok egyszeri szállítására adhatók engedélyek, az érvényesség a kapcsolódó MKEH behozatali, reexport tevékenységi engedélyek érvényességére is figyelemmel kerül megállapításra. Az engedélyesnek az engedély ún. vámpéldányán a Közösségen belüli szállítást is igazoltatnia kell a vámhatósággal.

Vonatkozó jogszabályok

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdés c) pont, 4. számú melléklete 1. pont, 1. § 5. és 11. pontja, 2. § (2) bekezdés, 10. §, 11. §, 6. melléklet és 7. melléklet;
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010.(XII.27.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdés a) pont
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklete XVIII. címének 2. pontja (behozatal) és az Itv. 33. § (2) bek. 27. pontja (kivitel), 73. § (1) bekezdés, (2)-(2a) bekezdés.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 40. § és 40/A. §, 71. §. 98. §
a Bizottság 1754/2015/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (Megjegyzés: általában évente módosul).
a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996.(VI.14.) Korm.rendelet;
az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995.(VIII.24.) Korm.rendelet; A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 10. § (2) bekezdés, 11. §, 15. § (3a) bekezdés
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. §, 11. §, 12. §.

Kulcsszavak

Biztonsági papír, védelmi elemek, az áru rendeltetése, szakhatósági állásfoglalás, vámtarifaszám /KN kód.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858