Akadálymentes verzió

Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelem

Kódszám

MKEHK00016

Az ügy rövid leírása

Az engedélykérelmet az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 6. mell. szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Engedélyt e rendelet 1. § 11. pontjában meghatározott vállalkozás kérhet, kereskedelmi célú szállításokra, az EU-n, az EGT-n kívüli viszonylatokra, vámhatárt átlépő szállításhoz. A kérelemhez nyilatkozatokat kell csatolni a kapcsolódó tevékenységről (pl. forgalmazás, felhasználás, gyártás) és az áru szállításához más jogszabály által előírt kötelezettségek betartásáról. A rendelet 7. mell. szerinti adattartalmú engedély az ügyfél részére 2 példányban (kérelmezői és vámpld.) kerül kiadásra.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Vállalkozás: olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó és egyéni cég, ideértve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatás nyújtás jogával rendelkező szolgáltatót, amely gazdálkodó szervezet és elsődleges feladatainak ellátása céljából áruk kivitelét, reexportját, vagy behozatalát is végzi.

Kizáró okok: Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem űrlap szerint:
A szállítás iránya, a kérelmező neve, címe, székhelye, adószáma, VPID/EORI száma, az ügyintéző neve, elérhetőségei (telefon- és telefaxszáma, e-mailcíme), a belföldi átadó/átvevő neve, címe, a szerződő ország neve, kódja, a rendeltetési/származási ország neve, kódja, árumegnevezés érvényes kombinált Nomenklatúra szerint, nyolcjegyű KN kód, mennyiségi egység és kódja, kérelmezett mennyiség, devizanem és kódja, kérelmezett érték devizában és ezer Ft-ban, különleges ügylet esetén annak megnevezése és kódja, a kérelmezett érvényesség., a (kérelemhez csatolt) mellékletek száma, indokolás. Továbbá a szállításhoz kapcsolódó tevékenységre (pl. forgalmazás, felhasználás, gyártás) szóló hatósági engedélyek adatai, információk az áru rendeltetéséről.

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozatok a kapcsolódó magyarországi tevékenységről (pl. forgalmazás, feldolgozás, felhasználás, tárolás, gyártás, szállítás), más jogszabály által előírt hatósági engedély/ek meglétéről, és arról, hogy az áru kivitelét, behozatalát a R.-ben és a hivatkozott más hatósági engedélyek feltételei szerint fogják végezni.
A kérelmező jegyzésére jogosult személy nyilatkozatát
arról, hogy a kérelem nem vonatkozik a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékekre. (Utóbbi nyilatkozat akkor, amennyiben a kérelmező ezt korábban, pld. a tev. engedélyezésnél még nem tette meg.)
Behozatal esetén az eljárási illeték megfizetésének igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás az illetéktörvény hatálya alá tartozik. Behozatal: 15.000 Ft.
A kivitel (ideértve a reexportot is) illetékmentes. A kiadott behozatali engedély módosítása iránti eljárás illetéke 10.000 Ft. Az engedélyező hatóság előtt indított, a behozatali engedélyhez kapcsolóló minden további eljárás (fellebbezést kivéve) 7.000 Ft.
Az illeték megfizetése illetékbélyeg vásárlásával történik. A kormányablaknál nem elektronikus úton kezdeményezett eljárásnál készpénz-átutalási megbízás (csekkes fizetés) útján.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: MKEH Központi Szerve.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): MKEH Kereskedelmi Hatóság.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Behozatali engedély: 30.000,- Ft. Kivitel ( és reexport) : 5.000,- Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Mennyi az engedélyezési eljárás illetéke? Válasz:: a behozatal 15.000,- Ft, a kivitel illetékmentes eljárás. Kérdés: a polgári felhasználású pirotechnikai anyagok behozatalára, kivitelére az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet alapján kiadott engedély felhasználható-e többszöri szállításra.? Válasz: az engedély – eltérő rendelkezés hiányában – többszöri szállításra is felhasználható az engedélyezett érvényességen belül.

Fontosabb fogalmak

Az áruk nyolcjegyű KN kódja és mennyiségi egysége a Közösségi Vámtarifáról szóló hatályos EU bizottsági rendelet szerint. Egy kérelmen csak egy KN kódba (azonos KN kódba) tartozó áruk szállítása kérelmezhető. Egy kérelmen csak egy szerződő és egy származó/rendeltetési ország jelölhető meg. A szállítási engedély érvényessége max, 12 hónap, de a kapcsolódó MKEH behozatali, reexport tevékenységi engedélyek érvényességére figyelemmel kerül megállapításra A polgári rendeltetésű pirotechnikai termékek Európai Unión belüli szállításaihoz és az EGT-megállapodásban részes EU-n kívüli államból származó, illetve ott szabad forgalomba helyezett áruk esetén nem szükséges az MKEH behozatali, kiviteli engedélye.

Vonatkozó jogszabályok

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont, (2), (3) bekezdés, 3. § (2) bekezdés a), b) pontok, 4. §, 6. § (1) bekezdés 10. §, 11. § (1) és (2) bekezdés, 2. melléklet 1. pont, 3. melléklet 1. pont, 6. és 7. melléklet
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010.(XII.27.) Korm.rendelet 6. § (2) bekezdés a) pont és (5) bekezdés
a polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló 173/2011.(VIII.24.) Korm.rendelet 2. - 4. §, 81. - 109. §
a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/A. - 18/ B. §
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklete XVIII. címének 2. pontja (behozatal) és az Itv. 33. § (2) bek. 27. pontja (kivitel), 73. § (1) bekezdés, (2)-(2a) bekezdés.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 40. § és 40/A. §, 71. §. 98. §
a Bizottság 1754/2015/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (Megjegyzés: általában évente módosul).
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 10. § (2) bekezdés, 11. §, 15. § (3a) bekezdés
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. §, 11. §, 12. §.

Kulcsszavak

Behozatali tevékenységi engedély; pirotechnikai termékek forgalmazására, gyártására kiadott rendőrhatósági engedély; pirotechnikai osztályok, KN kód; veszélyes áruk szállítása.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858