Akadálymentes verzió

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz (a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható bejelentés kivételével)

Kódszám

FOGYV00001

Az ügy rövid leírása

Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat,
amikor az adott vállalkozás nem az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el és amely érzékelhetően rontja a fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. Ez lehet a vállalkozás részéről nyújtott félrevezető szóbeli, írásbeli tájékoztatás illetve jelentős információ elhallgatása, vagy agresszív kereskedelmi gyakorlat folytatása. Az ilyen jellegű kereskedelmi gyakorlatot folytató vállalkozások elleni eljárás - jogszabályban rögzített kivételektől eltekintve- a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre. Az eljárás kérelemre, vagy közérdekű bejelentés alapján hivatalból indul.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bejelentést bárki tehet, de a fogyasztóvédelmi hatóság csak abban az esetben jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat Magyarország területén valósul meg, vagy Magyarország területén bárkit fogyasztóként érint.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefax számot, a kifogásolt vállakozás neve, címe, a kifogás leírása. (Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat.) A fogyasztó fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelmének - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben előírtakon túl - tartalmaznia kell
a) a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,
b) a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,
c) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály az ügyfél részére kötelezően csatolandó dokumentumokat nem határoz meg, de csatolni kell minden rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak másolatát. (Elsősorban azokat a dokumentumokat, melyek a kérelem, bejelentés, panasz megalapozottságát igazolják)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú fogyasztóvédelmi eljárása illetékmentes eljárás.

Hol intézhetem el?

Elsőfokon a megyeszékhely szerinti járási hivatalok (Budapesten az V. kerületi járási hivatal, Pest megyében az Érdi járási hivatal), fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörükben eljárva a hatáskörrel rendelkező hatóságok. (Járási hivatalok elérhetősége lsd. Kapcsolódó linkek). Amennyiben a kérelemben, bejelentésben szereplő gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas, úgy a Gazdasági Versenyhivatal jár el. Pénzintézetekkel kapcsolatos szolgáltatások esetén pedig minden esetben a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank ( Felügyelet) jár el, ha az érintett kereskedelmi gyakorlat a vállalkozás olyan tevékenységével függ össze, amelyet a Felügyelet felügyel.

Ügyintézés határideje

A panaszt és a közérdekű bejelentést - ha törvény másként nem rendelkezik - az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével - a bejelentés beérkezésétől számított tizenöt napon belül – az elintézés várható időpontjának egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.Kérelem esetén a Ket. általános 21 napos ügyintézési határideje érvényesül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A kérelmező,bejelentő, panaszos az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés ellen fellebbezhet. A hivatalból indított eljárást lezáró döntés ellen csak az eljárás alá vont ügyfél fellebbezhet, a bejelentő/panaszos nem. A kérelemre indult eljárásokban a kérelmezőt is megilleti a fellebbezés joga.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatalnak kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál a megyeszékhely szerinti járási hivatalnál (Budapesten az V. kerületi járási hivatal, Pest megyében az Érdi járási hivatal) kell benyújtani, ahol az elsőfokú döntés született.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fellebbezési határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: Határozat esetén a fellebbezés illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, és legfeljebb 500.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft., végzés esetén 3.000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Vásároltam egy műszaki cikket. Otthon vettem észre, hogy a termék nem tud ellátni minden olyan funkciót, ami a termékhez csatolt használati utasításban szerepel. Kérhetem-e a termék visszavételét?

Igen, mivel megtévesztették a termék használhatóságát illetően, ezért kérheti a visszavételt.

2. Tisztességtelennek minősül- e az, ha az üzletben azt tüntetik fel, hogy egy terméket „csak ma” árusítanak kedvezménnyel, és ez a felirat több napon keresztül is látható?

Megtévesztő ez a kereskedelmi gyakorlat, hiszen nem felel meg a valóságnak az, hogy az adott termék csak korlátozott ideig kapható kedvezménnyel.

3. Beléptem egy fogyasztói csoportba, mert pénzre volt szükségem. A szerződéskötéskor szóban azt mondták, hogy 1-2 hónapon belül megkapom a szerződött összeget. A szerződést és egyéb iratot csak aláírás után, otthon olvastam el. Akkor jöttem rá, hogy a csoport nem így működik. A feltételek nem felelnek meg számomra. Elállhatok-e a szerződéstől, illetve visszakérhetem-e a szerződéskötéskor kifizetett összeget?

Az aláírt szerződéstől alapesetben a szerződésben rögzített feltételekkel teljesülése esetén lehet elállni. Amennyiben ezeket a feltételeket sérelmezi , úgy igényét a vállalkozással szemben csak polgári peres eljárás keretében érvényesítheti.

4. Tisztességtelennek minősül-e az, ha egy vállalkozás azt állítja a termékéről, hogy alkalmas egy betegség gyógyítására?

Igen, ha ezt valótlanul állítja.

5. Egy étterem akciós kupont bocsátott ki, amelynek beváltásakor olyan feltételt szabott meg, amely a kuponon nem szerepelt. Szabhat-e az üzlet utólag feltételeket?

Nem.

6. Mit tehet a fogyasztó, ha az akciós újságban reklámozott termék az akció ideje alatt nem kapható?

Igényével fordulhat az adott üzlet üzemeltetőjéhez (pl. beírhat a vásárlók könyvébe), valamint bejelentést tehet a területileg illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál (Budapesten az V. kerületi járási hivatal, Pest megyében az Érdi járási hivatal).

Kapcsolódó fájl :A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos kérdések FOGYV00001

Fontosabb fogalmak

kereskedelmi gyakorlat: a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja, marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja.
kereskedelmi kommunikáció: a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől.
ügyleti döntés: a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatban.

Vonatkozó jogszabályok

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény X. fejezete, A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) bekezdés, 21. §, 29. §, 31. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §, 33. § (2) bekezdés 35. pont, A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1-3. §

Kulcsszavak

megtévesztettek; félrevezettek; nem mondták el; becsaptak; nem tájékoztattak, elhallgatták, tisztességtelen

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858