Akadálymentes verzió

Idegenforgalmi szolgáltatásokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

Kódszám

FOGYV00014

Az ügy rövid leírása

Az üzletekben (kereskedelmi, vendéglátó) jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. A fogyasztók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A fogyasztót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.• Kiszolgáláshoz csak hitelesített mérleg, űrmérce használható. • Az üzletben működő biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének fogyasztókat érintő szabályairól , az üzlet nyitvatartási idejéről a fogyasztókat jól láthatóan tájékoztatni kell. • A vendéglátó egységnél speciális szabály, hogy meghatározott esetekben a bejáraton kívül fel kell tüntetni az árakat, továbbá felszolgálási díj felszámítása esetén arról is tájékoztatást kell adni.A jogszabályi előírások megszegése miatti bejelentések, panaszok alapján a fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben eljáró, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes járási hivatal kérelemre vagy hivatalból indít eljárást.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bejelentést bárki tehet, de a fogyasztóvédelmi hatóság csak abban az esetben jár el, ha a jogsértés fogyasztókat érinti, vagy érintheti. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Kizáró okok: Az ügyfél nemcsak személyesen járhat el, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefax számot, a kifogásolt vállakozás neve, címe, a kifogás leírása. (Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat.) A fogyasztó fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelmének - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben előírtakon túl - tartalmaznia kell
a) a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,
b) a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,
c) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály a kérelmező/bejelentő/panaszos részére kötelezően csatolandó dokumentumokat nem határoz meg, ugyanakkor az Fgytv. 46/A.§ c) pontja alapján javasolt a beadvány tárgyának rövid leírása mellett a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztani a kérelmet, ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú fogyasztóvédelmi eljárása illetékmentes eljárás.

Hol intézhetem el?

Elsőfokon az illetékes járási hivatalok fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörükben eljárva a hatáskörrel rendelkező hatóságok. (Járási hivatalok elérhetősége lsd. Kapcsolódó linkek)

Ügyintézés határideje

A közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a bejelentőt a bejelentés beérkezésétől számított tizenöt napon belül – az elintézés várható időpontjának egyidejű közlésével – tájékoztatni kell. Kérelem esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény általános 21 napos ügyintézési határideje érvényesül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A kérelmező,bejelentő, panaszos az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés ellen fellebbezhet. A hivatalból indított eljárást lezáró döntés ellen csak az eljárás alá vont ügyfél fellebbezhet, a bejelentő/panaszos nem. A kérelemre indult eljárásokban a kérelmezőt is megilleti a fellebbezés joga.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Pest megyei Kormányhivatalnak kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál a a fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál kell benyújtani, ahol az elsőfokú döntés született.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fellebbezési határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: Határozat esetén a fellebbezés illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, és legfeljebb 500.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft., végzés esetén 3.000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A vendéglátó üzlet bejáratán kívül nem - volt kitéve árlap, jogszerű e ez?
Ennek megítélése az üzletben szokásos kiszolgálás módjától függ. Az üzlet bejáratán kívül akkor kell elhelyezni az üzlet étel- és italválasztéknak eladási árait bemutató árjegyzéket , ha a vendéget felszolgáló közreműködésével szolgálják ki.

2. Az étteremben fizetéskor 10 %-os felszolgálási fel díja számítottak. Jogos volt-e?
Felszolgálási díj felszámítható, de ennek tényéről és mértékéről a fogyasztókat az ét- és itallapon, árlapon tájékoztatni kell .

3. Ha az étterem bejáratánál ki van téve, hogy az üzlet elfogad különféle utalványt ( pl.SZÉP kártya, Erzsébet utalványt), ennek ellenére fizetéskor azt mégse fogadja el, jogos lehet-e az ezzel kapcsolatos reklamáció?
Igen, hiszen ezzel megtévesztették a fogyasztókat, és ez esetben a területileg illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal el tud járni az üzemeltetővel szemben.

4. A szálláshely minősége nem volt megfelelő. Az ezzel kapcsolatos kárigényt hogyan érvényesítheti?
Polgári peres eljárás keretében, illetve előtte fordulhat fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez is. Ezzel egyidejűleg bejelentéssel élhet a területileg illetékes
megyeszékhely szerinti járási hivatalnál, amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy a az adott
vállalkozás előzetesen megtévesztő információt közölt a szálláshely minőségével kapcsolatosan.

5. Az utazási iroda valótlan információt nyújtott a szálloda szolgáltatásairól, mit tehet a fogyasztó?
Amennyiben a téves tájékoztatásból eredően kárigénye keletkezett, és azt az utazási iroda elutasítja, úgy igényét polgári peres eljárás keretében érvényesítheti, illetve előtte fordulhat
a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez is. Ezzel egyidejűleg bejelentéssel élhet a területileg illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást.

6. Alkalmi rendezvényen vásárolt termékkel kapcsolatos kifogással hova lehet fordulni, amennyiben a rendezvénynek már vége van?
Az árusítóhelyen ki kell helyezni a vállalkozás nevéről és székhelyéről, valamint a panaszügyintézés helyéről (amennyiben ez eltér a székhely címétől) szóló tájékoztatást.
A kifogást erre a címre kell elküldeni. Ha nem volt ilyen tájékoztatás, vagy az elkerülte a fogyasztó figyelmét, úgy a fizetési bizonylaton szereplő címen kell reklamálni.

7. Külföldi nyaralás alkalmával vásárolt termékkel kapcsolatban problémája merült fel a fogyasztónak. Mit tehet?
Amennyiben nyelvi vagy egyéb akadálya nincs, úgy közvetlenül fordulhat a külföldi forgalmazóhoz, amennyiben elutasítják, vagy segítségre van szüksége a reklamáció megtételéhez,
úgy az Európai Fogyasztói Központhoz (1088 Budapest, József krt. 6.) fordulhat ingyenes segítségnyújtásért, feltéve, hogy az adott vállalkozás EU valamely tagállamában, illetve
Norvégiában vagy Izlandon található.

8. Fapados légitársaságok járatainak törlése esetén is ugyanúgy megilletik a fogyasztót a légiutas jogok?
Igen, az utasokat a jogszabályban biztosított segítség minden légitársaságtól és a jegyártól függetlenül megilleti, ha az EU valamely országából indul a gép bármely országba
a világon (legyen a légitársaságnak egy EU-tagállam által megadott működési engedélye vagy sem), illetve, ha az EU valamely országába közlekedik a repülő az Unió határain
kívülről (feltéve, ha egy EU-tagállam által megadott működési engedéllyel rendelkezik a légitársaság). Amennyiben valaki nem uniós országból nem uniós országba utazik
(pl. Belgrádból Ankarába), illetve nem uniós országból utazik valamelyik uniós országba (Ankarából Budapestre), és utóbbi esetben a légifuvarozója működési engedélyét nem
egy uniós tagállam adta meg (pl. törökországi légitársaság), akkor a védelem nem illeti meg. lsd Kapcsolódó fájlok :"Idegenforgalommal kapcsolatos kérdések FOGYV00014"

Fontosabb fogalmak

eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár.
egységár: a termék törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékegységére vonatkozó ár.
szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.
üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak.
üzleten kívüli kereskedés: a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által a termék forgalmazása céljából a vásárlónak - annak kifejezett kérése nélkül - a lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e célból szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység.
vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet.
vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.
kereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedő a termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre.
utazásszervezői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az együttesét tartalmazó szolgáltatás (a továbbiakban: utazási szolgáltatás) összeállítása és nyújtása.
utazásközvetítői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében utazási szolgáltatás nyújtására az utazásszervező megbízása alapján, annak nevében szerződések kötése.

Vonatkozó jogszabályok

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 14. § és X. fejezete, a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) bekezdés, 21. §, 29. § és 31. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § és 33. § (2) bekezdés 35. pont, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. CLXV. törvény 1-3. §, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (2) bekezdés, a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel, a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM rendelet 1. § - 6. §

Kulcsszavak

mérés, mérce, hitelesített mérce, nyitva tartás, felszolgálási díj, bejáraton kívüli árfeltüntetés, vásárlók könyve

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858