Akadálymentes verzió

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

Egyes sózott vagy páclében levő baromfihús, csirke- és pulykahús-készítmény csökkentett vámtételű import-kontingensének engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00063

Az ügy rövid leírása

Az Európai Unió és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), valamint a Világszervezeten belül kiemelten a az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság valamint a Thaiföldi Királyság megállapodása egyes sózott, vagy páclében levő baromfihús (ex 0210 99 39 alá tartozó) termékek, illetve (1602 vámtarifaszám alá tartozó) csirkehús és pulyka készítmények és az unió piacára történő kedvezményes vámtételű importjáról. A kontingenseket az Unió AGRIM engedélyekkel, illetve (bizonyos kontingensek esetében) behozatali jogengedélyekkel és AGRIM engedélyekkel osztja szét azon piaci szereplők között, amelyek megfelelnek a kérelmezési feltételeknek, illetve a kontingens hozzáféréshez szükséges előfeltételeknek. A kontingensek az alábbi számok alatt futnak: 09.4211-09.4218 (8 db kontingens), 09.4251-09.4265 (15 db kontingens). Külön kontingensek vannak meghatározva különböző termékcsoportokból brazil illetve thaiföldi származással, illetve minden egyéb WTO országból történő származással. A kontingens évek minden év július 1-a következő év jún. 30.-ig tartanak, a mennyiségeket -a nagyobb mennyiségi volumenű kontingenseknél- naptári negyedéves ütemezésben (a kontingens év első két negyedévben az éves mennyiség 30-30%-a a második két negyedévben 20-20%-a áll rendelkezésre) hirdetik meg, a kisebb mennyiségeket képező kontingenseknél a kontingens év első negyedéves kérelmezésekor már rendelkezésre áll az éves mennyiség 100%-a. A kérelmeket -főszabályként- a negyedéveket megelőző harmadik hónap 1-7. napja között lehet benyújtani. Egy pályázó által egy időszakban kérelmezhető mennyiség az uniós szinten adott kontingensre rendelkelzésre álló mennyiség maximum 10%-a (a 09.4212 és a 09.4213-as kontingens esetébe 5%-a), minimum 100 tonna (bizonyos kontingenseknél -jellemzően a kisebb volumenűeknél-10 tonna). Egy kérelmező egy kontingensre negyedévenként egy kérelmet nyújthat be, több kérelem esetében, minden kérelem érvénytelennek minősül. A Thaiföldi származású kontingenseknél (09.4215 és 09.4254-09.4259) az engedély kérelmezés két lépésben történik. Az első lépésben a többi kontingens kérelmezéssel azonos kérelmezési időszakban benyújtott kérelem egy ú.n. behozatali jogengedély megigénylésére irányul, mely alapján az AGRIM engedélyek később a kontingens év folyamán annak végéig bármikor kérelmezhetőek. A kérelmezés, az AGRIM engedély, illetve a Thaiföldi kontingensek esetében a behozatali jog, birtoklása/használata/felhasználása biztosíték köteles. A biztosíték mértéke a brazil származású kontingensek esetében (09.4211, 09.4214 és 09.4217, valamint 09.4251-09.4253) 10 EUR/100 kg termék, a Thaiföldi származású kontingenseknél 6 EUR/100 kg a behozatali jogengedélyre és 75 EUR/100 kg a behozatali jogengedély keretére/alapján igényelt AGRIM engedélyre, az egyéb kontingensek esetében 50 EUR/100 kg. A biztosíték HUF-ban -a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapi Európai Központi Bank (EKB) által közzétett EUR:HUF közép árfolyam alapján (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C- sorozatában jelennek meg naponta)- kerül kiszámításra. A kontingens mennyiségekről, a vámkedvezmény mértékéről, a kérelmezés részletes feltételeiről, az AGRIM engedélyek (behozatali jogengedélyek) érvényességi idejéről, átruházhatóságáról, részengedélyekre oszthatóságáról, elszámolásáról stb. az MKEH minden negyedéves pályázati időszak előtt néhány nappal frissíti a tájékoztatóját, amely a http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/baromfi honlapon a "Útmutató a 616/2007/EK rendelet által szabályozott Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országokból származó csökkentett vámtételű baromfihús importkontingensek kérelmezéséhez" linkbe kattintva érhető el.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az MKEH-nál csak magyarországi székhellyel rendelkező, és Magyarországon ÁFA nyilvántartásba vett természetes-, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázhat mezőgazdasági import kontingensekre.Jogosult kérelmezni az piaci szereplő, amelyik a minden évben január 1.-én kezdődő kontingensév során az első kérelme benyújtásakor az MKEH-nak hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az első kérelme benyújtását megelőző 12 + 12 hónapos időszak mindegyikében (terméksúlyban) legalább 50 tonnát importált vagy exportált az uúnió területére, harmadik országból, vagy területéről harmadik országba a 1234/2007/EK rendelet I. melléklet XX. rész hatálya alá tartozó termékekből.

Kizáró okok: Meghatalmazott, vagy képviselet is eljárhat az ügyben a kérelmező piaci szereplő erre jogosult vezetőjének szabályos írásos meghatalmazásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni ; az áru vámtarifaszámát nyolc számjegy mélységben (KN kód) a 16. rovatban, a KN szerinti megnevezését a 15. rovatban, és a kereskedelmi megnevezését a 14. rovatban, az áru származási országát névvel és ISO kóddal a 8. rovatban és amennyiben a származás betartása kötelező (az összes brazil és thaiföldi kontingens ilyen), akkor az „igen”,- amennyiben nem kötelező, akkor a "nem" választ kell választ kell x-szel megjelölni. Meg kell adni továbbá a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, kilogrammban kifejezve (17., 18.rovatban) és az ehhez tartozó biztosíték összegét Ft-ban (11. rovatban), a vonatkozó uniós szabályozó rendelet számát, 616/2007/EK valamint a kérelem tárgyát képező 09.**** kontingens számot (20. rovatban). Egy kérelmező egynél több kérelmet -főszabályként- nem nyújthat be egy kontingensre egy kérelmezési időszakban. A kiadott AGRIM engedélyek érvényességi időn belül történő átruházása esetén, melyre a jelen kontingenseknél jogosultságvizsgálat függvényében lehetőség van, a kérelmezőnek újra ki kell töltenie az AGRIM engedélykérelem adatlapját a fentiek tekintetében, valamint a 6. rovatban az átruházás kedvezményezettjének (név, teljes cím, tagállam, adószám ) adataival. A Behozatali jogengedély nem átruházható.

Milyen iratok szükségesek?

A vámkontingens kérelemhez a következők csatolása szükséges: A referencia időszakra vonatkozó baromfihús importot igazoló referencia mennyiségeket bizonyító vámdokumentumok hiteles másolatait, és egy összefoglaló táblázatot (példaként a Refrencia táblázat minta a 2013-2014-es behozatali év vonatkozásában formanyomtatvany03_MKEHK00063.xls, csatolva, a későbbi kontingens évek során a referencia időszakok is arányosan tolódnak) arról, hogy milyen import mennyiségekkel szándékszik igazolni, vagy milyen mennyiségekkel igazolta és mikor a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalnál (MKEH) a kérelmezést megelőzően a kontingens igénylési jogosultságát igazoló 2 szer 12 hónapos időszakra vanatkoztatottan az 50-50 tonna - a thaiföldi jogengedélykérelemmel igénylehető kontingensek esetében 250-250 tonna(!)- import referencia mennyiséget, vagy csatolni kell az éves 1000-1000 tonna húskészítmény előállításáról szóló hiteles dokumentumokat. A behozatali jogengedély alapján kérelmezett (az engedélyezett keretből lehívott) AGRIM engedélyek esetében csatolni kell a behozatali jogengedély ügyfélnél levő eredeti példányát. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia/pénzintézeti kezességvállalás formájában és mindhárom formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért az erre vonatkozóan nyilatkozni kell, valamint arra vonatkozóan is, hogy a biztosítékot az MKEH az 5-ös termékpályakódon szereplő baromfi termékek AGRIM engedélyezése céljából felhasználhatja. A nyilatkozat letölthető az MKEH honlapról (http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/mg_importeng) . A nyilatkozaton a készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahonnan a biztosíték átutalásra kerül az MKEH-nak a MÁK-nál vezetett letéti számlájára és ahová az engedély elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet/pénzintézeti kezességvállálást. A jogengedélyekkel szabályozott 5A és 5B csoport kontingensei kivételével az engedélyek nem átruházhatóak. A jogengedélyekkel szabályozott 5A és 5B csoport engedélyei átruházhatóak olyan piaci szereplőkre, amelyek ugyancsak megfelelnek az átruházásra kerülő engedélyek kérelmezői jogosultságának (250-250 tonna import), ennek tényét az átruházást kérőnek igazolnia kell, vagy hiteles import dokumentum másolatokkal/ baromfihús készítmény gyártás igazolásával, vagy egy a Tagországok között kialakult gyakorlattal -más Tagországok engedélyező hatóságai által bevizsgált külföldi piaci szereplőkre történő átruházás esetén- a Tagországi engedélyező hatóságnak a kérelmezési jogosultságot tanusító igazolásával.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága országos hatáskörrel kijelölt illetőségű szervként látja el.

Ügyintézés határideje

Az elsőfokú hatósági eljárás (a behozatali jog és az AGRIM engedély kiadás) időkorlátait az uniós végrehajtási rendelet szabályozza. A szabály szerint a behozatali engedélyt, illetve a nem behozatali jog engedéllyel szabályozott kontingenseknél az AGRIM engedélyt, a kérelmek benyújtását követően az uniós szinten, mind a 27 tagországban azonos időszakokban kérelmezett és a Bizottság felé egyidőben lejelentett mennyiségek valamint az adott kontingens időszakra rendelkezésre álló mennyiségek normatív elosztásra vonatkozóan megjelenő Bizottsági döntést (az odaítélési/allokációs koefficienseket) tartalmazó jogszabály megjelenése napjától azon hónap utolsó napjáig terjedő időintervallumban kell kibocsátani. Ez jellemzően a kérelem benyújtásától számított 15-25. nap közé esik. A behozatali jog alapján kiadásra kerülő AGRIM engedély az AGRIM engedélyre történő kérelem benyújtásától számított 1-2 munkanapon belül kerül kiadásra. Az ügyben írt határozat, az eljárással kapcsolatos végzés stb., ügyintézési határideje azonban 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a döntés megfellebezésére. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve jogosult elbírálni.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Főigazgatójához kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést az első fokon eljáró hatósághoz, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságahoz kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A kapcsolódó fájlok fülön csatolva GYIK baromfihus.docx

Fontosabb fogalmak

KONTINGENS IDŐSZAK/KONTINGENS ÉV, KONTINGENS ALIDŐSZAK: azt a 12 hónapos időintervallumot jelenti, amelyre a kontingens keretében meghirdetett vámkedvezményes mennyiség behozatala kérelmezhető, illetve engedélyezhető. A kontingensév egybeeshet a naptári évvel (jan. 1-dec.31), vagy naptári keresztévvel (júl. 1-jún. 30) de lehet más D1gazdasági év is, attól függően, hogy az adott kontingensre milyen szabályozást állapítottak meg. A kontingens évet gyakran osztják alidőszakokra, pl. 4 szer negyedév, vagy 12 szer egy hónap), Az alidőszakokkal az éves kontingens mennyiséget ütemezni lehet. KONTINGENS SZÁM (vagy Tételszám): A vámkontingens rendeletek megkülönböztetésül számmal jelölik az adott származási relációhoz és KN kódhoz tartozó mennyiséget amikre a kedvezményes behozatali vámtétel vonatkozik,az adott kontingens időszakban. A kontingesszámok képzése: 09.(+4 szám) A KONTINGENS KEZELÉS TÍPUSAI: 1, AGRIM engedéllyel, amikor az engedély tulajdonosának a joga, de egyben kötelezettsége is az engedélyezett mennyiség behozatala az engedély érvényességi idején belül. A kötelezettségének biztosítéka az engedélyhez kapcsolódó kaució befizetése. 2, Érkezési sorrenden alapuló kontingens kiosztás (angolul "first come first served" kontingens kezelés) ahol a kontingens vámkedvezmények igénybevételének lehetősége az import vámkezeltetéskor derül ki. Ameddig létezik kontingens mennyiség addig igénybevehető a vámkedvezmény a vámon (és ehhez nem szükséges AGRIM engedély), amikor kimerült a vámkontingens akkortól már csak a "harmadik ország vámtételén" azaz az alapvámon lehet vámkezeltetni a terméket.

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 616/2007/EK rendelete ( 2007. június 4. ) a közösségi vámkontingenseknek a Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országokból származó baromfihús számára történő megnyitásáról és igazgatásáról
A Bizottság 376/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (horizontális háttérrendelet)
A Bizottság 1301/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról. (horizontális háttérrendelet)
Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről I.melléklet XX. rész; 320/2010.(XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 3§ (1) (2) és 15.§ (2) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény A fellebbezés lehetőségéről a 98. § (1) bekezdés és a 99.§ rendelkezik. A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő,13. § (4) bekezdés és a 33. § (1) bekezdése, 40. §, 40/A. §, 38/A.§, 36. § (2) 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 85/2012 (IV 21.) Korm rendelet az elektronikus ügyintézésről. A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet, IV fejezet; A 908/2014(EU) végrehajtási rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, V. fejezet.

Kulcsszavak

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858