Akadálymentes verzió

Kábítószer-prekurzorok birtoklásával, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenység bejelentése

Kódszám

MKEHK00069

Az ügy rövid leírása

A 273/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében a 2. kategóriájú jegyzékben szereplő anyagok forgalomba hozatalát, a 2A alkategóriájú jegyzékben szereplő anyagok birtoklását a gazdasági szereplőknek a hiv. rend. II. mellékletében meghatározott éves határérték fölött a kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) felé be kell jelenteniük. A kérelemre formanyomtatvány nincs. A nyilvántartásba vételi bejelentésben a 273/2004/EK rendelet 3. cikk (6) bekezdése, a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdés b) pont, 5. cikk (2), (3), (4), (5) bekezdése értelmében cégadatokat (cégnév, cím, telefon- és/vagy faxszám, e-mailcím) a jegyzékben szereplő anyag nevét, a kábítószer-prekurzorral végzett tevékenységet, a telephelyek teljes címe, a tevékenység (műveletek) helyét, a felelős tisztviselő nevét, beosztását, feladatait, elérhetőségét kell feltüntetni, vezetői nyilatkozatot a megfelelő intézkedések meghozataláról. A BFKH a bejelentést 60/30 napon belül nyilvántartásba veszi, annak bejegyzési számát visszaigazolja. Az eljárás illetékköteles: ált. tételű eljárási illeték.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarországi székhelyű gazdasági szereplők: természetes vagy jogi személy.

Kizáró okok: Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező teljes neve, székhelye, adószáma; telefon- és/vagy faxszáma, e-mailcíme, a jegyzékben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzorok) neve, KN kódja; keverékek esetén azok neve, a bennük jelen lévő jegyzékben szereplő anyag neve és KN kódja, a jegyzékben szereplő anyag max. százaléka a keverékben ; a telephelyek teljes címe, a műveletek (a kábítószer-prekurzorral végzett tevékenységek) leírása; az üzleti telephelyek teljes címe - az anyagok összes tárolási, termelési, előállítási és feldolgozási helyének a leírása; a felelős tisztviselő teljes neve, elérhetősége, beosztása, feladatai, vezetői nyilatkozat a megfelelő intézkedések meghozataláról, vezetői nyilatkozat arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak.

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárási illeték megfizetésének igazolása. Vezetői nyilatkozat arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak.( A kérelem része is lehet.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékköteles eljárás. 3.000 Ft, készpénz-átutalási megbízás (csekk),  vagy banki átutalás útján.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály - Kereskedelmi Osztály

Ügyintézés határideje

60 nap ( új kérelem), 30 nap (megújítás, módosítás esetén)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: NIncs lehetőség fellebbezésre, a döntés közigazgatási perben támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs lehetőség fellebbezésre. A döntés közigazgatási perben támadható meg.

A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

A keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz címezve, a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálynál lehet benyújtani.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság. 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály.


A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 30 nap

A fellebbezési illeték mértéke: A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per illetéke - bizonyos esetek kivételével - 30.000,- forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Hogyan kell nyilvántartásba vételi bejelentést tenni a kábítószer-prekurzorokkal a Közösségen belül folytatott tevékenységekre? A 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 2. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagokkal forgalomba hozatali tevékenységet végzőknek az általuk ezen anyagokkal végzett tevékenységeket – ideértve a feldolgozást, tárolást, előállítást, termelést, kereskedelmet, forgalmazást és ügynök általi kereskedelmet is – , a 2/A alkategóriájú anyag esetén annak felhasználását is, a hivatkozott rendelet II. mellékletében meghatározott éves határérték felett a BFKH-nál be kell jelenteniük.

A nyilvántartásba vételi kérelemhez formanyomtatvány nincs rendszeresítve, a kérelemnek a 273/2004/EK rendelet 3. cikk (1) és (6) bekezdése, a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) cikk (2) bekezdés, 5. cikk (2), (4), (5) bekezdés szerinti hatályos adatokat kell tartalmaznia. 2. Kik mentesek a kábítószer-prekurzorokkal folytatott tevékenységek bejelentése alól? Nem kell a BFKH-nál a tevékenységet bejelenteniük a 273/2004/EK rend. 3. cikk (6) bekezdés és a 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3. §-a szerint hivatalos feladataik ellátása tekintetében az illetékes hatóságoknak, a fegyveres erőknek a gyógyszertáraknak és az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóinak, ha ezen minőségükben egészségügyi szolgáltatóként járnak el.

Fontosabb fogalmak

Jegyzékben szereplő anyag – azaz kábítószer-prekurzor; KN kód – azaz vámtarifaszám; művelet – azaz tevékenység mint pl. forgalmazás, előállítás, gyártás; felelős tisztviselő – a kábítószer-prekurzorok kereskedelméért felelős személy, csak egy személy jelölhető meg a kérelemben; vállalati telephely - a tevékenység folytatásának helye; a vevői nyilatkozat, amelyet kérni kell a Közösségen belüli vevőtől; éves statisztikai adatszolgáltatás a BFKH részére - minden év február 15-ig az elmúlt év tevékenységéről: a felhasznált, vagy szállított mennyiségről, vevőnként részletezve – a BFKH (korábbi MKEH)  honlapján közzétett tájékoztató és adatlap szerint.

Vonatkozó jogszabályok

A többször módosított 273/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet; 
 a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet; a Bizottság 2015/1013/EU végrehajtási rendelete;  
kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. §; 
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3 § (2) bekezdés h) pontja;
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.), 
az illetékekről szóló évi XCIII. törvény  29. § (1) bekezdés;
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény.


Kulcsszavak

Jegyzékben szereplő anyag, kábítószer-prekurzor, II. kategória, KN kód, művelet, Közösségen belüli tevékenység, forgalomba hozatal, felelős tisztviselő, vállalati telephely, a tevékenység folytatásának helye, vevői nyilatkozat, éves határérték, mentesség, nyilvántartásba vétel, adatszolgáltatás, információszolgáltatás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858