Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00071

Az ügy rövid leírása

A módosított 111/2005/EK tanácsi rendelet mellékletében az 1. kategóriájú jegyzékben szereplő anyagokkal (kábítószer-prekurzorokkal) kapcsolatos, harmadik országokkal folytatott behozatali, kiviteli vagy közvetítő tevékenységet a Közösségben letelepedett - magyarországi székhellyel rendelkező - gazdasági szereplők a Budapest Főváros Kormányhivatala  (BFKH) által kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhetik. Az engedély érvényessége max. 3 év. A kérelemre formanyomtatvány nincs. A kérelemnek 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikk szerinti adatokat és vezetői nyilatkozatot kell tartalmaznia. Az ügyintézési határidő: 60 nap. Módosítás, megújítás esetén: 30 nap. Az eljárásban az ORFK szakhatóságként közreműködik. Az eljárás illetékköteles: ált. tételű eljárási illeték.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarországi székhelyű gazdasági szereplők: természetes vagy jogi személyek, kivéve a vámügynököket és szállítmányozókat.

Kizáró okok: Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező teljes neve, címe, telefonszáma és/vagy faxszáma, e-mailcíme; a felelős tisztviselő teljes neve, elérhetősége, beosztása, feladatai; az üzleti telephelyek teljes címe; az anyagok neve, KN kódja; keverékek vagy természetes termékek esetén azok neve, a bennük jelen lévő jegyzékben szereplő anyag neve és KN kódja, a jegyzékben szereplő anyag max. százaléka a keverékben vagy a természetes termékben; a műveletek (tevékenységek) leírása, a jegyzékben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzorok) összes tárolási és feldolgozási helyének a leírása; információ arról, hogy milyen megfelelő intézkedéseket tettek azért, hogy az anyagok jogosulatlan elszállítása ne történhessen meg az üzleti telephelyekről; a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak.

Milyen iratok szükségesek?

Vezetői nyilatkozat arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak. A külön nyilatkozat a kérelem része is lehet! Az eljárási illeték megfizetésének igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékköteles eljárás. 3.000 Ft, készpénz-átutalási megbízás (csekk),  vagy banki átutalás útján.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály.

Ügyintézés határideje

Új engedély kiadása: 60 nap. Engedély módosítása, megújítása: 30 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Nincs lehetőség fellebbezésre, a határozat közigazgatási perben támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs lehetőség fellebbezésre. A döntés közigazgatási perben támadható meg.. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevelet a  közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz címezve, a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálynál lehet benyújtani.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

A keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz címezve kell benyújtani.Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály.

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 30 nap.

A fellebbezési illeték mértéke:

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per illetéke - bizonyos esetek kivételével - 30.000,- forint.    

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Hogyan kell engedélyt kérni a kábítószer-prekurzorokkal folytatott behozatali, kiviteli tevékenységekre? A módosított 111/2005/EK bizottsági rendelet mellékletének 1. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagok behozatala, kivitele, vagy közvetítői tevékenység végzése engedélyköteles. A maximum 3 évre szóló tevékenységi engedélyt Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály -adja ki.
A tevékenységi engedély iránti kérelemhez formanyomtatvány nincs rendszeresítve, az engedélyezéshez a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikk (2), (4), (5) bekezdés szerinti hatályos adatok szükségesek. 

2. Kik mentesek a kábítószer-prekurzorokkal folytatott behozatali, kiviteli tevékenységek engedélyeztetése alól?
Nem kell a BFKH-tól tevékenységi engedélyt kérniük a 111/2005/EK tan. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés szerint a vámügynököknek és a szállítmányozóknak, ha kizárólag ilyen minőségben járnak el, továbbá a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 4. cikk és a 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3. §-a szerint az illetékes hatóságoknak hivatalos feladataik ellátása tekintetében, a gyógyszertáraknak és az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóinak

Fontosabb fogalmak

Jegyzékben szereplő anyag – azaz kábítószer-prekurzor; KN kód – azaz vámtarifaszám; kivitel, behozatal – a harmadik országok viszonylatában, felelős tisztviselő – a kábítószer-prekurzorok kereskedelméért felelős személy, csak egy személy jelölhető meg a kérelemben; vállalati telephely - a tevékenység folytatásának helye; éves statisztikai adatszolgáltatás a BFKH részére - minden év február 15-ig az elmúlt év tevékenységéről: a szállított mennyiségről, vevőnként részletezve – a BFKH honlapján közzétett tájékoztató és adatlap szerint.

Vonatkozó jogszabályok

A 1259/2013/EU parlamenti és a tanácsi rendelettel módosított 111/2005/EK tanácsi rendelet;
a Bizottság (EU) 2016/1443 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 29.) a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek bizonyos kábítószer-prekurzoroknak a jegyzékben szereplő anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról;
a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet; 
a Bizottság 2015/1013/EU végrehajtási rendelete; 
a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet,
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3 § (2) bekezdés h) pontja;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény;
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.); 
a Bizottság  hatályos végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (Megjegyzés: általában évente módosul);
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény. 

Kulcsszavak

Jegyzékben szereplő anyag, kábítószer-prekurzor, KN kód, művelet, kiviteli, behozatali, közvetítő tevékenység, felelős tisztviselő, vállalati telephely, a tevékenység folytatásának helye, hatósági ellenőrzés, szakhatósági állásfoglalás, éves adatszolgáltatás, információszolgáltatás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858