Akadálymentes verzió

Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kutatásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00006

Az ügy rövid leírása

Meghatározott anyagi-, rétegtani, szerkezeti, tektonikai, hidrológiai adottságokkal rendelkező földtani szerkezet alkalmas lehet, illetve alkalmassá tehető ipari-kereskedelmi mennyiségű szénhidrogén-földgáz tárolására (földalatti gáztároló), mely tevékenység technikai eszközrendszerrel szabályozott körülmények között végzett szénhidrogénbányászati tevékenység. A földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatása engedélyköteles tevékenység. A földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kutatásának engedélyezése iránti kérelem tartalmi követelményei és az engedélyezési eljárás a jelen ügy.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatásának kezdeményezésére bármely jogi személyiségű (vállalkozás) jogosult.

Kizáró okok: Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatásának engedélyezése iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kutatási terület közigazgatási megjelölését, az EOV rendszer szerinti koordinátákkal történő lehatárolását, a kutatás mélységi lehatárolását,
b) a kérelmező szakmai-műszaki alkalmasságát igazoló beszámolót,
c) a kérelmező - a kérelem benyújtását megelőző három évre vonatkozó, számviteli törvénynek megfelelő - éves beszámolóját, a kérelem benyújtását megelőző három évre vonatkozó, a kérelmező szakmai tevékenységét és kötelezettségei teljesítését bemutató beszámolót, vagy a nyilvánosan működő részvénytársaság - választása szerint - éves tőzsdei jelentése érintett részét; új szervezet esetében a kérelmező 3 évre szóló, auditált üzleti tervét,
d) a kutatási munkaprogramot (naptári évek szerinti szakmai bontásban, az évek szerinti költségkeretek megjelölésével).
A munkaprogramnak tartalmaznia kell:
da) az elvégzendő geológiai, geofizikai, geokémiai értelmezéseket, illetőleg újraértelmezéseket,
db) a tervezett felszíni geofizikai méréseket típus és mennyiség szerinti bontásban (gravitációs, mágneses, két- vagy háromdimenziós szeizmikus mérések stb.) és típusonként a mennyiségekkel,
dc) a mélyítésre tervezett kutató fúrásokat, a fúrásonkénti mélység vagy cél objektum megadásával és az abban tervezett geofizikai méréseket,
dd) a c) pont szerint lemélyített, vagy más meglevő mélyfúrás (kút) igénybevétele esetén a tervezett kútmunkálatok lényeges műszaki tartalmát (továbbfúrás, rétegvizsgálat, rétegkizárás) kutanként, és az abban tervezett geofizikai méréseket.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemet, valamint a kérelemhez mellékelni kell a kutatási terület Egységes Országos Térképrendszerben készült, legfeljebb 1:100 000 méretarányú térképét. A térképen ábrázolni kell a kutatási terület határvonalát a határpontok számozásával.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

50 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, melyet postai úton vagy banki átutalással kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?

A földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatásának engedélyezése az erre vonatkozó eljárás lefolytatására, a döntés meghozatalára a bányafelügyelet területi szervei a kormányhivatalok rendelkeznek első fokon hatáskörrel.

Ügyintézés határideje

20 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A kormányhhivatal elsőfokú határozatával szemben fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Illetékes kormányhhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 25000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Fórumszerűen működtetett GY.I.K. (Gyakran ismételt kérdések) felület az üggyel kapcsoltban nem keletkezett.
Jellemző kérdések a gyakorlatból és az arra adható válaszok:
Ki végezhet földgáz tárolásra alkalmas földtani szerkeze kutatást? Bármely jogi személyiségű (vállalkozás), ha a kutatásra a bányafelügyelettől engedélyt kapott és a kutatás műszaki üzemi tervét számára a bányafelügyelet jóváhagyta.

Kizárólagos jogot keletkeztet a bányavállalkozó részére a hatósági kutatási engedély is? Igen! A kutatási engedély kizárólagos (mindenki mást kizáró) jogot keletkeztet.

A kutatási engedély alapján a kutatási tevékenység már elvégezhető? Nem! A kutatási tevékenység a kutatási engedély megszerzésén túlmenően csak jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján kezdhető meg. A kutatási műszaki üzemi tervet a bányafelügyelet hagyja jóvá.Fontosabb fogalmak

1. Ásványi nyersanyag: olyan ásványi anyag, mely a fennálló tudományos-technikai fejlettségi szinten hasznosítható. Nem minősül ásványi nyersanyagnak a külön törvény hatálya alá tartozó talaj és halmazállapotától függetlenül a víz.
2. Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: személy).
3. Kutatás: olyan földtani (geológiai, geofizikai, geokémiai) és mérnöki módszerekkel végzett bányászati tevékenység, amelynek célja:
a) az ásványi nyersanyagok lelőhelyének felfedezése,
b) a felfedezett ásványi nyersanyag lelőhely lehatárolása és mennyiségi, minőségi megismerése, továbbá
c) a geotermikus energia földkéregbeli viszonyainak megismerése, valamint
d) a földtani szerkezetek megismerése szénhidrogén felszín alatti tárolására való alkalmasság szempontjából.
4. Kutatási terület: a koncessziós szerződésben vagy a kutatást engedélyező határozatban meghatározott ásványi nyersanyag, vagy geotermikus energia kutatására körülhatárolt terület.
5. Lelőhely: az ásványi nyersanyagok természetes előfordulásának helye (pl. réteg, telep, lerakódás).
6. Nyílt terület: minden olyan terület, amely meghatározott ásványi nyersanyag vonatkozásában nem minősül zárt területnek.
7. Zárt terület: meghatározott ásványi nyersanyag kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, koncessziós pályázatra kijelölhető terület. Zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal fedett területeket az adott ásványi nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennállása alatt. A geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősül az ország egész területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéregrész.

Vonatkozó jogszabályok

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pont és 22. § (1) bekezdés; , 43. § (1) és (9a) bekezdés, 43/B. § (1) bekezdés és 44. § (1) bekezdés; a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdés és 6/B. § (1)-(2) bekezdés;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(3) és (4) bekezdés, valamint 1. és 3. melléklet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) és (7) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 37. § (3) és (5) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2), 2. § (1) (5), 3. §, 1. Melléklet, 1. táblázat 3. sor (A0112 kód), 3. Melléklet
az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

Kulcsszavak

bányászat, földgáz tárolás, kutatás, kutatási engedély, nyílt terület, zárt terület, földtani szerkezet, kutatási műszaki üzemi terv, kutatási munkaprogram

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858