Akadálymentes verzió

Zárt területen a geotermikus energia kinyerésének és hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00010

Az ügy rövid leírása

Koncesszió alapján elvégzett kutatással azonosított, kijelölt geotermikus védőidommal meghatározott térrészből a geotermikus energia kinyerése és hasznosítása jóváhagyott műszaki üzemi terv szerint történik. Jelen ügynek e műszaki üzemi terv tartalmi követelményei és a műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás a tárgya.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Zárt területen a geotermikus energia kinyerésére és hasznosítára vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásának kezdeményezésére kizárólag a koncesszió alapján, a geotermikus védőidom jogosultja (a bányavállalkozó) jogosult.

Kizáró okok: Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A műszaki üzemi terv a bányaüzem tervezett bányászati tevékenységét határozza meg. A terv szöveges részből és tervtérképből áll. A műszaki üzemi tev jóváhagyására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező bányavállakozó megnevezését, székhelyét, a koncessziós szerződés azonosítását, valamint a geotermikus védőidom kijelölő határozatának számát.

A műszaki üzemi terv szöveges részének legalább tartalmaznia kell:
a) az előző műszaki üzemi terv teljesítésére vonatkozó beszámolót (az elvégzett üzemi kutatási, geotermikus energis kinyerési és hasznosítási feladatokról és a bányaüzem műszaki-biztonsági, továbbá munkavédelmi helyzetéről szóló jelentés);
b) a tervidőszakra előirányzott bányászati tevékenységeket, a technológiai és biztonsági feltételeket,
c) a műszaki felügyeleti ellenőrzések rendjét;
d) a fő bányaveszélyek, valamint a várható bányakárok megelőzésére, illetőleg csökkentésére szükséges műszaki intézkedéseket;
e) továbbá
ea) a kinyerni, hasznosítani tervezett geotermikus energia mennyiségét,
eb) az üzemeltetés tervezett módjának, ütemezésének, technológiáinak ismertetését,
ec) a kinyerés, hasznosítás fenntartásához szükséges lemélyítendő kutak számát és tervezett helyét, a mező gyűjtési rendszerét, valamint az új külszíni létesítmények felsorolását, azok fontosabb műszaki jellemzőit,
ed) a tárgyidőszakban tervezett próbatermeltetéseket;
f) az esetleges régészeti feltárás ütemezését, módszerét, a feltárást követően bolygatatlanul maradó régészeti lelőhelyrészlet megőrzésére tett intézkedéseket.

Milyen iratok szükségesek?

Az érdemi elbíráláshoz csatolni kell:
1.) a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelemet;
2.) a bányavállalkozónak a műszaki üzemi tervben meghatározott bányászati tevékenységgel, vagy a tervezett létesítménnyel érintett idegen ingatlanra vonatkozó igénybevételi jogosultságának igazolását,
3.) a műszaki üzemi terv szöveges részét, valamint a kérelemhez mellékelni kell a vonatkozó jogszabály szerinti méretarányban és tartalommal elkészített tervtérképet, 4.) ha a bányászati tevékenység folytatásához környezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi működési engedély szükséges, akkor a kérelemhez mellékelni kell a jogerős környezetvédelmi engedélyt, egységes környezethasználati engedélyt vagy a környezetvédelmi működési engedélyt.
5.) a műszaki üzemi tervben tervezett tevékenységgel, vagy létesítménnyel érintett ingatlanokra a termőföld más célú hasznosításának földhivatali engedélye.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Műszaki üzemi terv jóváhagyása

Kőolaj- és földgázbányászat 68 000 Ft; A320 fiz. kód

igazgatási szolgáltatási díj, melyet postai úton vagy banki átutalással kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?

A kérelem befogadására a terüleitleg illetékes megyei kormányhivatalok rendelkeznek első fokon hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Illetékes megyei Kormányhivatal

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Az igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz az adott ügyben 25.000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Fórumszerűen működtetett GY.I.K. (Gyakran ismételt kérdések) felület az üggyel kapcsoltban nem keletkezett.
Jellemző kérdések a gyakorlatból és az arra adható válaszok:
Ki végezhet földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet feltárást és földgáz tárolást? A bányatelek jogosítottja, ha a feltárás és tárolás műszaki üzemi tervét számára a bányafelügyelet jóváhagyta.

A bányavállalkozó, bányatelke jogán igénybe veheti e a bányatelekkel lefedett ingatlanokat? A bányatelek megállapítása és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. A bányatelek megállapítása nem minősül az ingatlan igénybevétel megkezdésének. Bármely ingatlanon a bányászati tevékenység csak akkor végezhető, ha az ingatlanra vonatkozó igénybevételi jogosultságot a bányavállalkozó megszerezte, illetve, ha a bányászati létesítmény megépítéséhez építési jogosultságot szerez.


Fontosabb fogalmak

1. Műszaki üzemi terv: olyan komplex intézkedés terv amely a műszaki-biztonsági, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi szabályok és az ásványvagyon-gazdálkodási, a vízgazdálkodási, valamint a környezet-, természet- és tájvédelmi követelményeknek figyeelembevételével biztosítja az élet, az egészség, a felszíni és a föld alatti létesítmények, valamint a mező- és erdőgazdasági rendeltetésű földek megóvását, a bányakárok, a környezeti-természeti károk lehetséges megelőzését, illetve csökkentését, továbbá a tájrendezés - településrendezési eszközökben foglaltaknak megfelelő - teljesítését. (3) A kutatási tevékenység az (1) bekezdésben meghatározott feltételen túlmenően csak jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján kezdhető meg. A kutatási műszaki üzemi tervet a bányafelügyelet hagyja jóvá.
2. Bányavállalkozó a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: személy).
3. Geotermikus energia: a földkéreg belső hőenergiája.
4. Geotermikus energiahordozók a törvény alkalmazásában azok a különböző halmazállapotú anyagok (pl. felszín alatti vizek, gőzök), melyek a földkéreg belső energiájának hőenergetikai célú hasznosítását kitermeléssel vagy más technológia alkalmazásával lehetővé teszik.
5. Kutatás: olyan földtani (geológiai, geofizikai, geokémiai) és mérnöki módszerekkel végzett bányászati tevékenység, amelynek célja:
a) az ásványi nyersanyagok lelőhelyének felfedezése,
b) a felfedezett ásványi nyersanyag lelőhely lehatárolása és mennyiségi, minőségi megismerése, továbbá
c) a geotermikus energia földkéregbeli viszonyainak megismerése, valamint
d) a földtani szerkezetek megismerése szénhidrogén felszín alatti tárolására való alkalmasság szempontjából.
6. Nyílt terület minden olyan terület, amely meghatározott ásványi nyersanyag vonatkozásában nem minősül zárt területnek.
7. Zárt terület: meghatározott ásványi nyersanyag kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, koncessziós pályázatra kijelölhető terület. Zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal fedett területeket az adott ásványi nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennállása alatt. A geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősül az ország egész területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéregrész.
8. Kinyerés: a geotermikus energiának a geotermikus energiahordozóból történő hő ellátási vagy villamos energia előállítási célú elvonása.
9. Geotermikus energia hasznosítása: azon tevékenység, amely során a kinyert geotermikus energia felhasználásra kerül.
10. Hasznosított geotermikus energia mennyiség: a bányavállalkozó által kitermelt, +30 C-ot meghaladó hőmérsékletű energiahordozóból kinyert energiamennyiség energetikai célra hasznosított része. E vonatkozásban nem minősül bányavállalkozónak, aki vízjogi engedély alapján geotermikus energiát gyógyászati, balneológiai, valamint vízellátási célra használ, még abban az esetben sem, ha azt másodlagos felhasználással energetikai célra is hasznosítják.
11. Geotermikus védőidom: geotermikus energiahasznosítás céljából a földkéreg lehatárolt része, amelyben adott technológiát alkalmazva a kinyerni tervezett geotermikus energia mennyiség legalább 25 évre biztosított.
12. Hidrosztatikus nyomású tároló: olyan föld alatti térrész, amelyben a terep alatti mélységből és átlagosan 1000 kg/m3 vízsűrűségből becsült nyomásértéknél legfeljebb 20 barral nagyobb a nyomás.
13. Nagy nyomású tároló: olyan föld alatti térrész, amely a hidrosztatikus nyomású tároló esetében megadott értéknél nagyobb nyomással rendelkezik.
14. Geotermikus energia-utánpótlódás: a termelő-visszasajtoló kutak által kialakított vízáramlási és hőtranszport rendszer hatására a földi hőáramból származó energia.


Vonatkozó jogszabályok

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdés g) pont, 22. § (2) és (6) bekezdés, 22/A. § (12) bekezdés, 22/B. § (1)-(4) bekezdés, 23. § (1)-(2) bekezdés; 26. § (1) bekezdés, 26A. § (3) bekezdés b) pont; 27. §, 43. § (1) és (9a) bekezdés, 43/B. § (1) bekezdés és 44. § (1) bekezdés;
a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1)-(3) és (8) bekezdés;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6), 11-12. §, valamint 1. és 3. melléklet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) és (7) bekezdés, 33. § (1)-(1a), 34. § (3) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés; 116. §
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (4) bekezdés és az 1. számú melléklet 1. táblázat 22. pont
az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 1-3. melléklet;
a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet;
a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 9. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

geotermikus energia, bányászat, bányavállalkozó, koncessziós szerződés, kutatási jogadomány, bányafelügyelet, kutatási műszaki üzemi terv, környezetvédelmi engedély, ingatlan igénybevétel,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858