Akadálymentes verzió

Zárt területen a geotermikus energia hasznosításához szükséges földalatti és felszíni létesítmények használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00012

Az ügy rövid leírása

Zárt területen a geotermikus energia kutatásának, kinyerésének és hasznosításának engedélyezésére a szénhidrogén-bányászat engedélyezésére vonatkozó sajátos szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A bányafelügyelet engedélye szükséges egyes bányászati tevékenységgel kapcsolatos sajátos építmények építéséhez. Így a geotermikus energia bányászatban használt számos létesítmény megépítését követő használatbavétel is a bányafelügyelet engedélyéhez kötött.
Különösen:
1. a kutató-, illetve egyéb termelés-technológiai jellegű mélyfúrás
2. bányászati célú kút és kútkörzet
3. technológiai építmények, a hozzájuk kapcsolódó tartályparkkal
4. egyes csővezetékek. Az ügy lényege: ezen sajátos építményfajták építési (létesítési) engedélyezése.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Zárt területen a geotermikus energia hasznosításához szükséges földalatti és felszíni létesítmények megépítésének és használatbavételének engedélyezése iránti kérelem benyújtására koncesszió alapján, a geotermikus védőidom jogosultja (a bányavállalkozó, a továbbiakban: építtető) jogosult.

Kizáró okok: A közigazgatási eljárási szabályok szerint lehetőség van az eljárásban képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

A használatbavételi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 1. Adószámmal rendelkező építtető esetében az építtető adószáma.
2. A kérelemmel érintett építmény adatai: megnevezése, helye, rendeltetése.
3. A használatbavétellel és a sajátos építmények biztonsági övezetével érintett ingatlan adatai: címe, helyrajzi száma, tulajdonosa, a biztonsági övezettel érintett terület mérete.
4. A kérelem tárgya és annak rövid leírása.
5. Az építési engedély száma, kelte.
6. A benyújtott mellékletek felsorolása.
7. Keltezés, az építtető (cégszerű) aláírása.

Milyen iratok szükségesek?

A használatbavételi engedély iránti kérelemhez csatolni kell: a) az üzemeltető nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét,
b) a főbb műszaki-biztonsági jellemzőket; továbbá - szükség szerint - javaslatot az üzemeltetés különös feltételeire,
c) építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott építési napló összesítő lapját,
d) az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat, ha a kivitelezés során a jogerős és végrehajtható építési engedélytől és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentációtól, valamint az ezek alapján készült kivitelezési tervektől építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységgel eltértek,
e) szükség szerint a sajátos építmény rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát és biztonságos használhatóságát igazoló szakvéleményeket, vizsgálati és mérési bizonylatokat,
f) jelentést az esetleges próbaüzem tapasztalatairól,

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, az adott létesítménytől függően, postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással. A geotermikusenergia-kutatás, -kinyerés és -hasznosítás föld alatti és felszíni létesítményei, amennyiben az nem érinti felszín alatti víz felszínre hozatalát
113 000 Ft; B0420H díjkód

Hol intézhetem el?

A geotermikus védőidom kijelölését követően a geotermikus energia kinyerésének és hasznosításának, az ahhoz szükséges létesítmények építési- és használatbavételi engedélyezésére a bányafelügyelet területi szervei a kormányhivatalok rendelkeznek első fokon hatáskörrel.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebezhető

Jogorvoslati lehetőség részletei: Igen.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

A benyújtási határidő: Illetékes megyei Kormányhivatal

A fellebbezési illeték mértéke: 15 nap

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az ügytípusban - az eljárási fázisban megkövetelt és általában meglévő ismeretanyag következtében - jellemző, gyakran ismétlődő kérdések nem vetődtek fel.

Fontosabb fogalmak


1. Közmű: a víz-, csatorna-, gáz-, távhő- és villamosenergia rendszer és a nyomvonalas hírközlési építmény;
2. Építtető: az építésügyi hatósági engedély kérelmezője, az építési beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek jogosultja, illetve az építési-bontási tevékenység megrendelője vagy folytatója.
3. Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).
4. Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények amelyek létesítésekor – az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően – eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.
5. Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 96. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 106. §;
a bányászatról szóló 1993. évi XLIII. tv. 5. § (1) bekezdés g) pont, 22/B. § (1) bekezdés, 43. § (9b) bekezdése;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6), 11-12. §, valamint 1-3. melléklet;
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (4)-(5) bekezdés és az 1. számú melléklet 2.1. táblázat 31.
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés; 20. §, 21. §, 22. §, 23. §, 4. melléklet

Kulcsszavak

Geotermikus energia, bányavállalkozó, bányafelügyelet, sajátos építmény, építési engedély, használatbavételi engedély, üzemeltető

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858