Akadálymentes verzió

Kutatási jog más ásványi nyersanyagra történő kiterjesztésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00021

Az ügy rövid leírása

A kutatási jog csak a kutatási jogadományban, vagy a kutatási engedélyben meghatározott ásványi nyersanyag kutatására jogosítja fel a bányavállalkozót.
Ha a bányavállalkozó a kutatási tevékenység végzése során olyan ásványi nyersanyagra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek, és kezdeményezheti a kutatási engedélynek erre az ásványi nyersanyagra történő kiterjesztését.
A kutatási engedély nem terjeszthető ki olyan ásványi nyersanyagra, amelynek szempontjából a kutatási terület zártnak minősül.
A kutatási engedélyt kiterjeszteni kizárólag csak az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló kormányrendelet szerinti ásványi nyersanyagok tekintetében lehet.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügy indítására kizárólag az adott kutatási területre kutatási jogadományal, vagy kutatási engedéllyel rendelkező bányavállalkozó nyújthatja be a kérelmet.

Kizáró okok: Nincs jogszabályi korlátozás arra, hogy az ügyfél csak személyesen járhat el, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) szabályozásának megfelelően van lehetőség a képviseletre is.

Milyen adatokat kell megadni?

A Kérelmező azonosító adatai (név, székhely, képviselő, cégnyilvántartási szám, telefonszám, e-mail cím)

A kiterjeszteni kívánt kutatási jog azonosító adatainak megadása (kutatási terület megnevezése, eddig kutatásra engedélyezett ásványi nyersanyag megneveztése, kódszáma)

Azon ásványi nyersanyag(ok)nak az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló kormányrendelet szerinti megnevezése, amelyre a kutatási engedélyt ki kívánják terjeszteni.

Milyen iratok szükségesek?

Ha a bányavállalkozó a kutatási tevékenység végzése során olyan ásványi nyersanyagra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek, és kezdeményezheti a kutatási engedélynek erre az ásványi nyersanyagra történő kiterjesztését.

A jogszabály nem ír elő a kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumot, csak a bejelentési kötelezettséget, amelyből azonban alátámasztó dokumentummal ki kell derülnie annak, hogy milyen - a jogosultságába tartozó - ásványi nyersanyagra bukkant.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért az ügyet indító kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke 18.000.- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

A kérelem befogadására a terüleitleg illetékes megyei kormányhivatalok rendelkeznek első fokon hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Igen, van lehetőség fellebbezésre.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az eljáró kormányhivatal

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Az eljárásért az ügyet indító kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke az alap eljárás igazgatási szolgálatási díjának 50 % -a, azaz 9.000.- Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen anyag. Egy lehetséges kidolgozás:

1. Kérdés: Milyen mellékleteket kell csatolnom a kérelemhez?
Válasz: A kérelemhez nincsenek kötelezően csatolandó mellékletek, de a kérelemből egyértelműen ki kell derülnie, hogy milyen ásványi nyersanyagra kéri a kiterjesztést az ügyfél.

2.Kérdés: Mennyi illetéket kell fizetni a kérelemhez ?
Válasz: Nem illetéket, hanem igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely 18.000,- Ft, a bányafelügyelet által kiállított számviteli bizonylat alapján.

Fontosabb fogalmak

Ásványi nyersanyag: olyan ásványi anyag, mely a fennálló tudományos-technikai fejlettségi szinten hasznosítható. Nem minősül ásványi nyersanyagnak a külön törvény hatálya alá tartozó talaj és halmazállapotától függetlenül a víz.
Kutatási jogadomány: zárt területre ásványi nyersanyag, vagy geotermikus energia kutatására a bányászati ügyekért felelős minisztertől koncessziós szerződésben kapott kutatási jog.
Kutatási engedély: nyílt területre ásványi nyersanyag, vagy geotermikus energia kutatására a bányafelügyelettől kapott hatósági engedély
Kutatási terület: a koncessziós szerződésben vagy a kutatást engedélyező határozatban meghatározott ásványi nyersanyag, vagy geotermikus energia kutatására körülhatárolt terület.
Nyílt terület: minden olyan terület, amely meghatározott ásványi nyersanyag vonatkozásában nem minősül zárt területnek.
Zárt terület: meghatározott ásványi nyersanyag kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, koncessziós pályázatra kijelölhető terület. Zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal fedett területeket az adott ásványi nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennállása alatt. A geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősül az ország egész területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéregrész.
Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: személy).
Kutatási zárójelentés: A kutatás befejezését követően, legkésőbb a kutatási időszak lejártát követő 5 hónapon belül elkészítendő és a bányafelügyelet felé beterjesztendő jelentés, amelyben az ásványi nyersanyag, illetve geotermikus energia kutatás során megszerzett, az ásványi nyersanyag.

Vonatkozó jogszabályok

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 19. § (1) bekezdés, 21. § (2) bekezdés, 22. § (1), (6)-(7), (13)-(14) bekezdés, 26/B. § (3a) bekezdés a) pontja, (3b) bekezdés, 43. § (9b) bekezdés, 49. § 1, 5, 18, 20, 24. pontja
2. A bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 11/A. § (10) bekezdés
3. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. §, valamint 1-4. melléklet
4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pontja, 33. § (1), (1a) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (1)-(2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §;
5.A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés, 2. § és az 1. számú melléklet 1. táblázat 8. pont, 3. melléklet
6. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet

Kulcsszavak

ásványi nyersanyag, nyílt terület, zárt terület, kutatási engedély, kutatási jogadomány, bukkanás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858