Akadálymentes verzió

Részben vagy egészben fedő vagy magában foglaló földtani szerkezetre vonatkozó megállapodásnak vagy az attól való elállásnak, felbontásnak, megszüntetésnek, felmondásnak vagy módosításnak a jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00022

Az ügy rövid leírása

Ha a kutatási jogadomány vagy a kutatási engedély olyan, részben vagy egészben fedő vagy magában foglaló földtani szerkezetre vonatkozik, amelyre más bányavállalkozó bányászati jogát már megállapították, a kutatási jogadomány vagy a kutatási engedély jogosítottja köteles tevékenységét a már bányászati joggal rendelkező bányavállalkozóval összehangolni, és az erre vonatkozó megállapodást közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba foglalni.
A megállapodás létrejöttéhez a bányafelügyelet jóváhagyása szükséges.
A bányafelügyelet a jóváhagyást akkor adja meg, ha abból egyértelműen megállapíthatóak
a) a felek közötti felelősségi viszonyok,
b) az ásványvagyon-gazdálkodásra, a biztonság és tulajdon védelmére vonatkozó szempontok érvényesülése, továbbá
c) az együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó indokoltság fennállása.
A felek a megállapodástól a bányafelügyelet hozzájárulásával állhatnak el, azt a bányafelügyelet hozzájárulásával bonthatják fel, szüntethetik meg, mondhatják fel vagy módosíthatják.
A kutatási jogadományt vagy a kutatási engedélyt szerző fél köteles a megállapodást a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelméhez mellékelni. Megállapodás hiányában az együttműködés szükségességéről és tartalmáról a bányafelügyelet a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárás során dönt.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kutatási jogadományt, vagy a kutatási engedélyt újonnan szerző fél jogosult, illetve kötelezett a megállapodás jóváhagyására vonatkozó kérelem benyújtására.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

1. A Kérelmező azonosító adatai (név, székhely, képviselő, cégnyilvántartási szám, telefonszám, e-mail cím,),
2. A kérelemmel érintett egymást részben, vagy egészben fedő bányászati jogosultságok megnevezése,
3. A jóváhagyásra beterjesztett megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a bányászati tevékenységek végzésének feltételeit, meghatározva a műszaki, biztonsági és környezetvédelmi feladatok sorrendjét és a végrehajtás módját, illetve az együttműködésre kötelezett felek költségviselését,
b) a felszíni ingatlanok igénybevételének összehangolását,
c) az egymás tevékenységének kölcsönös biztosítására vonatkozó kifejezett rendelkezést.
d) azon adatokat, tényeket, amelyekből egyértelműen megállapíthatóak
da) a felek közötti felelősségi viszonyok,
db) az ásványvagyon-gazdálkodásra, a biztonság és tulajdon védelmére vonatkozó szempontok érvényesülése, továbbá
dc) az együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó indokoltság fennállása.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell a részben vagy egészben fedő vagy magában foglaló földtani szerkezetre vonatkozó, a kutatási jogadomány jogosítottja és a már bányászati joggal rendelkező bányavállalkozó között létrejött, a tevékenységük összehangolását célzó közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba foglalt megállapodást, vagy ezen - korábban a bányafelügyelet által jóváhagyott megállapodás - módosítására, megszüntetésére, felmondására vonatkozó, közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba foglalt iratot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték 3000.- Ft értékű illetékbélyeg formájában

Hol intézhetem el?

A kérelem befogadására a terüleitleg illetékes megyei kormányhivatalok rendelkeznek első fokon hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Igen, van lehetőség fellebbezésre.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az eljáró kormányhivatal

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5 000 forint

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen anyag. Egy lehetséges kidolgozás:

1. Kérdés: Milyen mellékleteket kell csatolnom a kérelemhez ?
Válasz: A kérelemhez kötelezően mellékelendő a közokiratba, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba foglalt megállapodás, amely az új kutatási jogosított, ill. a régebbi megállapított bányászati joggal rendelkező fél között jött létre a bányászati tevékenységük összahangolásával kapcsolatban.

2.Kérdés: Illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az eljárásban?
Válasz: Nem igazgatási szolgáltatási díjat, hanem 3000.- Ft összegű alap eljárási illetéket kell leróni illetékbélyegben a kérelem beterjesztésével egyidejűleg.

Fontosabb fogalmak

Ásványi nyesanyag: olyan ásványi anyag, mely a fennálló tudományos-technikai fejlettségi szinten hasznosítható. Nem minősül ásványi nyersanyagnak a külön törvény hatálya alá tartozó talaj és halmazállapotától függetlenül a víz.
Kutatási jogadomány: zárt területre ásványi nyersanyag, vagy geotermikus energia kutatására a bányászati ügyekért felelős minisztertől koncessziós szerződésben kapott kutatási jog.
Kutatási engedély: nyílt területre ásványi nyersanyag, vagy geotermikus energia kutatására a bányafelügyelettől kapott hatósági engedély
Kutatási terület: a koncessziós szerződésben vagy a kutatást engedélyező határozatban meghatározott ásványi nyersanyag, vagy geotermikus energia kutatására körülhatárolt terület.
Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: személy).

Vonatkozó jogszabályok

1.  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 22. § (1), (10), (12) bekezdés, 49. § 1, 5, 18, 20, 24. pontja
2. A bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. 7. § (5) bekezdés
3. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. §, 1-4. számú melléklet
4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c pontja, 33. § (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (1)-(2) bekezdés), 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §;
5. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), (2) bekezdés, 73. § (1) bekezdés, 74/A. § (1) bekezdés
6. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja
7. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. §

Kulcsszavak

kutatási engedély, kutatási jogadomány, együttműködési megállapodás, közokirat, ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett megállapodás, bányavállalkozó

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858