Akadálymentes verzió

Bányafelügyelet jóváhagyásához kötött visszavonható bankgarancia visszavonásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00023

Az ügy rövid leírása

A szénhidrogén-kutatás, -feltárás és -kitermelés engedélyezésének sajátos szabályai között megadott szabályozás, hogy a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek pénzügyi fedezetére pénzügyi biztosítékként visszavonhatatlan vagy a bányafelügyelet jóváhagyásához kötött visszavonható garanciaszerződés fogadható el. A bányafelügyelet a pénzügyi biztosíték visszavonását akkor hagyja jóvá, ha a bányavállalkozó a kutatási munkaprogramját teljesítette, vagy a kutatási területet visszaadta és a kutatással összefüggésben keletkezett bányakártalanítási, illetve tájrendezési, környezetmegóvási kötelezettsége nem maradt fenn. A pénzügyi biztosíték visszavonása - a költségvetésben szereplő az 1993. évi XLVIII. törvény 22/A. § (8) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelően - a végrehajtott kutatási és kártalanítási kötelezettségekkel arányosan, részösszegekre is engedélyezhető.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A visszavonható garanciaszerződés visszavonásának engedélyezésére vonatkozó kérelmet csak a visszavonandó garanciaszerződéssel biztosított bányászati jog bányafelügyeleti nyilvántartásban szereplő jogosított bányavállalkozója nyújthatja be.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

1.A Kértelmező azonosító adatait (név, székhely, képviselő, cégnyilvántartási szám, telefonszám, e-mail cím)
2.A visszavonandó garanciaszerződés azonosító adatai (összege, kiállító bank megnevezése, székhelye, a garanciaszerződés banki azonosító száma, mely bányafelügyeleti eljárásban került elfogadásra)
3.A kutatási munkaprogram teljesítésének bemutatása, az egyes teljesített kutatási elemek költségelemeinek bemutatása, összevetve a garanciaszerződés nyújtásakor készített költségvetéssel
4.Az elvégzett kutatási tevékenységet követően elvégzett tájrendezési, kármentesítési tevékenység ismertetése, költségeinek bemutatása
5.A garanciaszerződés részleges visszavonása esetén a még el nem végzett kutatási elemek, illetve a még el nem végzett tájrendezési feladatok és költségeik bemutatása

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály tételesen nem ír elő kötelezően csatolandó dokumentumokat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték 3000.- Ft értékű illetékbélyeg formájában

Hol intézhetem el?

A kérelem befogadására az illetékes megyei kormányhivatalok rendelkeznek első fokon hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Igen.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Illetékes megyei kormányhivatal.

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen anyag. A szakmai tapasztalat szerinti kérdések és válaszok:
1. Kérdés: Milyen esetekben vonható vissza a garanciaszerződés?
Válasz: A pénzügyi biztosíték visszavonása - a költségvetésben szereplő megosztásnak megfelelően - akkor lehetséges, ha a bányavállalkozó részben, vagy egészben végrehajtotta kutatási és kártalanítási kötelezettségeit. Részleges végrehajtás esetén részleges visszavonás engedélyezhető.

2. Kérdés: Milyen formában adható a pénzügyi biztosíték szénhidrogén kutatás esetében ?
Válasz: Pénzügyi biztosíték az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet által nyújtott garanciaszerződés lehet.

Fontosabb fogalmak

Pénzügyi biztosíték: A bányavállalkozó az őt terhelő kötelezettségek pénzügyi fedezetére biztosítékot köteles nyújtani, amely
hitelintézettel vagy biztosítóval e célra megkötött fedezeti megállapodás - garanciaszerződés, biztosítási szerződés alapján kiállított, garanciát tartalmazó biztosítói kötelezvény, hitelintézet vagy biztosító szerződésben vállalt készfizető kezessége -, zálogjog, óvadék vagy a szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján megállapított támogatás lehet.

„EGT-állam”: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Vonatkozó jogszabályok

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 22/A. § (8)-(9) bekezdés
2. A bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 25/A. § (1)-(5) bekezdései
3.a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet  3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § 1-4. melléklet
4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c pontja, 33. § (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (1)-(2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §;
5. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1) bekezdés, 74/A. § (1) bekezdés
6. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. §
7. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

pénzügyi biztosíték, költségterv, bányavállalkozó, visszavonhatatlan garanciaszerződés, visszavonható garanciaszerződés, tájrendezés, kutatási munkaprogram

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858