Akadálymentes verzió

Geotermikus védőidom kijelölése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00024

Az ügy rövid leírása

Zárt területen geotermikus energiát kinyerni és hasznosítani csak a földkéreg erre a célra elkülönített, lehatárolt térrészéből, a geotermikus védőidomból szabad.

A bányafelügyelet a geotermikus védőidom határait az üzemeltető kérelmére felülvizsgálhatja. A kérelemnek tartalmaznia kell a felülvizsgálat indokát. Ha a bányafelügyelet megállapítja, hogy a kijelölt geotermikus védőidom felülvizsgálata nem szükséges, a kérelmet elutasítja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Zárt területen geotermikus védőidom kijelölésére vonatkozó kérelmet csak a geotermikus energia kutatására, kinyerésére, hasznosítására a bányászati ügyekért felelős miniszterrel erre a célra megkötött koncessziós szerződéssel rendelkező belföldi, vagy külföldi természetes személy, vagy átlátható szervezet nyújthat be.

Kizáró okok: Nincs jogszabályi korlátozás arra, hogy az ügyfél csak személyesen járhat el, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) szabályozásának megfelelően van lehetőség a képviseletre is.

Milyen adatokat kell megadni?

1.A Kérelmező azonosító adatait (név, székhely, képviselő, cégnyilvántartási szám, telefonszám, e-mail cím,)
2. A bányafelügyelet által elfogadott kutatási zárójelentés iktatószáma
3. A védőidom alakjának egyértelmű meghatározásához szükséges mennyiségű térbeli pontok x, y és z koordinátái Egységes Országos Vetületi rendszerben (EOV),
4. a kijelöléshez felhasznált műszaki és földtani alapadatokat, valamint módszereket és számításokat, különös tekintettel az alábbi adatokra:
A geotermikus védőidomot annál a hatástávolságnál kell meghatározni, ahol a kinyerni tervezett geotermikus energia mennyisége a kinyerés tervezett időtartama alatt a geotermikus energia-utánpótlódás által biztosított és
a) felszín alatti víz kivétele nélküli, fluidum mélységi cirkuláltatásával kinyert geotermikus energia esetében a 25 éves időtartamhoz tartozó állapotban a hőmérséklet-változás kisebb, mint 1 °C,
b) a 2500 m-nél nagyobb mélységű felszín alatti víz-termelő és besajtoló kutak esetében - hidrosztatikus nyomású tároló esetében - a 25 éves időtartamhoz tartozó állapotban a hőmérséklet-változás kisebb, mint 1 °C vagy az állandósult állapotú termeléshez tartozó nyomásváltozás kisebb, mint 0,1 bar,
c) a 2500 m-nél nagyobb mélységű felszín alatti víz-termelő és besajtoló kutak esetében - nagy nyomású tároló esetében - a 25 éves időtartamhoz tartozó állapotban a hőmérséklet-változás kisebb, mint 1 °C, vagy az állandósult állapotú termeléshez tartozó nyomásváltozás kisebb, mint 1 bar.

Milyen iratok szükségesek?

A geotermikus védőidom kijelölésére irányuló kérelem tartalmazza:
a) a geotermikus energia kinyerésére alkalmazandó technológia leírását,
b) a kinyerni tervezett geotermikus energia mennyiségét,
c) a kinyerés tervezett időtartamát, és
d) a műszaki leírást, amelynek az alábbiakra kell kiterjednie
1. A termelő és visszatápláló kutakra, valamint a hasznosítás külszíni berendezéseire vonatkozó műszaki adatok.
2. A kutak és feltáró fúrások geofizikai, földtani, vízföldtani, vízminőségi és vízhőmérsékleti adatai.
3. A földtani kutatás adatai alapján a terület földtani-geofizikai, hidrogeológiai, vízminőségi és geotermikus, hőmérsékleti és termofizikai viszonyainak ismertetése.
4. A tervezett geotermikus energia-termelése során a geotermikus energia időegység alatt kinyert mennyisége, a várható üzemmód, a normál üzemeltetési rend, valamint az üzemeltetési rend karbantartás és havária esetén.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

149.000 Ft. (A0260)

Hol intézhetem el?

A kérelem befogadására a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat rendelkezik első fokon hatáskörrel.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Kizárólag bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fellebbezési lehetőség nincs, csak bírósági úton támadható a döntés.
Az MBFSZ bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekben országos illetékességgel jár el, döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A bírósági felülvizsgálati kérelem címzettje a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A bírósági felülvizsgálati keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál  (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) kell benyújtani.

A benyújtási határidő: 30 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Illeték mértéke: 30.000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Zárt területre vonatkozóan geotermikus energia kutatásra, kinyerésére és hasznosítására koncessziós pályázat még nem került eddig kiírásra egyetlen alkalommal sem, így geotermikus védőidom kijelölésére sem indult még egyetlen eljárás sem az országban.

Fontosabb fogalmak

1. Geotermikus energia: a földkéreg belső hőenergiája.

2. Geotermikus energiahordozók: a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alkalmazásában azok a különböző halmazállapotú anyagok (pl. felszín alatti vizek, gőzök), melyek a földkéreg belső energiájának hőenergetikai célú hasznosítását kitermeléssel vagy más technológia alkalmazásával lehetővé teszik.

3. geotermikus energia hasznosítása:azon tevékenység, amely során a kinyert geotermikus energia felhasználásra kerül.

4. zárt terület: meghatározott ásványi nyersanyag kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, koncessziós pályázatra kijelölhető terület. A geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősül az ország egész területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéregrész.
5. geotermikus védőidom: zárt területen a földkéregnek a geotermikus energia kinyerése érdekében elhatárolt része.

Vonatkozó jogszabályok

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 8. § (1) bekezdés ab) pontja, 8/A. §, 8/C. § (4) bekezdés, 9. § (2) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 11. §, 12. § (1) bekezdés, 19. § (1) bekezdés, 22. § (1) (8), (13) bekezdés, 22/B. § (1)-(5) bekezdés
2. A bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 6/E. § (1), 8. § (4)-(5) bekezdés, 8/A. § (1)-(4) bekezdés és 1. sz. melléklet, 8/B. §, 8/C. § (1)-(4) bekezdés
3. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 12. pont, 12. § (1) bekezdés
4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c pontja, 33. § (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 36. § (2) bekezdés), 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 100. § (1)-(2) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 109. § (1) 116. §;
5. A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) (4) bekezdés, 1. melléklet 1. táblázat 17. sor
6. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
7. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2)-(3) bekezdés

Kulcsszavak

zárt terület, geotermikus energia, geotermikus energiahordozók, geotermikus védőidom

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858