Akadálymentes verzió

Bányatelek módosítása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00028

Az ügy rövid leírása

A bányafelügyelet által korábban megállapított bányatelek - a bányatelek jogosított bányavállalkozójának kérelmére -módosítható. A módosítás megnyilvánulhat a felszíni terület változásában (növekedés, csökkenés), az alap-, ill. fedőlapjának megváltozásában, a határ- és védőpillérek méretének változásában, a bányatelek védnévben meghatározott ásványi nyersanyag besorolásának megváltoztatásában, további ásványi nyersanyagra történő kiterjesztésében, a korábban megállapított bányatelek megosztásában, két, vagy több, egymással határos bányatelek összevonásában.
A bányatelek módosítására irányuló eljárásban a bányatelek megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bányatelek módosítása kérelemre, ill. hivatalból indított eljárásban lehetséges.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A Kértelmező azonosító adatai (név, székhely, képviselő, cégnyilvántartási szám, telefonszám, e-mail cím,)

Milyen iratok szükségesek?

(2) A bányatelek módosítására irányuló kérelemhez mellékelni kell:
a) ha a bányászati tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik
aa) azt a határozatot, amelyben a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem környezetvédelmi engedély- vagy nem egységes környezethasználati engedélyköteles,
ab) a környezetvédelmi engedélyt, vagy
ac) az egységes környezethasználati engedélyt;
b) mélyművelésre vagy külfejtéses művelésre tervezett bányatelek esetében a módosításra kért bányatelekkel érintett ingatlanok
ba) ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosainak (vagyonkezelőinek, használóinak) név- és címjegyzékét, és
bb) rendeltetésének, használati állapotának leírását;
c) külfejtéses művelésre tervezett bányatelek módosítása esetében a módosított bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható igénybevételi ütemtervét
ca) a kitermelés megkezdésének tervezett időpontjától számított első öt évre vonatkozóan évenkénti,
cb) az 5-ödik év és a 35-ödik év közötti időtartamra vonatkozóan ötévenkénti bontásban,
cc) a 35 évnél később tervezett igénybevétel esetén „35 éven túl” utalással;
d)
e) a Bt. 26/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kérelem esetén a készletszámítási jelentést;
f) a módosított bányatelek műszaki leírását;
g) a külön jogszabály szerinti bányatelek térképet;
h) külfejtéses művelésre tervezett bányatelek esetében a teljes módosított bányatelekre elkészített tájrendezési előtervet;
i) ha a megállapításra kért külfejtéses módosított bányatelek erdőt vagy erdő művelési ágú erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területet érint, és korábban az erdészeti hatóság igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljárása nem került lefolytatásra
ia) a tervezett igénybevétellel érintett erdő ingatlan-nyilvántartás szerinti (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészletjel) és erdészeti (helység, tagszám, részlet jel) területazonosító adatait,
ib) a tervezett igénybevétel területét föld-, illetve alrészletenként kéttized hektáros pontossággal,
ic) az igénybevételre tervezett terület beazonosítására alkalmas legfeljebb 1:10 000 méretarányú helyszínrajzot,
id) érintettség esetén a csereerdősítésre tervezett terület megjelölését és
ie) a tervezett igénybevétel közérdekkel való összhangjának indokolását.
(3) A (2) bekezdés a)-c) pontok szerinti mellékleteket egy-egy, az d) pont szerinti mellékletet kettő, az f)-h) pontok szerinti mellékleteket a bányatelek megállapítási eljárásban szakhatóságként közreműködő érintett hatóságok számát kettővel meghaladó példányszámban kell benyújtani.
(4) A (2) bekezdés f) pontjában foglalt műszaki leírásnak tartalmaznia kell:
a) a bányatelek határvonala töréspontjainak EOV rendszer szerinti koordinátáit, a határvonal töréspontjainál a terep magasságát, az alap- és fedőlap magasságát, a haszonanyag fekü- és fedőszintjeit (mBf);
b) a kutatási zárójelentés vagy a készletszámítási jelentés alapján a bányatelek földtani- és kitermelhető ásványvagyonának mennyiségét és minőségi jellemzőit;
c) a bányászati tevékenységek következtében várható felszíni kőzetmozgásokkal szemben védelmet igénylő létesítmény, lakótelepülés, vízbázis, folyó- vagy állóvíz megjelölését;
d) a kijelölendő határ-, illetve védőpillért, annak méretezését, valamint az abban lekötött ásványvagyont;
e) a megállapítandó bányatelekkel határos, vagy azt részben vagy egészben magában foglaló bányatelkeket és azok határvonalait, alap- és fedőlap magasságát;
f) a föld alatti gáztárolásra megállapítani kért bányatelek esetében a tárolás céljára szolgáló földtani szerkezetbe, természetes vagy mesterséges üregbe mélyített fúrások műszaki állapotát, felhasználásuk lehetőségét, a szükséges külszíni berendezéseket, azok műszaki jellemzőit és a gáztárolásnak a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását kizáró technológiáját.
(5) A műszaki leírásban ismertetni kell:

a) az ásványi nyersanyag feltárására, kitermelésére kiválasztható bányászati módszereket (mélyművelés, külfejtés, fúrólyukas - ezen belül irányított ferdefúrású vagy vízszintes fúrású - módszer;
b) a feltáráshoz, kitermeléshez várhatóan szükséges külszíni és felszín alatti létesítménycsoportok megnevezését;
c) a kitermelési feltételek teljesíthetőségét (beleértve a kitermelt ásványi nyersanyag elszállítását a legközelebbi országos közútig vagy szénhidrogén szállítóvezetékig).
(6) A (2) bekezdés h) pontjában foglalt tájrendezési előtervet a környezetvédelmi engedélyre, a hatályos területrendezési, illetve szabályozási tervekre, továbbá az ingatlanok igénybevételi ütemtervére figyelemmel kell elkészíteni. A tájrendezési előtervnek tartalmaznia kell a tervezett bányászati tevékenység során kialakuló terepviszonyok, valamint a megépítendő létesítmények szöveges leírását és térképét.
(7) A tájrendezési előterv szöveges részében ismertetni kell az újrahasznosítási célt és e cél megvalósításához szükséges feladatokat, a tájrendezéssel kialakítandó új terepviszonyokat és létesítményeket, kialakításuk ütemezését és módszerét.
(8) A külön jogszabályban meghatározott bányaművelési térkép méretarányának megfelelő térképen ábrázolni kell a tájrendezéssel kialakított új terepviszonyokat, ezek magassági adatait és az érthetőséget elősegítő metszeteket; valamint az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát.
(9) Ha a bányatelek határain belül a tervezett bányászati tevékenység következtében a felszín alatti vízkészletből származó állóvíz kialakulásával és a bányászat befejezését követő fennmaradásával kell számolni, úgy a külön jogszabály figyelembevételével a tájrendezési előtervben meg kell határozni az ezzel kapcsolatos előzetes vízgazdálkodási, környezet-, természet- és tájvédelmi feltételeket, amelyeket a tájrendezés, illetve a bányabezárás során figyelembe kell venni.
(10) Ha a kérelmező a kérelemhez a megállapításra kért bányatelekkel érintett ingatlanok ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosainak, vagyonkezelőinek, valamint használóinak név- és címjegyzékét nem csatolja, az illetékes Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya - az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt - megkeresi az ingatlan-nyilvántartást vezető szervet.
a) ha a bányászati tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik
aa) azt a határozatot, amelyben a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem környezetvédelmi engedély- vagy nem egységes környezethasználati engedélyköteles,
ab) a környezetvédelmi engedélyt, vagy
ac) az egységes környezethasználati engedélyt;
b) mélyművelésre vagy külfejtéses művelésre tervezett bányatelek esetében a módosításra kért bányatelekkel érintett ingatlanok
ba) ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosainak (vagyonkezelőinek, használóinak) név- és címjegyzékét, és
bb) rendeltetésének, használati állapotának leírását;
c) külfejtéses művelésre tervezett bányatelek módosítása esetében a módosított bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható igénybevételi ütemtervét
ca) a kitermelés megkezdésének tervezett időpontjától számított első öt évre vonatkozóan évenkénti,
cb) az 5-ödik év és a 35-ödik év közötti időtartamra vonatkozóan ötévenkénti bontásban,
cc) a 35 évnél később tervezett igénybevétel esetén „35 éven túl” utaláss
e) a Bt. 26/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kérelem esetén a készletszámítási jelentést;
f) a módosított bányatelek műszaki leírását;
g) a külön jogszabály szerinti bányatelek térképet;
h) külfejtéses művelésre tervezett bányatelek esetében a teljes módosított bányatelekre elkészített tájrendezési előtervet;
i) ha a megállapításra kért külfejtéses módosított bányatelek erdőt vagy erdő művelési ágú erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területet érint, és korábban az erdészeti hatóság igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljárása nem került lefolytatásra
ia) a tervezett igénybevétellel érintett erdő ingatlan-nyilvántartás szerinti (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészletjel) és erdészeti (helység, tagszám, részlet jel) területazonosító adatait,
ib) a tervezett igénybevétel területét föld-, illetve alrészletenként kéttized hektáros pontossággal,
ic) az igénybevételre tervezett terület beazonosítására alkalmas legfeljebb 1:10 000 méretarányú helyszínrajzot,
id) érintettség esetén a csereerdősítésre tervezett terület megjelölését és
ie) a tervezett igénybevétel közérdekkel való összhangjának indokolását.
(3) A (2) bekezdés a)-c) pontok szerinti mellékleteket egy-egy, az d) pont szerinti mellékletet kettő, az f)-h) pontok szerinti mellékleteket a bányatelek megállapítási eljárásban szakhatóságként közreműködő érintett hatóságok számát kettővel meghaladó példányszámban kell benyújtani.
(4) A (2) bekezdés f) pontjában foglalt műszaki leírásnak tartalmaznia kell:
a) a bányatelek határvonala töréspontjainak EOV rendszer szerinti koordinátáit, a határvonal töréspontjainál a terep magasságát, az alap- és fedőlap magasságát, a haszonanyag fekü- és fedőszintjeit (mBf);
b) a kutatási zárójelentés vagy a készletszámítási jelentés alapján a bányatelek földtani- és kitermelhető ásványvagyonának mennyiségét és minőségi jellemzőit;
c) a bányászati tevékenységek következtében várható felszíni kőzetmozgásokkal szemben védelmet igénylő létesítmény, lakótelepülés, vízbázis, folyó- vagy állóvíz megjelölését;
d) a kijelölendő határ-, illetve védőpillért, annak méretezését, valamint az abban lekötött ásványvagyont;
e) a megállapítandó bányatelekkel határos, vagy azt részben vagy egészben magában foglaló bányatelkeket és azok határvonalait, alap- és fedőlap magasságát;
f) a föld alatti gáztárolásra megállapítani kért bányatelek esetében a tárolás céljára szolgáló földtani szerkezetbe, természetes vagy mesterséges üregbe mélyített fúrások műszaki állapotát, felhasználásuk lehetőségét, a szükséges külszíni berendezéseket, azok műszaki jellemzőit és a gáztárolásnak a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását kizáró technológiáját.
(5) A műszaki leírásban ismertetni kell:

a) az ásványi nyersanyag feltárására, kitermelésére kiválasztható bányászati módszereket (mélyművelés, külfejtés, fúrólyukas - ezen belül irányított ferdefúrású vagy vízszintes fúrású - módszer;
b) a feltáráshoz, kitermeléshez várhatóan szükséges külszíni és felszín alatti létesítménycsoportok megnevezését;
c) a kitermelési feltételek teljesíthetőségét (beleértve a kitermelt ásványi nyersanyag elszállítását a legközelebbi országos közútig vagy szénhidrogén szállítóvezetékig).
(6) A (2) bekezdés h) pontjában foglalt tájrendezési előtervet a környezetvédelmi engedélyre, a hatályos területrendezési, illetve szabályozási tervekre, továbbá az ingatlanok igénybevételi ütemtervére figyelemmel kell elkészíteni. A tájrendezési előtervnek tartalmaznia kell a tervezett bányászati tevékenység során kialakuló terepviszonyok, valamint a megépítendő létesítmények szöveges leírását és térképét.
(7) A tájrendezési előterv szöveges részében ismertetni kell az újrahasznosítási célt és e cél megvalósításához szükséges feladatokat, a tájrendezéssel kialakítandó új terepviszonyokat és létesítményeket, kialakításuk ütemezését és módszerét.
(8) A külön jogszabályban meghatározott bányaművelési térkép méretarányának megfelelő térképen ábrázolni kell a tájrendezéssel kialakított új terepviszonyokat, ezek magassági adatait és az érthetőséget elősegítő metszeteket; valamint az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát.
(9) Ha a bányatelek határain belül a tervezett bányászati tevékenység következtében a felszín alatti vízkészletből származó állóvíz kialakulásával és a bányászat befejezését követő fennmaradásával kell számolni, úgy a külön jogszabály figyelembevételével a tájrendezési előtervben meg kell határozni az ezzel kapcsolatos előzetes vízgazdálkodási, környezet-, természet- és tájvédelmi feltételeket, amelyeket a tájrendezés, illetve a bányabezárás során figyelembe kell venni.
(10) Ha a kérelmező a kérelemhez a megállapításra kért bányatelekkel érintett ingatlanok ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosainak, vagyonkezelőinek, valamint használóinak név- és címjegyzékét nem csatolja, a bányakapitányság - az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt - megkeresi az ingatlan-nyilvántartást vezető szervet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért az ügyet indító kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke a megállapításra kért bányatelek fajtájától függően az alábbi:
4.1. mélyművelésű bánya esetén
130 000 Ft Kód: A0210
4.2. külfejtéses bánya esetén
100 000 Ft Kód: A0220
4.3. külfejtés és mélyművelés kombinációja esetén
140 000 Ft Kód: A0230
4.4. fúrólyukas kitermelés esetén
130 000 Ft Kód: A0240
4.5. föld alatti gáztároló esetén
100 000 Ft Kód: A0250
4.6. a bányatelek más ásványi nyersanyagra történő kiterjesztése esetén a 4.1-4.5. pontok szerinti díjtétel 50 %-a Kód: A0270
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az ügyindítást követően megküldött számla alapján banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

illetékes Megyei Kormányhivatal 

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Igen.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): illetékes Megyei Kormányhivatal 

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Az eljárásért az ügyet indító kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke a módosításra kért bányatelek fajtájától függően az alábbi (az alap eljárás igazgatási szolgálatási díjának 50 % -a) :

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen anyag. A szakmai tapasztalat szerinti kérdések és válaszok:
1. Kérdés: Megállapítható-e, módosítható-e idegen, nem a kérelmező bányavállalkozó tulajdonában álló ingatlan területére a bányatelek ?
Válasz: Igen. A bányatelek megállapítása (módosítása) és az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzése nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. A bányatelek megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének. Azonban a bányatelek megállapításáról hozott döntésnél az illetékes Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály - mélyművelésre és külfejtésre tervezett bányatelek esetében - a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok tulajdonosainak (vagyonkezelőinek, használóinak) az ingatlanok rendelkezési, használati és hasznosítási jogával, külfejtés esetében az ingatlanok igénybevételi ütemtervével kapcsolatos észrevételeit is köteles érdemben vizsgálni.
2. Kérdés: Kutatási jogadománnyal, ill. kutatási engedéllyel nem rendelkező személy is kérheti a bányatelek megállapítását (módosítását) ?
Válasz: Igen. Nyílt területre - másnak ugyanazon ásványi nyersanyagra vonatkozó bányászati jogával nem fedett területre - jogszerűen megszerzett adattári adatok, új elméleti földtani értelmezés eredményei vagy bejelentés alapján végzett felszíni előkutatás adatai felhasználásával készített készletszámítási jelentés alapján is lehet kérelmezni a bányatelek megállapítását (módosítását)
3. Kérdés: Mi történik, ha a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlantulajdonos az igénybevételi ütemtervvel kapcsolatban tett észrevétele során nem járul hozzá a bányatelek megállapításához, inkább ő szeretne az adott területen bányát nyitni.
Válasz: Az illetékes Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály a bányatelek megállapítási (módosítási) eljárás során köteles érdemben vizsgálni az ingatlantulajdonosok észrevételeit, azonban az nem köti döntésében, azaz eltérhet azoktól, csak indokolnia kell döntését. A bányavállalkozónak a kutatási joga elsőbbséget és kizárólagosságot biztosít mindenki mással, így az ingatlantulajdonossal szemben is a bányatelek megállapítási kérelem benyújtására.

Fontosabb fogalmak

Ásványi nyesanyag: olyan ásványi anyag, mely a fennálló tudományos-technikai fejlettségi szinten hasznosítható. Nem minősül ásványi nyersanyagnak a külön törvény hatálya alá tartozó talaj és halmazállapotától függetlenül a víz.
Bányatelek: A földkéregnek az ásványi nyesanyagok feltárására, kitermelésére, ill. szénhidrogén felszín alatti tárolására alap- és fedősíkkal elhatárolt része, amelyet élekben egymást metsző függőleges síkokkal (vetületi ábrázolásban, töréspontokban találkozó egyenes vonalakkal), valamint alap- és fedősíkok (fekü- és fedőszintek) meghatározásával kell körülhatárolni. Az országhatár vagy természeti képződmény vonala is meghatározhatja a bányatelek határvonalát. Azonos és összefüggő ásványi nyersanyag előfordulásra a bányatelket úgy kell megállapítani, hogy a szomszédos bányatelkek határvonalai egymással érintkezzenek.
Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: személy).

Vonatkozó jogszabályok

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 21. § (2) bekezdés 22. § (2) bekezdés, 26. § ; 26/A. § ; 43. § (9b), (9c) bekezdés, 26/B. § (3a) bekezdés b.) pontja, (3b), (4) bekezdés, 43/B. § (1) bekezdés, 49. § 1,5 pont
2. A bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. §; 11/A. §; 12. §
3. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11. § (3) bekezdés, 1. és 3. melléklet
4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c pontja, 33. § (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (1)-(2) bekezdés), 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §;
5.a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés és 1. számú melléklet
6. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés, 10. § (2) bekezdés és az 1. számú és 2. számú melléklet
7. az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet ; 8. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 30. és 31. §

Kulcsszavak

ásványi nyersanyag, kutatási zárójelentés, készletszámítás, tájrendezési előterv, határpillér, védőpillér, ingatlan-igénybevételi ütemterv

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858