Akadálymentes verzió

Kitermelés, illetve üzemszerű földalatti szénhidrogén tárolás megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00029

Az ügy rövid leírása

A bányavállalkozó a bányatelket megállapító határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 5 éven belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni. Ennek elmulasztása a bányavállalkozó bányászati jogának törlésével jár, azonban a bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal kérheti a bányafelügyelettől az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítását.
A meghosszabbításra vonatkozó kérelmet a határidő lejárta előtt kell benyújtani a bányafelügyelethez.
Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni.
A bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törli, ha a bányavállalkozó
a) az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő lejártáig az üzemszerű kitermelést nem kezdi meg, és
aa) a kitermelési határidő meghosszabbítását a bányafelügyeletnél nem kezdeményezi, vagy
ab) a bányafelügyelet a meghosszabbítás iránti kérelmet jogerős döntésében elutasította és a döntés végrehajtható,
b) a térítésfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, vagy
c) a gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszűnik.
A bányafelügyelet határozatában dönt a meghosszabbítás időtartamáról és a fizetendő térítés mértékéről. A bányavállalkozó a határozatban, a kitermelés megkezdésére megállapított határidőn belül jogosult a kitermelési tevékenységet a jóváhagyott műszaki üzemi tervnek megfelelően megkezdeni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A tárgyi eljárás indítására kérelmet csak az adott bányatelek jogosított bányavállalkozója nyújthatja be, azaz akit a bányafelügyelet az adott bányatelek jogosítottjaként nyilvántart.

Kizáró okok: Nincs jogszabályi korlátozás arra, hogy az ügyfél csak személyesen járhat el, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) szabályozásának megfelelően van lehetőség a képviseletre is.

Milyen adatokat kell megadni?


A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a Kérelmező azonosító adatait (név, székhely, képviselő, cégnyilvántartási szám, telefonszám, e-mail cím)
b) a kérelemmel érintett bányatelek adatait (védnevét, megállapító határozatának iktatási számát)
b) a meghosszabbítás időtartamának megjelölését és
c) az üzemszerű kitermelés megkezdése elmulasztásának indokát.

Milyen iratok szükségesek?

Kötelezően csatolandó dokumentumot a jogszabály nem ír elő.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért az ügyet indító kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke
50.000.- Ft banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fellebbezési lehetőség nincs, csak bírósági úton támadható a döntés.
Az MBFSZ bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekben országos illetékességgel jár el, döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A bírósági felülvizsgálati kérelem címzettje a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A bírósági felülvizsgálati keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) kell benyújtani.

A benyújtási határidő: 30 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Illeték mértéke: 30.000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen anyag. A szakmai tapasztalat szerinti kérdések és válaszok:
1. Kérdés: Hány alkalommal lehetséges a kitermelés megkezdésére megállapított határidő meghosszabbítása ?
Válasz: Legfeljebb egy alkalommal kérhető.

2. Kérdés: Mi történik akkor, ha a bányavállalkozó a kitermelés megkezdésére megállapított határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelem benyújtására vonatkozó jogvesztő határidőt elmulasztja?
Válasz: A bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törli.

3. Kérdés: Milyen feltételek előírása mellett hosszabbítja meg a bányafelügyelet a a kitermelés megkezdésére megállapított határidőt?
Válasz: Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni.
4. Kérdés: Milyen összegű térítési díjat köteles a bányavállalkozó fizetni a a kitermelés megkezdésére megállapított határidő meghosszabbítása esetén
Válasz: Az üzemszerű kitermelés megkezdésének időpontjáig fizetendő térítés éves mértéke
a) ha a bányatelekben nyilvántartott kitermelhető ásványvagyon mennyisége az egymillió m3-t nem haladja meg, az összesen kitermelhető ásványvagyon értékének 0,5‰-e,
b) ha a bányatelekben nyilvántartott kitermelhető ásványvagyon mennyisége az egymillió m3-t meghaladja, az egymillió m3 ásványvagyon érték 0,5‰-ének és az egymillió m3 feletti rész 0,1‰-ének az összege.
Az ásványvagyon értékét az ásványi nyersanyag - az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló kormányrendeletben meghatározott - fajlagos értékének és az előbbiek szerint meghatározott ásványvagyon mennyiségnek a szorzataként kell kiszámítani.

Fontosabb fogalmak

„Üzemszerű kitermelés”: az ásványi nyersanyag olyan kitermelése, ahol a tényleges kitermelési mennyiség a bányatelek megállapításától számított öt éven belül, a tevékenységre vonatkozó, első, módosítás nélküli műszaki üzemi tervben jóváhagyott legnagyobb kitermelési mennyiségnek legalább a negyedét eléri.

„Kitermelhető ásványvagyon”: a bányatelek-térben a földtani ásványvagyonnak a pillérekben (határpillér, védőpillér) lekötött vagyonnal csökkentett, a fennálló tudományos-technikai fejlettségi szinten kitermelhető része.

Vonatkozó jogszabályok

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26. § (1) bekezdés, 26/A. § (4)-(5) bekezdés, 26/B. § (3a) bekezdés b) pont, (3b) bekezdés, 43. § (9b) bekezdés, 49. § 31., 49. pontja,
2. A bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés, 11. § (4), 12. § (5) bekezdés, 12/A. §
3. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés , 3. § (1)-(6) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 10. pont, 11-12. § és 2-4. melléklet
4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pontja, 33. § (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (1)-(2) bekezdés), 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pontja, 100. § (2) bekezdés, 109. § (1) bekezdés a.) pont
5.A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § és az 1. számú melléklet 1. táblázat 30. pont szerinti eljárás (Kódszám: A0410)
6. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet
7. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés
8. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdés, 330. § (2)-(3) bekezdés

Kulcsszavak

üzemszerű kitermelés megkezdésére előírt határidő, térítési díj, bányatelek, bányavállalkozó, nyilvántartott kitermelhető ásványvagyon, ásványi nyersanyag fajlagos értéke, térítési díj, bányászati jog törlése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858