Akadálymentes verzió

Építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezése a bányatelekkel fedett ingatlanokra (a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint)

Kódszám

MABFH00030

Az ügy rövid leírása

Annak érdekében, hogy a bányatelekkel lefedett ingatlanok vonatkozásában a bányatelken belül tervezett bányászati tevékenység minél kisebb kárt okozzon a jövőben, a bányavállalkozó meghatározott feltételek mellett kérheti a bányafelügyelettől a bányatelken fekvő ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését.

Külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a bányatelekkel kapcsolatban elfogadott ingatlanigénybevételi ütemtervben megjelölt időpont előtt 5 évvel a bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel fedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését kérni a bányafelügyelettől. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozónak az építési és telekalakítási tilalom kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek.

Mélyművelésre szolgáló bányatelek esetében a bányavállalkozó akkor jogosult az építési és telekalakítási tilalom elrendelését kezdeményezni, ha a bányászati tevékenység előreláthatóan kihat a felszíni ingatlanra.

Az építési és telekalakítási tilalom elrendeléséből eredő károkat a bányavállalkozó az ingatlan tulajdonosának (vagyonkezelőjének, használójának) köteles megtéríteni. Nem kérheti a bányavállalkozó az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését, ha a bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügy indítását kizárólagosan a bányateleknek a bányafelügyeletnél nyilvántartott jogosított bányavállalkozója kezdeményezheti.

Kizáró okok: Nincs jogszabályi korlátozás arra, hogy az ügyfél csak személyesen járhat el, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) szabályozásának megfelelően van lehetőség a képviseletre is.

Milyen adatokat kell megadni?


1. A kérelmező bányaválalkozó neve, székhelye (lakcíme, irányítószám, helységnév, utcanév, házszám, vagy hrsz. megadásával) cégbírósági cégjegyzékszáma
2. A kérelem tárgyát képező bányatelek védnevének megadása, a bányatelket megállapító határozat iktatószáma, a határozat jogerőre emelkedésének időpontja,
3. A tárgyi bányatelek ingatlanigénybevételi ütemtervével kapcsolatban jóváhagyott további határozatok megnevezése, iktatószáma, jogerőre emelkedésének időpontja (ingatlanigénybevételi ütemtervet elfogadó határozat, ingatlanigénybevételi ütemtervet módosító műszaki üzemi tervet jóváhagyó határoza)
4. Azon ingatlanok megnevezése (helységnév, helyrajzi szám), amelyekre az építési és telekalakítási tilalom elrendelését kezdeményezik,
5. A 4. pontban megnevezett ingatlanok hatályos ingatlan-igénybevételi ütemterv szerinti tervezett bányászati igénybevételének időpontja,
6. A bányavállalkozó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a hatályos kitermelési műszaki üzemi tervének megfelelően mikor fogja a bányászati tevékenységével az adott ingatlanokat érinteni.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály a kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumot nem ír elő, a kérelem tartalmi követelményeinek eleget tevő dokumentumok benyújtása szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Építési és telekalakítási tilalom elrendelése

14 000 Ft; A0450 fiz. kód

igazgatási szolgáltatási díj, melyet postai úton vagy banki átutalással kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?

A kérelem befogadására az illetékes Megyei Kormányhivatal rendelkezik első fokon hatáskörrel.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az illetékes Megyei Kormányhivatal 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Az eljárásért az ügyet indító kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke 7 000 Ft.Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen anyag.
Lehetséges kérdések és válaszok:

1. kérdés: Az építési és telekalakítási tilalom elrendelése esetén az ebből eredő ingatlantulajdonosi károkat megtéríti-e valaki ?
Válasz: Az ebből eredő károkat a bányavállalkozó az ingatlan tulajdonosának (vagyonkezelőjének, használójának) köteles megtéríteni.

2. Kérdés: Minden megállapított bányatelek esetén kérheti a bányavállalkozó az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését ?
Válasz: Nem, csak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett bányatelek jogosított bányavállalkozója kérelmezheti.

3. Kérdés: Mely bányatelkek esetében nem lehet kérelmezni a az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését ?
Válasz: A kőolaj, földgáz - ideértve a szén-dioxid gázt is - kitermelésére és a föld alatti gáztárolásra megállapított bányatelek esetében nem kérelmezhető, mert ezek a bányatelkek nem kerülnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre.

Fontosabb fogalmak

Bányatelek: A földkéregnek az ásványi nyesanyagok feltárására, kitermelésére, ill. szénhidrogén felszín alatti tárolására alap- és fedősíkkal elhatárolt része, amelyet élekben egymást metsző függőleges síkokkal (vetületi ábrázolásban, töréspontokban találkozó egyenes vonalakkal), valamint alap- és fedősíkok (fekü- és fedőszintek) meghatározásával kell körülhatárolni. Az országhatár vagy természeti képződmény vonala is meghatározhatja a bányatelek határvonalát. Azonos és összefüggő ásványi nyersanyag előfordulásra a bányatelket úgy kell megállapítani, hogy a szomszédos bányatelkek határvonalai egymással érintkezzenek.

Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: személy).

Ingatlanigénybevételi ütemterv: A külfejtéses bányatelekkel lefedett ingatlanok bányászati igénybevételének ütemterve, amely az elfogadásától mérten 5 éven belül évenkénti, 5-35 év között 5 évenkénti, azt követően 35 éven túli utalással tartalmazza a kitermelés megkezdésének vártható időtartamát.

Vonatkozó jogszabályok

1.  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26. § (1), (4) bekezdés,26/B. § (1)-(2) bekezdés, 39. § (1), (2) bekezdés, 50/B. § (1) bekezdés
2. A bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. 11/A. § (2) bekezdés c.) pont,14. § (1) bekezdés, 24. § (2) bekezdés
3. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. §, 1.-4. melléklet
4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c pontja, 33. § (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (1)-(2) bekezdés), 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §;
5. a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés és 1. számú melléklet

Kulcsszavak

bányavállalkozó, bányatelek, ingatlanigénybevételi ütemterv, építési és telekalakítási tilalom

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858